Takaisin

Baklofeeni PTSD:n hoidossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Jylhä
9.1.2020

Näytön aste: D

Baklofeenin tehosta PTSD-oireisiin lyhytaikaisena lisälääkityksenä ei ole riittävää näyttöä.

Satunnaistettu kaksoissokko lumekontrolloitu 8 viikkoa kestävä tutkimus «Manteghi AA, Hebrani P, Mortezania M ym. Baclofen ...»1 baklofeeniaugmentaation tehosta posttraumaattisessa stressihäiriössä (PTSD).

Tutkimus toteutettiin Iranissa psykiatrisen sairaalan sotaveteraaniosastolla, tutkittavat (n = 40, ikä 25–65 vuotta, kaikki miehiä) olivat Iranin ja Irakin sodan veteraaneja. Tutkittavat satunnaistettiin satunnaislukutaulukon avulla 2 ryhmään. 2 viikon wash-out-jakson jälkeen toinen ryhmä sai sitalopraamia ja baklofeenia ja toinen ryhmä sitalopraamia ja lumetta. Sitalopraami aloitettiin 10 mg:llä ja nostettiin 60 mg:aan. Baklofeeni ja lume aloitettiin 10 mg:lla ja nostettiin 40 mg:aan jaettuna 3 päivittäiseen annokseen. Potilaat saivat tarvittaessa unettomuuteen tratsodonia 50–100 mg tai hydroksitsiinia 25–50 mg sekä akuuttiin agitaatioon tai ahdistuneisuuteen bentsodiatsepiinia ja neuroleptiä injektiona. Potilaiden arviot tehtiin tutkimuksen alussa sekä viikoilla 2, 4, 6 ja 8.

Päätemuuttuja oli pisteiden muutos CAPS-, HAM-D- (Hamilton Depression Rating Scale), HAM-A- (Hamilton Anxiety Rating Scale) sekä GAF- (Global Assessment of Functioning) mittareilla.

23 tutkittavaa saattoi tutkimuksen loppuun (baklofeeniryhmä: 13 potilasta, keski-ikä 46,61 ± 9,31 vuotta, työttömiä 61,53 % ja lumeryhmä: 10 potilasta, keski-ikä 42,50 ± 3,40 vuotta, työttömiä 70 %). Kenelläkään keskeytyksen syy ei ollut lääkehaittavaikutus. Keskeyttäjät suljettiin pois analyyseista.

8 viikon seurannan pisteet baklofeeniryhmässä laskivat seuraavasti:

  • CAPS-kokonaispisteet (baklofeeni: 61 ± 16,1 -> 38 ± 11,7, lume: 61,8 ± 14,4 -> 46,2 ± 7,9, p = 0,04)
  • hyperarousal (baklofeeni: 21 ± 5,3 -> 13,3 ± 4,3, lume: 22,4 ± 4,0 -> 16,9 ± 1,9, p = 0,02)
  • avoidance (baklofeeni: 20,1 ± 7,1 -> 13,8 ± 5,6, lume: 20,9 ± 7,5 -> 18,5 ± 74,5, p = 0,02)
  • HAM-D (baklofeeni: 24,4 ± 6,0 -> 16,2 ± 4,1, lume: 24,3 ± 4,9 -> 19,9 ± 2,5, p < 0,001)
  • HAM-A (baklofeeni: 26,7 ± 6,3 -> 17,2 ± 4,8, lume: 27,6 ± 5,7 -> 22,1± 3,3, p < 0,001).
  • GAF-pisteet (baklofeeni: 53,1 ± 12,1 -> 64,5 ± 12,5, lume: 50,8 ± 8,7 -> 54,4 ± 7,4, p = 0,001) nousivat tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin lumeryhmässä.
  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: Mahdollisesti sovellettavissa Suomeen.

Kirjallisuutta

  1. Manteghi AA, Hebrani P, Mortezania M ym. Baclofen add-on to citalopram in treatment of posttraumatic stress disorder. J Clin Psychopharmacol 2014;34:240-3 «PMID: 24525635»PubMed