Takaisin Tulosta

ADHD ja psykoottiset oireet lapsilla ja nuorilla

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi ja Maria Sumia
14.12.2016
 • Psykoosi on vakava mielenterveyden häiriö, jossa todellisuudentaju hämärtyy ja vääristyy siten, että sisäisiä mielikuvia on vaikea erottaa ulkopuolisesta todellisuudesta «Kumpulainen K, Aronen E, Ebeling H ym. (toim.) Las...»1.
  • Keskeisiä oireita ovat aistiharhat (hallusinaatiot), harhaluulot (deluusiot), vääristyneet tulkinnat ulkoisesta todellisuudesta ja hajanaisuus sekä tunteiden latistuminen, puheen köyhtyminen, aloitekyvyn heikkeneminen ja kyvyttömyys tuntea mielihyvää «Skitsofrenia, Käypä hoito -suosituksen tiivistelmä...»2.
  • Käytös voi olla outoa, arvaamatonta ja ennustamatonta tutuissakin tilanteissa. Myös mielialojen nopeaa vaihtelua voi esiintyä.
  • Psykoottisen henkilön ajattelua ja asenteita voi olla vaikea tai mahdoton käsittää.
  • Aiempi toimintataso voi taantua.
 • Psykoosien esiintyvyydeksi lapsilla on arvioitu enintään 1 % ja nuorilla 1–2 % «Kumpulainen K, Aronen E, Ebeling H ym. (toim.) Las...»1. Kaikkien psykoosien elämänaikainen esiintyvyys Suomessa on noin 3,5 % ja skitsofrenian elämänaikainen esiintyvyys 1 % «Suvisaari J, Perälä J, Viertiö S ym. Psykoosien es...»3.
 • Skitsofrenian tyypillinen puhkeamisikä on miehillä 15–25-vuotiaana, naisilla 20–30-vuotiaana.
  • Skitsofrenian varhaisin muoto (very early onset schizophrenia) alkaa alle 13-vuotiaana, tavallisimmin kuitenkin kouluiässä tai esimurrosiässä (early onset schizophrenia).
  • Sairastumista edeltää yleensä ennakko-oirevaihe, jota luonnehtivat oudot subjektiiviset kokemukset ja epäspesifit oireet, kuten ahdistuneisuus ja masentuneisuus «Skitsofrenia, Käypä hoito -suosituksen tiivistelmä...»2.
 • Lapsuus- ja nuoruusiän skitsofrenian oireina esiintyy ajatusten ja käyttäytymisen hajanaisuutta, assosiaatiohäiriöitä (mielleyhtymien löyhyyttä) ja harhaluuloja esimerkiksi ympäristön tai ihmisten suhteen «Masi G, Mucci M, Pari C. Children with schizophren...»4.
  • Aistiharhat voivat olla ääni- tai näköaistimuksia tai ruumiintuntemuksia.
  • Puheessa voi esiintyä neologismia eli uusien, omien sanojen käyttöä.
  • Kognitiivisissa taidoissa esiintyy usein negatiivisia muutoksia; tavallisimmin keskittymiskyky heikkenee.
  • Psykoottisiin tiloihin voi liittyä outoja, asiaankuulumattomia ilmeitä ja eleitä sekä ristiriitaisuutta käytöksessä.
  • Lapsi tai nuori voi käyttäytyä uhkaavasti ja arvaamattomasti, väkivaltaisestikin, eikä käytös tunnu liittyvän edeltäviin tapahtumiin tai aiempien traumakokemusten laukaisemiin tunnetiloihin.
 • Oireet tulee aina suhteuttaa lapsen ikään, kehitystasoon ja muiden todettujen häiriöiden oireisiin.
  • Alle kouluikäisillä terveillä lapsilla on usein mielikuvitusystäviä ja puheen kehitykseen liittyviä omia sanoja.
  • Epätavallisia kuuloaistimuksia voi esiintyä myös ilman, että on kyse harhasta.
  • Autismikirjon häiriöissä on usein poikkeavia eleitä ja ilmeitä.
 • Skitsofreniaa sairastavista lapsista tai nuorista valtaosalla (84 %:lla) täyttyvät myös ADHD:n diagnoosikriteerit «Ross RG, Heinlein S, Tregellas H. High rates of co...»5. Tämä liittynee siihen, että psykoosioireet heikentävät tarkkaavuutta ja lisäävät yliaktiivisuutta sekä impulsiivisuutta silloinkin, kun oireita ei ole ollut havaittavissa ennen psykoosin puhkeamista.
 • Seurantatutkimusten mukaan ADHD-diagnoosin lapsena tai nuorena saaneilla on noin 4,3–4,5-kertainen riski sairastua aikuisena skitsofreniaan «Dalsgaard S, Mortensen PB, Frydenberg M ym. Associ...»6.
 • Ennusteen kannalta on tärkeää, että jo mahdolliset ennakko-oireet tai psykoosi tunnistetaan ja hoidetaan mahdollisimman varhain «Skitsofrenia, Käypä hoito -suosituksen tiivistelmä...»2.
 • Ks. Käypä hoito -suositus Skitsofrenia «Skitsofrenia (online). Käypä hoito -suositus. Suo...»7.

Kirjallisuutta

 1. Kumpulainen K, Aronen E, Ebeling H ym. (toim.) Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. Kustannus Oy Duodecim. Helsinki 2016
 2. Skitsofrenia, Käypä hoito -suosituksen tiivistelmä. Duodecim 2013;129:846-7 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo10935»1
 3. Suvisaari J, Perälä J, Viertiö S ym. Psykoosien esiintyvyys ja alueellinen vaihtelu Suomessa. Suom Lääkäril 2012;67:677-83
 4. Masi G, Mucci M, Pari C. Children with schizophrenia: clinical picture and pharmacological treatment. CNS Drugs 2006;20:841-66 «PMID: 16999454»PubMed
 5. Ross RG, Heinlein S, Tregellas H. High rates of comorbidity are found in childhood-onset schizophrenia. Schizophr Res 2006;88:90-5 «PMID: 16916600»PubMed
 6. Dalsgaard S, Mortensen PB, Frydenberg M ym. Association between Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in childhood and schizophrenia later in adulthood. Eur Psychiatry 2014;29:259-63 «PMID: 24016863»PubMed
 7. Skitsofrenia (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2015 (viitattu 14.12.2016). Saatavilla internetissä: «http://www.kaypahoito.fi»2