Takaisin

Statiinit ja katkokävely

Näytönastekatsaukset
Arto Heikkilä
18.2.2021

Näytön aste: B

Statiineilla on ilmeisesti positiivinen vaikutus katkokävelypotilaan kävelymatkaan.

Useissa satunnaistetuissa kontrolloidussa tutkimuksissa «Aung PP, Maxwell HG, Jepson RG ym. Lipid-lowering ...»1 on todettu kolesteroliarvoja alentavien lääkkeiden parantavan katkokävelypotilaiden kävelymatkaa. Toisaalta tutkimuksia «Mohler ER 3rd, Hiatt WR, Creager MA. Cholesterol r...»2, «Mondillo S, Ballo P, Barbati R ym. Effects of simv...»3, «Aronow WS, Nayak D, Woodworth S ym. Effect of simv...»4, jotka ovat selvittäneet vain HMG-CoA-reduktaasin estäjien (statiinien) vaikutusta katkokävelyyn, on huomattavasti vähemmän, ja niiden potilasmäärät ovat olleet pääsääntöisesti pieniä.

Yhdysvaltalaiseen tutkimukseen «Mohler ER 3rd, Hiatt WR, Creager MA. Cholesterol r...»2 osallistui 354 katkokävelypotilasta. Keski-ikä oli 68 vuotta ja miehiä potilaista oli yli 75 %. Potilaat satunnaistettiin kaksoisokkotutkimuksen periaatteiden mukaisesti kolmeen lääkeryhmään; lume, atorvastatiini 10 mg/vrk ja atorvastatiini 80 mg/vrk. Seuranta-aika oli 12 kuukautta. Kävelymatka arvioitiin kävelymattorasituskokeella.

Atorvastatiinia 80 mg saaneiden potilaiden kivuton kävelymatka piteni 63 % ja lumeryhmän 38 % seuranta-aikana. Lumeryhmän ja atorvastatiini 10 mg -ryhmän välillä ei todettu merkitsevää eroa. Potilaat täyttivät myös elämänlaatuun liittyviä kyselylomakkeita (SF-36, WIQ), mutta tuloksissa ei todettu merkitseviä eroja ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pienempi satunnaistettu kontrolloitu tutkimus «Mondillo S, Ballo P, Barbati R ym. Effects of simv...»3 selvitti statiinien vaikutusta 68 katkokävelypotilaan maksimaaliseen ja kivuttomaan kävelymatkaan 6 kuukauden aikana. Potilaiden keski-ikä oli 67 vuotta ja miehiä potilaista oli yli 70 %. Puolet potilaista satunnaistettiin saamaan simvastatiinia 40 mg/vrk ja puolet lumelääkettä.

Verrattuna lumeryhmään simvastatiiniryhmän maksimaalinen kävelymatka oli 126 metriä pidempi (95 % luottamusväli 101–151 m, p < 0,001) ja kivuton kävelymatka 90 metriä pidempi (95 % luottamusväli 64–116 m, p < 0,005).

Potilailta kerättiin myös kyselylomakkeilla tietoa katkokävelyoireista (kivuton kävelymatka, palautumisaika katkokävelykivusta, alaraajakivun intensiteetti ja liikkumisen vajaus). Simvastatiiniryhmässä suurin osa katkokävelyoireista väheni merkittävästi enemmän kuin lumeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2009 julkaistiin meta-analyysi «Momsen AH, Jensen MB, Norager CB ym. Drug therapy ...»5, jossa arvioitiin eri lääkeaineiden vaikutusta katkokävelypotilaiden maksimaaliseen kävelymatkaan. Sisäänottokriteerit täyttyivät yhteensä 43 tutkimuksen osalta, joista vain 3 käytettiin statiineja «Mohler ER 3rd, Hiatt WR, Creager MA. Cholesterol r...»2, «Mondillo S, Ballo P, Barbati R ym. Effects of simv...»3, «Aronow WS, Nayak D, Woodworth S ym. Effect of simv...»4.

Meta-analyysin mukaan statiinit olivat kuitenkin merkittävin maksimaalista kävelymatkaa lisäävä lääkeaine katkokävelypotilailla verrattuna lumelääkkeeseen. Simvastatiini lisäsi kävelymatkaa 104 metriä ja atorvastatiini 56 metriä 6–12 kuukauden seuranta-aikana.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

Kardiovaskulaaristen hyötyjen lisäksi statiineilla näyttäisi olevan positiivinen vaikutus katkokävelypotilaan kävelymatkaan, joten tämä tukee niiden käyttöä oireisilla alaraajojen tukkivaa valtimotautia sairastavilla potilailla. Tutkimuksia on kuitenkin suhteellisen vähän, ja ne ovat kaikki olleet potilasmääriltään pieniä.

Kirjallisuutta

 1. Aung PP, Maxwell HG, Jepson RG ym. Lipid-lowering for peripheral arterial disease of the lower limb. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD000123 «PMID: 17943736»PubMed
 2. Mohler ER 3rd, Hiatt WR, Creager MA. Cholesterol reduction with atorvastatin improves walking distance in patients with peripheral arterial disease. Circulation 2003;108:1481-6 «PMID: 12952839»PubMed
 3. Mondillo S, Ballo P, Barbati R ym. Effects of simvastatin on walking performance and symptoms of intermittent claudication in hypercholesterolemic patients with peripheral vascular disease. Am J Med 2003;114:359-64 «PMID: 12714124»PubMed
 4. Aronow WS, Nayak D, Woodworth S ym. Effect of simvastatin versus placebo on treadmill exercise time until the onset of intermittent claudication in older patients with peripheral arterial disease at six months and at one year after treatment. Am J Cardiol 2003;92:711-2 «PMID: 12972114»PubMed
 5. Momsen AH, Jensen MB, Norager CB ym. Drug therapy for improving walking distance in intermittent claudication: a systematic review and meta-analysis of robust randomised controlled studies. Eur J Vasc Endovasc Surg 2009;38:463-74 «PMID: 19586783»PubMed