Takaisin

Pregabaliini lisähoitona vaikeahoitoisen PTSD:n hoidossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Jylhä
9.1.2020

Näytön aste: C

Hoitoresistentin PTSD:n hoidossa pregabaliini muun lääkityksen lisänä saattaa hieman lievittää oireita.

Satunnaistettu kaksoissokko lumekontrolloitu 6 viikkoa kestävä tutkimus «Baniasadi M, Hosseini G, Fayyazi Bordbar MR ym. Ef...»1 pregabaliiniaugmentaation tehosta kroonisessa posttraumaattisessa stressihäiriössä (PTSD).

Tutkimus toteutettiin Iranissa psykiatrisen sairaalan sotaveteraanien sairaalaosastolla, ja kaikki tutkittavat (n = 37, ikä 40–60 vuotta, kaikki miehiä) olivat Iranin ja Irakin sodan veteraaneja, josta oli kulunut noin 28 vuotta. Kaikki tutkittavat olivat aiemmin saaneet vähintään yhtä lääkehoitoa (SSRI, SNRI, bentsodiatsepiini, trisyklinen antidepressantti ja antikonvulsantti), ja tutkimuksen alussa kaikilla oli käytössään SSRI-valmiste (sitalopraami 20–40 mg/vrk tai sertraliini 50–200 mg/vrk ja natriumvalproaatti (1 000–1 800 mg/vrk). Tutkittavat satunnaistettiin 2 ryhmään: joko saamaan pregabaliinia (n = 18; keski-ikä 47,7 ± 3,3 vuotta; lääkeannos 1. viikko 75 mg/vrk, 2. viikko 75 mg x 2/vrk ja 3.–6. viikko 150 mg x2/vrk) tai lumetta (n = 19; keski-ikä 48,6 ± 3,8 vuotta). PSTD-diagnoosi oli tehty keskimäärin 16,9–18,2 vuotta aiemmin (vaihteluväli 5–31 vuotta), ryhmien välillä ei ollut eroa. Arviot tehtiin tutkimuksen alussa sekä viikoilla 2, 4 ja 6.

Ensisijainen päätemuuttuja oli pisteiden muutos mittareilla PCL-M (PTSD Check List -Military), HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale), HAM-A (Hamilton Anxiety Rating Scale) ja Spitzer Quality of Life Index.

6 viikon seurannassa PCL-M-pisteet laskivat pregabaliiniryhmässä tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin lumeryhmässä (pregabaliini 56,83 ± 7,66 -> 48,77 ± 7,01 vs. lume 55,10 ± 7,75 -> 50,79 ± 6,01, p = 0,045). Muiden mittareiden pisteiden muutoksissa ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: Mahdollisesti sovellettavissa Suomeen.
  • Kommentti: Ero PCL-M-pisteiden muutoksessa ryhmien välillä oli kliinisesti erittäin pieni.

Kirjallisuutta

  1. Baniasadi M, Hosseini G, Fayyazi Bordbar MR ym. Effect of pregabalin augmentation in treatment of patients with combat-related chronic posttraumatic stress disorder: a randomized controlled trial. J Psychiatr Pract 2014;20:419-27 «PMID: 25406046»PubMed