Takaisin

Aripipratsoli PTSD:n hoidossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Jylhä
9.1.2020

Näytön aste: D

Aripipratsoli saattaa lievittää PTSD-oireita, mutta tutkimusnäyttöä on vielä riittämättömästi.

Britnell ym. meta-analyysiin «Britnell SR, Jackson AD, Brown JN ym. Aripiprazole...»1 haettiin tietokannoista Medline (1956–5/2017) ja Embase (1957–5/2017) artikkelit, joissa oli käytetty aripipratsolia joko mono- tai add-on-terapiana PTSD:n hoidossa. Yhteensä 276 artikkelin joukosta valikoitui 6 artikkelia: 3 open-label-tutkimusta aripipratsolista monoterapiana, 1 retrospektiivinen sairaskertomukseen perustuva tutkimus, 1 open-label-tutkimus aripipratsoli add-on hoitona ja 1 satunnaistettu kontrolloitu tutkimus aripipratsoli add-on lääkkeenä.

Monoterapia open-label-tutkimuksista 2 tutkimuksessa seuranta-aika oli 12 viikkoa (sotaveteraaneja, n = 22 ja n = 10) ja 1 tutkimuksessa 16 viikkoa (siviilejä, n = 32). Aripipratsolin keskimääräinen annos vaihteli 9,6–21,5 mg:aan. CAPS-pisteet laskivat kaikissa tutkimuksissa tilastollisesti merkitsevästi: 74,9 ± 1,6 – 82,7 ± 23,1(tutkimuksen alussa) –> 51,4 ± 31,4 – 68,3 ± 27,3 (tutkimuksen lopussa).

Add-on-tutkimuksista 2 tutkimuksessa seuranta-aika oli 12 viikkoa (sotaveteraaneja; open-label-tutkimus, n = 20 ja sairaskertomukseen perustuva tutkimus, n = 27) ja 1 tutkimuksessa 10 viikkoa (sotaveteraaneja; satunnaistettu kontrolloitu tutkimus). Aripipratsolin keskimääräinen annos oli 10–13,1 mg. Edellisessä tutkimuksessa CAPS-pisteet laskivat 78,2 ± 17,8 -> 60,0 ± 23,5, p = 0,002 ja jälkimmäisessä PCL-M-pisteet (PTSD Checklist-Military) 56,1 ± 12,7 -> 46,9 ± 13,5, p < 0,001 ja BDI-pisteet 30,4 ± 7,9 -> 20,7 ± 10,1, p < 0,001. Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa (n = 16) CAPS-pisteiden lasku ei ollut tilastollisesti merkitsevä verrattuna lumeeseen: 90,6 ± 3,9 -> 72,2 ± 41,4, p = 0,52.

Aripipratsoli oli hyvin siedetty. Tavallisimmat haittavaikutukset olivat ahdistuneisuus, unettomuus, akatisia, astenia, levottomuus ja uneliaisuus.

  • Tutkimuksen laatu: kohtalainen
  • Sovellettavuus: Sovellettavissa suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään.

Kirjallisuutta

  1. Britnell SR, Jackson AD, Brown JN ym. Aripiprazole for Post-traumatic Stress Disorder: A Systematic Review. Clin Neuropharmacol 2017;40:273-278 «PMID: 29059134»PubMed