Takaisin

Väestötason seulonnan ja verisuonitautien hoidon vaikutus kuolleisuuteen

Näytönastekatsaukset
Pekka Romsi
18.2.2021

Näytön aste: B

65–74-vuotiaiden miesten yhdistetty vatsa-aortan aneurysman, perifeerisen valtimotaudin ja verenpainetaudin seulonta ilmeisesti vähentää kokonaiskuolleisuutta.

VIVA-tutkimuksessa (Viborg Vascular Trial) «Lindholt JS, Søgaard R. Population screening and i...»1 satunnaistettiin 50 156 miestä 2 ryhmään (seulontaryhmä ja ei-seulontaryhmä, satunnaistaminen 1:1) vuosina 2008–2011. Tutkimukseen osallistuivat kaikki keskisen Tanskan 65–74-vuotiaat miehet ilman poissulkukriteerejä. 75 % seulontaryhmään kutsutuista osallistui seulontaan. Seulontaryhmän miehet tutkittiin koulutettujen hoitajien toimesta, ja hoitajilla oli käytössään kannettava ultraäänilaite vatsa-aortan tutkimista varten, veren kolesterolimittauslaitteisto, ABI:n mittaamiseen soveltuva dopplerlaitteisto ja verenpainemittari. Vatsa-aortan aneurysman kriteerinä oli aortan läpimitta yli 30 mm, perifeerisen valtimotaudin kriteerinä oli ABI alle 0,9 tai yli 1,4 ja verenpainetaudin kriteerinä oli systolinen verenpaine yli 160 mmHg tai diastolinen verenpaine yli 100 mmHg.

Seulontaan osallistuvat saivat kertakäynnillä neuvoja liikunnan lisäämisestä, tupakoinnin lopettamisesta, vähärasvaisesta dieetistä ja lääkehoidosta. Vatsa-aortan aneurysmapotilaat ohjattiin seurantaan ja ne potilaat, joilla aneurysma oli läpimitaltaan yli 50 mm, ohjattiin verisuonikirurgille ja operaatioharkintaan. Kaikille potilaille, joilla todettiin vatsa-aortan aneurysma tai perifeerinen valtimotauti, määrättiin statiini- ja ASA-lääkitykset. Ne potilaat, joilla todettiin kohonnut verenpaine, ohjattiin yleislääkärille verenpainelääkityksen aloitukseen tai sen tehostamiseen. Jos potilaalla todettiin pelkästään kohonnut verenpaine ja jos seerumin kokonaiskolesteroli oli yli 4 mmol/l, määrättiin statiinilääkitys (simvastatiini 40 mg/vrk) ja ASA 75 mg/vrk.

Primaari päätetapahtuma oli kokonaiskuolleisuus 5 vuotta satunnaistamisesta. Sekundaarisia päätetapahtumia olivat kardiovaskulaarinen kuolleisuus, aneurysmakuolleisuus, sairaalahoito kardiovaskulaarisen sairauden vuoksi, elämänlaatu, aneurysman kasvu, diabeteksen komplikaatiot, aivoverenvuoto, munuaistoiminnan heikkeneminen ja syöpä.

Seulontaryhmässä todettiin alle 5,5 cm:n läpimittaisia vatsa-aortan aneurysmia 3,3 %:lla ja yli 5,5 cm:n läpimittaisia vatsa-aortan aneurysmia 0,3 %:lla. Perifeerinen valtimotauti todettiin 10,9 %:lla ja diagnosoimaton verenpainetauti 10,5 %:lla.

Mediaani seuranta-aika oli 4,4 vuotta, ja sinä aikana 2 566 (10,2 %) seulontaryhmän miehistä ja 2 715 (10,8 %) ei-seulontaryhmän miehistä oli kuollut (p = 0,01). Absoluuttinen riskin alenema oli 0,006. Seulontaan piti kutsua 169 miestä, jotta 1 kuolema saatiin estettyä (number needed to invite = 169). Diabeteksen ilmaantuvuus oli 3 995/100 000 henkilövuotta seulontaryhmässä ja 4 129/100 000 henkilövuotta ei-seulontaryhmässä, ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Aivoverenvuotojen, munuaistoiminnan heikkenemisen, syövän tai kardiovaskulaarikirurgian 30 vuorokauden kuolleisuuden määrässä ei ollut eroa ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus: hyvä

Kommentit

«Lindholt JS, Søgaard R. Population screening and i...»1: Lääkehoitojen aloittamiseen ei liittynyt vakavia haittavaikutuksia, ja seulonta ei aiheuttanut elämänlaadun huonontumista. Ylidiagnostiikkaa esiintyi 11 %:lla seulotuista, ja se aiheutui pääasiassa seulontahetkellä koholla olevista verenpainearvoista (väärät positiiviset). Tutkimukseen liittyvä valintaharha oli pieni, validiteetti hyvä ja seulontaan osallistumisen aste korkea. Kokonaiskuolleisuuteen liittyvä harha on matala, mutta tautispesifiseen kuolleisuuteen liittyy aina mahdollinen tilastointiharha.

VIVA on ensimmäinen julkaistu väestötason seulontatutkimus, jossa havaittiin yhdistetyn seulonnan (vatsa-aortan aneurysma, perifeerinen valtimotauti ja verenpainetauti) vähentävän kokonaiskuolleisuutta. Kuolleisuuden väheneminen voi liittyä varhain aloitettuun tai tehostettuun lääkehoitoon. Kokonaisuutena tutkimuksen perusteella hyöty-haittasuhde puoltaa seulontaa. Terveysviranomaisten olisi hyvä pohtia yhdistetyn seulontaohjelman aloittamista.

Kirjallisuutta

  1. Lindholt JS, Søgaard R. Population screening and intervention for vascular disease in Danish men (VIVA): a randomised controlled trial. Lancet 2017;390:2256-2265 «PMID: 28859943»PubMed