Takaisin Tulosta

Ohjeita CDR-luokitukseen

Lisätietoa aiheesta
Ari Rosenvall
14.9.2016
  • Kirjaa ruudukkoon «Kirjaa ruudukkoon haastattelun perusteella potilaan toimintakyky kullakin CDR-luokituksen osa-alueella....»1 haastattelun perusteella potilaan toimintakyky kullakin CDR-luokituksen osa-alueella siten, että huomioit toimintakyvyn laskun vain, mikäli se johtuu älyllisten kykyjen heikkenemisestä, ei muista syistä johtuvasta toimintakyvyn laskusta. Epäselvissä tapauksissa kirjaa vaikeamman vaihtoehdon mukaan.
  • Määritä sitten varsinainen CDR-luokka. Tämän luokan määrää muistihäiriön aste, kuitenkin siten, että muiden osa-alueiden keskimääräinen luokka voi lisätä tai vähentää muistin perusteella tehtyä luokitusta vain yhden askeleen verran, ei kuitenkaan nollaan. Jos esimerkiksi 3 tai useampi poikkeaa muistin luokasta samaan suuntaan, määräytyy CDR-luokka muistihäiriön asteesta yhden askelen verran poikkeavaksi. Jos kuitenkin 2 osa-aluetta poikkeaa muistin luokasta vastakkaiseen suuntaan kuin em. 3 osa-aluetta, jää muistiosa-alueen luokka CDR-luokaksi.
  • Toinen tutkimuksissa käytetty tapa CDR-arvioinnin tuloksen ilmoittamiseen on eri osioiden pistemäärien summa (= sum of boxes, SOB) ja tämä ilmoitetaan sitten numerona.
  • Tarkempia täyttöohjeita CDR-luokituslomakkeissa
  • Ks. myös viitteet «Hughes CP, Berg L, Danziger WL ym. A new clinical ...»1, «Morris JC. The Clinical Dementia Rating (CDR): cur...»2.
Taulukko 1. Kirjaa ruudukkoon haastattelun perusteella potilaan toimintakyky kullakin CDR-luokituksen osa-alueella.
Osa-alue CDR 0, ei dementiaa CDR 0.5, mahdollinen CDR 1, lievä CDR 2, keskivaikea CDR 3, vaikea
Muisti Ei muistin huonontumista tai pientä muistamattomuutta toisinaan. Lievää jatkuvaa muistamattomuutta; tapahtumien osittaista muistamista; "hyvänlaatuista" muistamattomuutta. Kohtalaista muistin huonontumista, selvempänä koskien viimeaikaisia tapahtumia; vaikuttaa jokapäiväisiin toimintoihin. Vaikea muistihäiriö, vain hyvin opittu aines säilynyt; uusi aines unohtuu pian. Vaikea muistihäiriö; vain pirstaleita säilynyt.
Orientaatio Täysin orientoitunut. Täysin orientoitunut lukuun ottamatta pieniä vaikeuksia aikasuhteissa. Jonkin verran vaikeuksia aikasuhteissa; tutkimustilanteessa orientoitunut paikkaan; muuten voi olla maantieteellistä desorientaatiota. Suuria vaikeuksia aikasuhteissa; yleensä desorientoitunut aikaan ja usein paikkaan. Orientoitunut vain henkilöön.
Arvostelukyky Ratkaisee jokapäiväiset ongelmat ja hoitaa taloudelliset asiansa hyvin; arvostelukyky hyvin säilynyt. Vain vähäistä huonontumista ratkaistaessa ongelmia, yhtäläisyyksiä, eroja. Kohtalaisia vaikeuksia käsiteltäessä ongelmia, yhtäläisyyksiä ja eroja; sosiaalinen arvostelukyky yleensä säilynyt. Merkittäviä vaikeuksia käsiteltäessä ongelmia, yhtäläisyyksiä ja eroja; sosiaalinen arvostelukyky yleensä heikentynyt. Arvostelukyvytön ja kyvytön ratkaisemaan ongelmia.
Yhteisölliset toiminnot Toimii itsenäisesti tavanomaisella tasollaan työelämässä, ostosten teossa sekä vapaaehtoistyössä ja sosiaalisissa ryhmissä. Vain vähäistä huonontumista em. toiminnoissa Kyvytön toimimaan itsenäisesti em. toiminnoissa joskin saattaa silti olla mukana joissakin; voi edelleen vaikuttaa normaalilta satunnaisesta tarkkailijasta. Ei itsenäistä toimintaa kodin ulkopuolella, joskin kykenee saatettuna osallistumaan kodin ulkopuoliseen toimintaan. Ei itsenäistä toimintaa kodin ulkopuolella; ei saatettunakaan kykene osallistumaan tällaiseen toimintaan.
Koti ja harrastukset Eläminen kotona, älyllinen mielenkiinto ja harrastukset hyvin säilyneet. Eläminen kotona, älyllinen mielenkiinto ja harrastukset korkeintaan lievästi heikentyneet. Lievää mutta selkeää huonontumista toiminnoissa kotona; luopunut vaikeammista askareista; luopunut monimutkaisemmista harrastuksista ja toiminnoista. Vain yksinkertaisimmat askareet sujuvat; hyvin rajatut kiinnostuksen kohteet; huonosti keskittyvä. Ei merkittävää toimintaa kotona.
Itsestä huolehtiminen Täysin kykenevä huolehtimaan itsestään. Täysin kykenevä huolehtimaan itsestään. Tarvitsee kehotuksia ja muistutuksia. Tarvitsee apua pukemisessa, henkilökohtaisessa hygieniassa ja henkilökohtaisten tavaroidensa hoidossa. Tarvitsee paljon apua itsestään huolehtimisessa; usein inkontinentti.

Kirjallisuutta

  1. Hughes CP, Berg L, Danziger WL ym. A new clinical scale for the staging of dementia. Br J Psychiatry 1982;140:566-72 «PMID: 7104545»PubMed
  2. Morris JC. The Clinical Dementia Rating (CDR): current version and scoring rules. Neurology 1993;43:2412-4 «PMID: 8232972»PubMed