Takaisin

Asetyylisalisyylihappo (ASA) ja alaraajojen tukkivan valtimotaudin sekundaaripreventio

Näytönastekatsaukset
Aino Lepäntalo
18.2.2021

Näytön aste: A

Sekundaaripreventiossa asetyylisalisyylihappo (ASA) estää noin neljäsosan kardiovaskulaarisista tapahtumista alaraajojen tukkivaa valtimotautia sairastavilla.

Aikaisemman valtimotromboosin sairastanut potilas on suuressa vaarassa saada uuden tromboottisen tapahtuman.

Antitrombotic Trialists Collaborationin (ATT) raportoima satunnaistettujen asetyylisalisyylihappotutkimusten meta-analyysi «Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration., Ba...»1 kattoi 6 sydäninfarktitutkimuksen ja 10 aivoinfarktitutkimuksen aineiston. Näissä satunnaistetuissa tutkimuksissa oli mukana 17 000 potilasta, ja tutkimuksiin liittyi 3 306 sydän- ja verisuonitapahtumaa. Tutkimuksen seuraamat päätetapahtumat oli vakavat vaskulaaritapahtuma eli sydäninfarkti, aivoinfarkti tai kardiovaskulaarikuolema (äkkikuolema, keuhkoembolia, hemorragia ja kuolema epäselvästä syystä).

Meta-analyysin mukaan asetyylisalisyylihappo (ASA) (80–325 mg x 1 /vrk) vähentää kardiovaskulaaritapahtumia määrällä, joka vastaa noin 10–20 valtimotukosta 1 000 potilasta kohden 1 vuoden seuranta-aikana sekundaaripreventiossa. Myös vaskulaaristen kuolintapausten määrä vähentyy. Vastaavana aikana vakavien verenvuotojen ilmaantuvuus on 1/10 tromboosien esiintyvyydestä. Näin ollen asetyylisalisyylihapon hyöty-haittasuhde on edullinen.

Asetyylisalisyylihapon tehoa on tutkittu CLIPS-tutkimuksessa «Critical Leg Ischaemia Prevention Study (CLIPS) Gr...»2 366 alaraajan tukkivaa valtimotautia sairastavan potilaan joukossa (78 % potilaista oli oireisia).

ASAn osoitettiin vähentävän tromboottisia päätetapahtumia (kuolemaan johtaneet ja muut vaskulaaritapahtumat) ja kriittisen iskemian esiintymistä (6,5 vs 15,5 %, HR 0,42; luottamusväli 0,21–0,83, p = 0,01). Vuotojen määrä ei lisääntynyt merkittävästi (2,2 % vs 0 %, p = 0,99).

Kommentit

ATT-tutkimuksessa «Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration., Ba...»1 alaraajojen tukkivan valtimosairauden erillistä merkitystä ei selvitetty. Koska kuitenkin valtaosalla alaraajojen tukkivaa valtimosairautta potevista potilaista on aikaisempi sydäninfarkti tai aivoverenkierron häiriö tai molemmat, tutkimuksen löydös kuvastaa alaraajojen tukkivan valtimosairauden sydän- ja verisuonitaudin sekundaaripreventiota.

CLIPS-tutkimus «Critical Leg Ischaemia Prevention Study (CLIPS) Gr...»2 koski ASAa sekundaaripreventiossa nimenomaan alaraajan tukkivaa valtimotautia sairastavilla potilailla, mutta se oli kuitenkin rajallinen kooltaan.

Kirjallisuutta

  1. Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration., Baigent C, Blackwell L ym. Aspirin in the primary and secondary prevention of vascular disease: collaborative meta-analysis of individual participant data from randomised trials. Lancet 2009;373:1849-60 «PMID: 19482214»PubMed
  2. Critical Leg Ischaemia Prevention Study (CLIPS) Group., Catalano M, Born G ym. Prevention of serious vascular events by aspirin amongst patients with peripheral arterial disease: randomized, double-blind trial. J Intern Med 2007;261:276-84 «PMID: 17305650»PubMed
  3. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink MEL ym. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteriesEndorsed by: the European Stroke Organization (ESO)The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases of the European Society of Cardiology (ESC) and of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur Heart J 2018;39:763-816 «PMID: 28886620»PubMed
  4. Gerhard-Herman MD, Gornik HL, Barrett C ym. 2016 AHA/ACC Guideline on the Management of Patients With Lower Extremity Peripheral Artery Disease: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. Circulation 2017;135:e686-e725 «PMID: 27840332»PubMed