Takaisin

Akamprosaatti kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön liittyvän alkoholiriippuvuuden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Merja Syrjämäki
11.2.2021

Näytön aste: D

Akamprosaatti saattaa lievittää kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavan potilaan alkoholiriippuvuutta, mutta tutkimusnäyttöä ei ole.

Retrospektiivisessä tutkimuksessa «Icro Maremmani AG, Bacciardi S, Rovai L ym. Six-mo...»1 oli 41 masentunutta italialaista alkoholiriippuvaista potilasta, joita hoidettiin akamprosaatilla kaksoisdiagnoosiyksikössä. Potilaista 19/41 sairasti kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Potilaat käyttivät vähintään 5 yksikköä alkoholia vuorokaudessa, asuivat perheensä kanssa ja heillä oli ollut useita psykososiaalisia ongelmia viimeisen 2 vuoden aikana. Potilaat kävivät läpi 7 vuorokauden vierotuksen natriumoksybaatilla. Heidän tuli olla toipuneita masennuksesta 3 viikon kuluessa joko serotonergisten lääkkeiden avulla (paroksetiini 20 mg/vrk, sertraliini 150 mg/vrk, sitalopraami 10 mg/vrk tai fluvoksamiini 200 mg/vrk) tai ilman niitä. Tasaavaa lääkitystä ei saanut olla käytössä. Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavat potilaat olivat hieman nuorempia (37,8 vuotta vs. 43,5 vuotta) ja harvemmin miehiä (42,6 vs. 50 %), mutta muuten ryhmien välillä ei ollut eroa. Kaksisuuntaisuus arvioitiin HCL-kyselyn (Hypomania check-list) avulla. Potilaita hoidettiin akamprosaatilla painon mukaisella annoksella 1,332 g/vrk (alle 70 kg) tai 1,998 g/vrk (yli 70 kg). Potilaita seurattiin kuukausittain 6 kuukauden ajan, ja perheenjäsen seurasi alkoholinkäyttöä ja lääkekäyttöä. Ensisijainen tulosmuuttuja oli hoidossa pysyminen (yksittäinen retkahdus alkoholinkäyttöön ei pudottanut potilasta seurannasta), toissijaisina tulosmuuttujina olivat alkoholin käyttömäärät, sairauden vaikeusaste CGI (Clinical Globel index) ja toimintakyky GAF (Global functioning assessment).

Seuranta-ajan päättyessä hoidossa oli vielä 22,7 % (5/22) yksisuuntaista masennusta ja 63,2 % (12/19) kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavista potilaista. Yksisuuntaista masennusta sairastavista potilaista 77,3 % oli alkanut uudelleen käyttää alkoholia, kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavista 36,8 %. Ero oli tilastollisesti merkittävä (p = 0,009). Kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavien sairauden vaikeusaste tutkimuksen lopussa oli matalampi tilastollisesti merkitsevästi (CGI 2,41 + 1,3 vs. 3,21 + 1,5).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Tutkimus «Tolliver BK, Desantis SM, Brown DG ym. A randomize...»2 oli satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jossa 33 kaksisuuntaisen mielialahäiriön tyyppi 1 tai 2 sairastavaa potilasta, joilla oli samanaikainen alkoholiriippuvuus, satunnaistettiin saamaan akamprosaattia 1 998 mg/vrk tai lumetta aiemman vakiintuneen mielialantasaajalääkityksensä lisäksi 8 viikon ajan. Potilaiden alkoholinkäyttöä arvioitiin viikoittain TLFB-menetelmällä (Time line follow-back) ja alkoholihimoa 2 viikon välein käyttäen OCDS-kyselyä (Obsessive compulsive drinking scale). Mielialaoireita arvioitiin 2 viikon välein MADRS:n (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale) ja YMRS:n (Young Mania Rating Scale) avulla. Lisäksi viikoittain arvioitiin yleistä vointia käyttäen CGI-S-mittareita (Clinical Global Impression of Severity) and CGI-I (Clinical Global Impression of Improvement). Tutkimuksen alussa ja lopussa tutkittiin alkoholibiomarkkerit (GT, ALAT, ASAT ja CDT) ja tehtiin huumeseulonta. Seurantakäynneillä potilaat tapasivat lyhyesti psykiatrin. Käynnillä pyrittiin tukemaan päihteettömyyttä ja hoidossa pysymistä.

70 % (23/33) potilasta kävi kaikilla seurantakäynneillä, ryhmissä ei ollut tilastollista eroa.

Ensisijaisina tulosmuuttujina oli aika 1. juomispäivään ja aika 1. rankan juomisen päivään (yli 5/4 alkoholiannosta). Ryhmien välillä ei ollut merkittävää eroa ajassa 1. alkoholin käyttökertaan, alkoholin käyttöpäivissä tai alkoholinkäyttömäärissä. Haittavaikutuksissa ja mielialaoireissa ei ollut tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus: kohtalainen

Kommentit

Akamprosaatin on todettu auttavan raittiuden ylläpitämisessä alkoholiriippuvaisilla potilailla liitettynä psykososiaaliseen hoitoon. Ks. alkoholiriippuvuuden Käypä Hoito -suositus ja näytönastekatsaus Akamprosaatti alkoholiriippuvuuden hoidossa «Akamprosaatti (Suomessa erityisluvalla) auttaa raittiuden ylläpitämisessä.»A.

«Icro Maremmani AG, Bacciardi S, Rovai L ym. Six-mo...»1: Tutkimus oli satunnaistamaton seurantatutkimus, jossa muuta hoitoa ei ollut raportoitu.

«Tolliver BK, Desantis SM, Brown DG ym. A randomize...»2: 70 % (23/33) oli mukana tutkimuksen loppuun, ryhmien välillä ei ollut eroa. Lyhyt seuranta-aika ja pieni otoskoko. Ennen tutkimusta suhteellisen vähäinen alkoholinkulutus. Alkoholinkulutus arvioitiin pääosin omaraportointina ja lääkitykseen sitoutuminen palautettujen tablettien lukumääränä. Monipäihderiippuvaisia ei suljettu pois tutkimuksesta, muitten päihteiden käyttöä ei kontrolloitu.

Kirjallisuutta

  1. Icro Maremmani AG, Bacciardi S, Rovai L ym. Six-month outcome in bipolar spectrum alcoholics treated with acamprosate after detoxification: a retrospective study. Int J Environ Res Public Health 2014;11:12983-96 «PMID: 25514151»PubMed
  2. Tolliver BK, Desantis SM, Brown DG ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of acamprosate in alcohol-dependent individuals with bipolar disorder: a preliminary report. Bipolar Disord 2012;14:54-63 «PMID: 22329472»PubMed