Takaisin

Leukanivelhuuhtelu leukanivelen kivun ja toimintahäiriön hoidossa

Näytönastekatsaukset
Tuija Teerijoki-Oksa
16.4.2021

Näytön aste: C

Leukanivelhuuhtelu saattaa lievittää leukanivelkipua, mutta ei vaikuta leuan liikelaajuuteen.

Systemaattista katsausta ja meta-analyysiä «Bouchard C, Goulet JP, El-Ouazzani M ym. Temporoma...»1 varten tehtiin haku 1.5.2016 asti tietokannoista MEDLINE, Embase, CENTRAL (Cochrane Central Register of Controlled Trials), Scopus, Web of Science ja meneillään olevista tutkimuksista International Clinical Trials Registry Platform (ICTRP) sekä käsihakuna alkuperäistutkimusten viiteluetteloista. Mukaan otettiin satunnaistetut, kontrolloidut vertailututkimukset, joissa oli verrattu leukanivelen huuhtelun ja ei-kirurgisen hoidon vaikutusta leukanivelen kipuun ja toimintahäiriöön. Yksittäisten tutkimusten laatu arvioitiin käyttäen Cochrane-käsikirjan arviointimenetelmää, ja raportoinnissa noudatettiin PRISMA-ohjeita.

Meta-analyysiin hyväksyttiin 5 tutkimusta, joihin osallistui yhteensä 372 potilasta. Tutkimukset olivat heterogeenisiä seuranta-aikojen ja osin myös hoitomuotojen suhteen. Potilailla todettiin leukanivelen kipua ja toimintahäiriö, ja 3 tutkimuksessa palautumaton diskusdislokaatio oli varmennettu MRI:llä. Leukaniveloireet olivat kestäneet 2 viikosta yli 6 kuukauteen. Osassa tutkimuksista potilaita oli hoidettu konservatiivisesti ennen leukanivelhuuhtelua.

Leukanivelhuuhtelussa käytettiin joko artrosenteesiä (3 tutkimusta) tai artroskopiaa (2 tutkimusta). 1 tutkimuksessa artroskopian yhteydessä leukaniveleen injisoitiin beetametasoni ja 2 tutkimuksessa toteutettiin postoperatiivista kuntoutusterapiaa. Kontrolliryhmän ei-kirurginen hoito oli muun muassa potilasohjaus, omahoito, purentakisko, fysioterapia, leukanivelen puudutus, kipulääkehoito tai ei hoitoa. Ensisijainen vastemuuttuja oli kivun voimakkuus, mitä arvioitiin VAS-asteikolla (0–100 mm tai 0–10 cm) tai CMI:llä ja modifioidulla Symptom Severity Indexillä. Toissijaisena muuttujana oli leuan maksimaalinen avaus mitattuna.

2 tutkimuksen laatu arvioitiin korkeaksi (low risk of bias) ja 3 tutkimuksen heikoksi (high risk of bias). Viimeksi mainituissa tutkimuksissa oli merkittäviä metodologisia puutteita.

Meta-analyysissä todettiin, että leukanivelhuuhtelu lievitti kipua paremmin kuin ei-kirurgiset hoidot 3 kuukauden (-0,47; 95 % luottamusväli -0,75 – -0,19; p = 0,001) ja 6 kuukauden (-0,63; 95 % luottamusväli -0,90 – -0,37; p=< 0,00001) seurannoissa. Leuan liikelaajuudessa ei ollut eroa ryhmien välillä pitkäaikaisseurannassa (-0,21; 95 % luottamusväli -1,82–1,40; p < 0,80).

  • Katsauksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä
  • Kommentit: Tutkimustuloksiin on suhtauduttava varovaisuudella, koska tutkimusten määrä oli pieni ja tutkimustulokset olivat ristiriitaisia, osin myös 2 laadukkaimman tutkimuksen osalta. Useissa tutkimuksissa oli merkittäviä metodologisia puutteita, muun muassa satunnaistamisessa ja sokkouttamisessa, mitä on pidettävä suuren harhan riskinä erityisesti kivun voimakkuuden arviossa. Potilasmäärät olivat suhteellisen pieniä kaikissa tutkimuksissa, ja suurimman potilasmäärän tutkimus oli heikkolaatuinen. Monet potilaat jäivät pois seurantakäynneiltä, ja vain 2 tutkimusta noudatti hoitoaikeen mukaista analyysiprotokollaa (intention-to-treat).

Kirjallisuutta

  1. Bouchard C, Goulet JP, El-Ouazzani M ym. Temporomandibular Lavage Versus Nonsurgical Treatments for Temporomandibular Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Oral Maxillofac Surg 2017;75:1352-1362 «PMID: 28132759»PubMed