Takaisin Tulosta

Lasten ja nuorten kognitiivinen käyttäytymisterapia

Lisätietoa aiheesta
Anita Puustjärvi
17.12.2016
 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia on yleiskäsite niille psykoterapeuttisille menetelmille, joilla pyritään vähentämään psyykkistä kärsimystä ja haitallista käyttäytymistä kognitiivisia prosesseja muokkaamalla «Fredriksson J. Lasten kognitiivinen psykoterapia. ...»1, «Stallard Paul. Ajattelemalla iloa. Kognitiivista k...»2.
  • Terapia perustuu oletukseen, että tunteet ja toiminta ovat suurelta osin ajatusten ja uskomusten seurausta.
   • Ympäristön ärsykkeille annetut merkitykset ja tulkinnat vaikuttavat käyttäytymiseen ja tunteisiin «Kauppi A, Ranta K. Lasten ja nuorten kognitiivinen...»3.
   • Kognitiivisessa prosessoinnissa (aistihavaintojen käsittely, ajattelu, päätelmien teko jne.) voi olla puutteita ja vääristymiä, jotka vaikuttavat tunteisiin ja toimintaan.
  • Kognitiivisilla ja käyttäytymiseen vaikuttavilla terapiamenetelmillä voidaan saada aikaan muutosta ajattelussa, tunteissa ja käyttäytymisessä.
   • Työskentelyssä painotetaan normaalistavaa psykoedukaatiota sekä ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen välisten yhteyksien tutkimista ja tunnistamista «Kauppi A, Ranta K. Lasten ja nuorten kognitiivinen...»3.
   • Keskeistä on myös ajatusten ja uskomusten kanssa työskentely ja niiden muokkaaminen realistisemmiksi tai sopeutumista edistäviksi.
  • Terapia on tavoitteellista ja jäsenneltyä, ja se perustuu aktiiviseen yhteistyöhön.
 • Lapsilla ja nuorilla käytetään ikä- ja kehitystasoon sovellettuina samoja kognitiivisen käyttäytymisterapian yleisiä lähestymis- ja työtapoja kuin aikuisilla «Fredriksson J. Lasten kognitiivinen psykoterapia. ...»1.
  • Kehityspsykologinen tieto eri ikävaiheiden taito-odotuksista ja mielensisäisen prosessoinnin luonteesta tulee ottaa huomioon terapiaa toteutettaessa.
  • Terapian suunnittelun ja kohdentamisen sekä työtapojen valinnan perustana käytetään käsitteellistämistä eli ongelmien laaja-alaista arvioimista. Arvioinnin kohteena ovat ainakin
   • ongelmat ja vahvuudet
   • ympäristön vaikutus lapsen toimintaan.
  • Keskeistä on myös ei-kielellisten, luovien menetelmien käyttö tunteiden, ajatusten ja käytöksen tutkimisessa sekä tiivis yhteistyö perheen kanssa «Kauppi A, Ranta K. Lasten ja nuorten kognitiivinen...»3.
 • Alle kouluikäisten terapiamenetelmänä käytetään usein leikkiä, kouluikäisillä ja nuorilla voidaan käyttää samoja menetelmiä kuin aikuisilla sovellettuna lapsen tai nuoren kehitystasoon. Usein hyödynnetään lapsille ja nuorille tuttuja välineitä, kuten kielellisessä työskentelyssä sarjakuvia tai puhekuplia.
  • Menetelmiä ovat esimerkiksi
   • ajatusten, toiminnan ja tunteiden tarkkailu ja arviointi
   • käytännön kokeet: odotusten ja oletusten testaaminen
   • kotitehtävät
   • uusien taitojen ja käyttäytymismallien opettelu
   • positiivisen muutoksen vahvistaminen esim. palkkioilla.
  • Terapiassa erityisesti lapsen tai nuoren ja terapeutin välinen yhteistyösuhde on tärkeä.
 • Terapia voidaan toteuttaa yksilötapaamisina, yhteistapaamisina lapsen ja vanhempien kanssa, ryhmämuotoisena tai tiettyyn ympäristöön (esim. koulu) vietyinä versioina «Kauppi A, Ranta K. Lasten ja nuorten kognitiivinen...»3.

Kirjallisuutta

 1. Fredriksson J. Lasten kognitiivinen psykoterapia. Kirjassa: Kognitiivinen psykoterapia. Kähkönen S, Karila I, Holmberg N (toim.) Kustannus Oy Duodecim 2002:287-97
 2. Stallard Paul. Ajattelemalla iloa. Kognitiivista käyttäytymisterapiaa lapsille ja nuorille. Työntekijän opas, työkirja. Psykologien kustannus 2010
 3. Kauppi A, Ranta K. Lasten ja nuorten kognitiivinen terapia. Kirjassa: Lastenpsykiatria ja Nuorisopsykiatria. Duodecim 2016:525-35