Takaisin

Digitaalinen kuituvalo (NIR-LT) kariesvaurioiden havainnoinnin apuna

Näytönastekatsaukset
Vuokko Anttonen and Antti Kämppi
27.8.2020

Level of evidence: B

Digitaalinen kuituvalo (Near Infrared Light Transillumination, NIR-LT) näönvaraisen tarkastuksen lisänä helpottaa kariesvaurioiden havainnointia.

Schaefer ym. (2018) totesivat Saksassa tehdyssä tutkimuksessa «Schaefer G, Pitchika V, Litzenburger F ym. Evaluat...»1 bitewing-röntgenkuvauksen (BW) ja NIR-LT:n lisäävän aikuisten purupinnan kariesvaurioiden havainnointia lähes saman verran (6 % ja 7 %, vastaavasti). Potilaille, joiden keski-ikä oli 23 vuotta (n=203), tehtiin kliininen tarkastus, joka sisälsi visuaalisen tarkastuksen (VI), digitaalisen röntgenkuvauksen (BW) ja kuvauksen NIR-LT:Illa. Laskettiin röntgenkuvauksen ja NIR-LT:n avulla saatava lisähyöty visuaalisen tarkastuksen lisänä. Laskettiin myös NIR-LT:n ja BW-kuvauksen sensitiivisyys verrattuna visuaaliseen tarkastukseen.

NIR-LT:Illa kyky löytää purupinnan (sensitiivisyys) kiille- ja dentiinivauriot oli 96 % ja BW-kuvauksella 94 %.

Tutkimuksen laatu: tasokas

Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Sovellettavuus nuorille aikuisille hyvä

Kommentti: Tutkijat totesivat, että NIR-LT on purupinnan vaurioiden havainnoinnissa verrattavissa bitewing-röntgenkuvaukseen. Se ei aiheuta säderasitusta ja on käytännöllinen erityisesti, jos kariesriski on matala. Jos potilaalla on syviä vaurioita, BW:t ovat indikoituja.

Abdelazizin ym. (2018) sveitsiläisessä kliinisessä, retrospektiivisessa tutkimuksessa «Abdelaziz M, Krejci I, Perneger T ym. Near infrare...»2 todettiin, että NIR-LTn avulla löydetään yhtä luotettavasti dentiinikariesvauriot hammasväleistä kuin BW-röntgenkuvauksen avulla. Sen sijaan NIR-LTn avulla löydetään BW-kuvaukseen verrattuna pienemmät hammasvälien kiillevauriot.

Tässä retrospektiivisessa potilasasiakirjamerkintöihin perustuvassa tutkimuksessa tavoitteena oli verrata 18 vapaaehtoisen opiskelijan hammasvälivaurioita (n = 376), jotka tutkittiin käyttäen BW-kuvausta ja NIR-LTA ja 4-portaista luokitusta vuonna 2013 ja uudelleen vuonna 2015.

Dentiinivaurioiden osalta menetelmien välillä löydöksissä ei ollut eroa, mutta NIR-LTn avulla löytyi BW-kuvausta paremmin eri syvyiset kiillevauriot.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Sovellettavuus nuorille aikuisille hyvä
 • Kommentti: NIR-LTa voidaan käyttää vaurioiden seurantaan; vaurioiden varhainen havainnointi NIR-LTlla antaa mahdollisuuden pysäytyshoitoon.

Lara-Capi ym. (2017) totesivat Italiassa toteuttamansa tutkimuksen «Lara-Capi C, Cagetti MG, Lingström P ym. Digital t...»3 perusteella, että NIR-LT on yhtä luotettava kuin visuaalinen tarkastus purupinnan vaurioiden havainnoinnissa ja yhtä luotettava kuin BW-röntgenkuvaus hammasvälipintojen vaurioiden havainnoinnissa.

2 kalibroitua hammaslääkäriä tutki 52 satunnaisesti valitun tutkittavan väli- ja poskihampaat visuaalisesti, NIR-LTn ja BW-kuvauksen avulla. NIR-LT NIR-LT-löydöksiä verrattiin visuaaliseen tarkastukseen purupinnan vaurioiden osalta ja BW-kuviin hammasvälivaurioiden osalta. Kappa-arvo visuaalisen tarkastuksen ja NIR-LTNIR-LTn välillä oli 0,99.

NIR-LTn avulla löytyi enemmän kiillekariesvaurioita kuin BW-kuvauksella (kappa = 0,91). Molemmat menetelmät olivat yhtä luotettavia dentiinivaurioiden havaitsemisessa (kappa = 1).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Tutkimuksen sovellettavuus: Hyvä suomalaiseen väestöön

Kühnischin ym. kliinisessä tutkimuksessa (2019) «Künisch J, Schaefer G, Pitchika V ym. Evaluation o...»4, jossa verrattiin kliinistä tutkimusta, NIR-LTa ja BW-röntgenkuvausta, havaittiin, että varsinkin poskihampaiden osalta visuaalinen tarkastus ei yksin riitä vaurioiden havainnointiin.

Tutkimusjoukko koostui 203 tutkittavasta, joiden hampaan pinnat tutkittiin visuaalisesti käyttäen ICDAS-kriteeristöä. Kaikilta otettiin BW-kuvat, ja taka-alue kuvattiin NIR-LTn avulla. Verrattuna NIR-LT:nin (vaurio 10 pinnalla) ja BW-röntgenkuvaukseen (vaurio 8 pinnalla) visuaalisen tarkastuksen avulla löydettiin vähiten vaurioita (4 pinnalla). BW-kuvauksen avulla havaittiin 86 % taka-alueen vaurioista jaNIR-LTn avulla 90 %.

