Takaisin

Ketiapiini PTSD:n hoidossa

Näytönastekatsaukset
Pekka Jylhä
9.1.2020

Näytön aste: C

Ketiapiini saattaa lievittää PTSD:hen liittyviä oireita.

Amerikkalainen satunnaistettu, lumekontrolloitu 12 viikon mittainen kaksoissokkoutettu tutkimus «Villarreal G, Hamner MB, Cañive JM ym. Efficacy of...»1, jossa arvioitiin ketiapiinin tehoa veteraanien kroonisen posttraumaattisen stressihäiriön (PTSD) hoidossa.

Potilaat tulivat kahdesta veteran administrationin terveysasemalta. Sisäänottokriteereinä oli 18–65 vuoden ikä ja DSM-IV:n kriteerit täyttävä PTSD. Baselinessa CAPS-pisteiden (Clinician-Administered PTSD Scale) tuli olla vähintään 50, ja potilaiden tuli pystyä antamaan suostumus tutkimukseen osallistumiseen. Naispotilaiden tuli huolehtia raskauden ehkäisystä tutkimuksen ajan, potilailla ei saanut olla käytössä edeltävää psykiatrista lääkitystä 1 viikon aikana (fluoksetiini 2 viikkoa) eikä tutkimuksen aikana. Poissulkukriteereinä oli yliherkkyys ketiapiinille, sairaus, joka estää lääkkeen turvallisen käytön tai mikä saattaa lisätä ahdistuneisuutta, alkoholin tai päihteiden aktiivikäyttö tai riippuvuus 1 kuukauden sisällä ennen tutkimusta, skitsofrenia, skitsoaffektiivinen häiriö, bipolaarihäiriö, dementia, itsemurha tai toisten vahingoittamisajatukset, etuisuuksien tavoittelu tai psykoterapian aloittaminen tai muutos 3 kuukauden sisällä satunnaistamisesta.

Vuosien 2004–2008 välisenä aikana yhteensä 119 potilasta seuloutui tutkimukseen. Heille tehtiin somaattinen ja psykiatrinen tutkimus sekä laboratoriotutkimuksia (mm elektrolyytit, verensokeri, kreatiniini, täydellinen verenkuva, maksakokeet ja huumetesti). Tämän jälkeen potilaat saivat 1 viikon mittaisen yksittäissokkoutetun lumelääkityksen. Potilaat, joille ei tullut vastetta lumeella (CAPS-kokonaispistemäärä laski alle 30 %), satunnaistettiin tietokoneohjelmalla 2 ryhmään. 39 karsiutui, ja lopulliseen ryhmään jäi 80 potilasta (ketiapiiniryhmä n = 42, lumeryhmä n = 38). Ryhmien välillä ei ollut eroa tutkittavien keski-iässä tai sukupuolijakaumassa (ketiapiiniryhmä: 52 vuotta, miehiä 38/40; lumeryhmä 54 vuotta, miehiä 37/40). Ketiapiiniryhmässä tutkittavat olivat hieman enemmän koulutettuja. Mittareiden pisteissä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa baselinessa.

Potilaat saivat joko ketiapiinia tai lumetta joustavalla annostelulla; lääkitys aloitettiin 25 mg:lla ja nostettiin tarvittaessa 400 mg:aan toisen viikon lopulla. Sen jälkeen annosta lisättiin tai laskettiin välillä 50–800 mg, keskiarvo ketiapiinilla oli 258 mg ja lumeella 463 mg. Tutkittavat arvioitiin viikoilla 1, 2, 4, 8 ja 12.

Ensisijainen vastemuuttuja oli muutos CAPS-pisteissä. Toissijaisina vastemuuttujina oli muutos CAPS-alaskaaloissa (uudelleen läpikäyminen, välttäminen ja hyperarousal) ja seuraavat mittarit: Davidson Trauma Scale, PANSS (Positive and negative Syndrome Scale), CGI (Clinical Global Impressions), HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale), HAM-A (Hamilton Anxiety Rating Scale) ja Pittsburgh Sleep Quality Index.

Tutkimuksen lopetti ketiapiiniryhmässä 13 (13 %: haittavaikutukset n = 9, tehonpuute n = 0, muu syy n = 4) ja lumeryhmässä 20 (53 %: haittavaikutukset n = 3, tehonpuute n = 9, muu syy n = 8).

CAPS-kokonaispistemäärä laski ketiapiiniryhmässä (75,40 ± 16,0 -> 53,85 ± 26,4) tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin lumeryhmässä (70,60 ± 11,7 -> 65,66 ± 20,8), p = 0,002, Cohen d = 0,49, samoin myös uudelleen läpikäymisen pisteet (ketiapiini 20,66 ± 6,8 -> 11,71 ± 8,2, lume 17,18 ± 6,1 -> 16,06 ± 7,9, p = 0,0004, Cohen d =0,54) ja hyperarousal-pisteet (ketiapiini 24,71 ± 5,3 -> 16,60 ± 9,7, lume 23,86 ± 4,7 -> 21,30 ± 6,8, p = 0,007, Cohen d 0,56). Myös Davidson Trauma Scale-, HAM-D-, HAM-A-, PANSS- kokonais- ja positiivisten oireiden sekä CGI-pisteet laskivat ketiapiiniryhmässä tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin lumeryhmässä.

Haittavaikutukset olivat lieviä (ketiapiiniryhmässä: kuiva suu, uneliaisuus ja sedaatio). Painossa, verenpaineessa tai pulssissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: Sovellettavissa suomalaiseen terveydenhoitojärjestelmään.
  • Kommentti: Vaikkakin ketiapiiniryhmässä CAPS-pisteet laskivat, niin edelleen tutkimuksen lopussa keskimääräinen pistemäärä oli 54 viitaten kohtalaiseen PTSD-oireiluun (CAPS: 0–19 = asymptomatic/few symptoms, 20–39 = mild PTSD/subthreshold, 40–59 = moderate PTSD/threshold, 60–79 = severe PTSD symptomatology, > 8 0 = extreme PTSD symptomatology).

Kirjallisuutta

  1. Villarreal G, Hamner MB, Cañive JM ym. Efficacy of Quetiapine Monotherapy in Posttraumatic Stress Disorder: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. Am J Psychiatry 2016;173:1205-1212 «PMID: 27418378»PubMed