Takaisin

Kortisonin vaikutus nielukipuun

Näytönastekatsaukset
Johanna Wikstén
11.6.2020

Näytön aste: B

Perusterveillä nielukipuisilla potilailla kerta-annos kortisonia lisättynä hoitoon lyhentänee kipujaksoa ilman vakavia haittavaikutuksia.

Cochrane-katsauksen «Hayward G, Thompson MJ, Perera R ym. Corticosteroi...»1 tavoitteena oli arvioida kortisonihoidon kliinistä hyötyä ja turvallisuutta nielukivun oireiden hoidossa. Katsausta varten tehtiin haku Cochrane-tietokannasta, Medlinesta ja Embasesta (1966–2012). Mukaan otettiin RCT-tutkimukset, joissa verrattiin kortisonia lumeeseen tai tavanomaiseen hoitoon aikuisilla ja yli 3-vuotiailla lapsilla. Sisäänottokriteerit täytti 8 tutkimusta (n = 369 lasta ja 374 aikuista).

Nielukipupotilaista, jotka olivat kipu- ja mikrobilääkelääkityksen lisäksi saaneet kortisonia, oli 39 % kivuttomia 24 tunnin kuluttua, vastaava luku lume- ja tavanomaisen hoidon ryhmälle oli 12 % (RR 3,2, 95 % luottamusväli 2,0–5,1, I2 44 %, 4 tutkimusta, potilaiden n = 286) verrattuna potilaisiin, jotka eivät saaneet kortisonia. NNT oli 3,7 (95 % luottamusväli 2,8–5,9). Vastaavasti 48 tunnin kuluttua kivuttomia oli 75,5 % ja 47 %, RR 1,65 (95 % luottamusväli 1,32–2,06, I2 = 0 %, 3 tutkimusta, potilaiden n = 209) ja NNT 3,3 (95 % luottamusväli 2,4–5,6).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä
  • Kommentti: Komplikaatioiden raportointi jäi heikoksi osassa tutkimuksissa. Kaikissa tutkimuksissa sekä kortisoni- että lumeryhmä sai mikrobilääkettä. Joidenkin lopputulosmittareiden osalta oli kohtalainen tai suuri heterogeenisyys. Komplikaatioista on tehty myös Cochrane-katsaus «Fernandes RM, Oleszczuk M, Woods CR ym. The Cochra...»3, jossa todettiin, että perusterveille lapsille on turvallista määrätä lyhytkestoinen, matala-annoksinen kortisoniannos ilman kohonnutta riskiä haittavaikutuksista.

Myös tuoreempi BMJ:ssä julkaistu katsaus «Sadeghirad B, Siemieniuk RAC, Brignardello-Peterse...»2, jossa oli mukana aikuisia ja yli 5-vuotiaista lapsia (N = 1 426), puoltaa pientä annosta deksametasonia (maksimi 10 mg). Potilaat, joita hoidettiin kortisonilla, olivat 2 kertaa todennäköisemmin kivuttomia 24 tunnin kohdalla (RR 2,2, 95 % luottamusväli 1,2–4,3; riskiero 12,4 %) ja 1,5 kertaa todennäköisemmin kivuttomia 48 tunnin kohdalla (1,5, 95 % luottamusväli 1,3–1,8; riskiero 18,3 %). Mukaan ei otettu Mononukleoosipotilaita eikä immunsupressoituja. 6 tutkimuksessa ei todettu haittavaikutuksia, ja 3 tutkimuksessa peritonsillaaripaiseen tai keuhkokuumeen ilmaantuvuudessa ei nähty eroja kortisoni- ja vertailuryhmien välillä.

Tuoreessa RCT-tutkimuksessa «Hayward GN, Hay AD, Moore MV ym. Effect of Oral De...»4 (n = 565) saatiin merkittävä ero kivuttomuudessa vain 48 tunnin kohdalla, kun verrattiin deksametasonia ja lumetta 42:n englantilaisen yleislääkärin vastaanotolle nielukivun vuoksi tulleiden aikuispotilaiden ryhmässä. Heillä ei todettu tarvetta mikrobilääkehoidolle (mediaani ikä 34), heistä 75 % oli naisia. 24 tunnin kohdalla 22,6 % deksametasoni- ja 17,7 % lumeryhmässä oli täysin oireettomia; riskiero 4,7 % (95 % luottamusväli -1,8–11,2 %) ja riskisuhde 1,28 (95 % luottamusväli 0,92–1,78; P = 0,14). 48 tunnin kohdalla oireettomia oli 35,4 ja 27,1 % vastaavasti, riskiero 8,7 % (95 % luottamusväli 1,2–16,2 %) ja riskisuhde 1,31 (95 % luottamusväli 1,02–1,68; P = 0,03). 28 vuorokauden seurantajakson aikana ryhmien välisissä komplikaatiomäärissä ei havaittu eroja.

Kirjallisuutta

  1. Hayward G, Thompson MJ, Perera R ym. Corticosteroids as standalone or add-on treatment for sore throat. Cochrane Database Syst Rev 2012;10:CD008268 «PMID: 23076943»PubMed
  2. Sadeghirad B, Siemieniuk RAC, Brignardello-Petersen R ym. Corticosteroids for treatment of sore throat: systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ 2017;358:j3887 «PMID: 28931508»PubMed
  3. Fernandes RM, Oleszczuk M, Woods CR ym. The Cochrane Library and safety of systemic corticosteroids for acute respiratory conditions in children: an overview of reviews. Evid Based Child Health 2014;9:733-47 «PMID: 25236311»PubMed
  4. Hayward GN, Hay AD, Moore MV ym. Effect of Oral Dexamethasone Without Immediate Antibiotics vs Placebo on Acute Sore Throat in Adults: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017;317:1535-1543 «PMID: 28418482»PubMed