Yhdistämällä visuaalinen tarkastus NIR-LT -kuvaukseen kyky löytää kiille- ja dentiinivauriot (sensitiivisyys) oli 71 %, ja taas yhdistämällä visuaalinen tarkastus BW-kuvaukseen sensitiivisyys oli 53 %

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Tutkimuksen sovellettavuus: Hyvä suomalaiseen väestöön

Kuhnischin ym. (2016) kliinisessä tutkimuksessa «Kühnisch J, Söchtig F, Pitchika V ym. In vivo vali...»5 verrattiin NIR-LTtä kliiniseen tarkastukseen, BW-röntgenkuvaukseen ja laserfluoresenssiin. Lopuksi avattiin kaviteetti (referenssi).

Johtopäätöksenä todettiin, että hammasvälivaurioiden havainnoinnissa NIR-LT ja BW-röntgenkuvaus toimivat yhtä luotettavasti. Tutkimusjoukko koostui 85 henkilöstä, joilla oli yhteensä 127 hammasvälivaurioita takahampaissa ilman kliinistä kavitaatiota. Vauriot tutkittiin käyttäen visuaalista tarkastusta, röntgenkuvausta, laserfluoresenssia ja NIR-LTtä. Validointi tehtiin avaamalla vauriot ja määrittämällä siten vaurion todellinen syvyys.

Verrattuna referenssiin visuaalisen tarkastuksen tarkkuus oli 1,6 %, laserfluoresenssin 66,7 %, BW-röntgenkuvauksen 96,1 %NIR-LT vaurio kiille-dentiinirajalla tai syvempi 29,1 % ja NIR-LT kiillekaries 99,2 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Tutkimuksen sovellettavuus: Hyvä suomalaiseen väestöön.
 • Kommentti: NIR-LT voi vähentää bitewing-kuvauksen tarvetta. Kliinisen tarkastuksen lisäksi tarvitaan edellä mainittuja menetelmiä etenkin takahammasalueella.

Laitalan ym. (2017) kliinisessä tutkimuksessa «Laitala ML, Piipari L, Sämpi N ym. Validity of Dig...»6 tutkittiin NIR-LTn validiteettia suhteessa visuaaliseen tarkastukseen ja BW-röntgenkuvaukseen opiskelijoiden hammasvälikariesvaurioiden havainnoinnissa. Todettiin, että NIR-LT löytää BW-kuvausta ja kliinistä tarkastusta paremmin kiille- ja dentiinivauriot. Tutkijoiden välinen luotettavuus NIR-LT:tä käytettäessä oli hyvä, kun toinen arvioija oli hammaslääketieteen opiskelija ja toinen kokenut kliinikko.

Tutkimukseen osallistui 91 vapaaehtoista (18–30-vuotiasta), joiden yhteensä n = 2 103 hampaasta rekisteröitiin kliininen ja röntgenstatus sekä NIR-LT-löydös. NIR-LTn avulla löydettiin muita menetelmiä herkemmin kiille- ja dentiinivauriot. Kliinisen tarkastuksen avulla löytyi vähiten kiillevaurioita.

NIR-LTn avulla havaittujen kiillevaurioiden osalta hammaslääketieteen opiskelijan ja hammaslääkärin välinen yhteisymmärrys oli 67 % ja dentiinivaurioiden osalta 91 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Tutkimuksen sovellettavuus: Hyvä suomalaiseen väestöön
 • Kommentti: Non-invasiivinen NIR-LTn on potentiaalinen instrumentti kliinikon arkeen vaurioiden havainnoinnissa.

NIR-LTn avulla kyettiin löytämään hammasväleissä olevat vauriot paremmin kuin näönvaraisen tarkastuksen perusteella.

References

 1. Schaefer G, Pitchika V, Litzenburger F ym. Evaluation of occlusal caries detection and assessment by visual inspection, digital bitewing radiography and near-infrared light transillumination. Clin Oral Investig 2018;22:2431-2438 «PMID: 29915930»PubMed
 2. Abdelaziz M, Krejci I, Perneger T ym. Near infrared transillumination compared with radiography to detect and monitor proximal caries: A clinical retrospective study. J Dent 2018;70:40-45 «PMID: 29258850»PubMed
 3. Lara-Capi C, Cagetti MG, Lingström P ym. Digital transillumination in caries detection versus radiographic and clinical methods: an in-vivo study. Dentomaxillofac Radiol 2017;46:20160417 «PMID: 28191797»PubMed
 4. Künisch J, Schaefer G, Pitchika V ym. Evaluation of detecting proximal caries in posterior teeth via visual inspection, digital bitewing radiography and near-infrared light transillumination. Am J Dent 2019;32:74-80 «PMID: 31094141»PubMed
 5. Kühnisch J, Söchtig F, Pitchika V ym. In vivo validation of near-infrared light transillumination for interproximal dentin caries detection. Clin Oral Investig 2016;20:821-9 «PMID: 26374746»PubMed
 6. Laitala ML, Piipari L, Sämpi N ym. Validity of Digital Imaging of Fiber-Optic Transillumination in Caries Detection on Proximal Tooth Surfaces. Int J Dent 2017;2017:8289636 «PMID: 29098003»PubMed