Takaisin Tulosta

Neuropsykologinen kuntoutus ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
Vesa Närhi ja Maarit Virta
25.2.2016
 • ADHD-oireisten henkilöiden neuropsykologinen kuntoutus ei muodosta yhtä yhtenäistä menetelmäkokonaisuutta, vaan se koostuu erilaisten menetelmien soveltamisesta kunkin yksilöllisten tarpeiden mukaan.
  • Kuntoutusta ohjaa tieto kehitysneuropsykologiasta, neuropsykologiasta, psykiatriasta ja ADHD:hen liittyvistä neuropsykologisista, erityisesti toiminnanohjauksen vaikeuksista.
  • Kuntoutuksen osana on tyypillisesti kognitiivis-behavioraalisen psykoterapian ja käyttäytymishoitojen piirissä kehitettyjä menetelmiä.
  • Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen kuntoutus sisältää psykoedukaatiota, ympäristöön vaikuttamista, kompensoivien toimintojen harjoittelua sekä toimintakykyä tukevien strategioiden ja toimintatapojen käyttöönottoa ja harjoittelua «Mateer CA. The rehabilitation of executive disorde...»1.
  • Kuntoutuksessa pyritään lisäämään henkilön ymmärrystä omista vahvuuksistaan ja heikkouksistaan sekä vaikutusmahdollisuuksistaan.
  • Tiiviinkään kognitiivisen harjoittelun vaikutuksista henkilön toimintakykyyn arjessa tai opiskelu/työelämässä ei ole näyttöä (ks. Kognitiivinen harjoittelu aikuisilla ADHD:ssa «Kognitiivinen harjoittelu aikuisilla ADHD:ssa»1, «Cortese S, Ferrin M, Brandeis D ym. Cognitive trai...»2, «Rapport MD, Orban SA, Kofler MJ ym. Do programs de...»3.
  • Keskeistä on muisti- ja oppimisstrategioiden sekä keskittymisen ylläpitämistä tukevien taitojen oppiminen.
  • Kuntoutuksessa esille nousevat tyypillisesti myös itsetuntoon sekä psykiatrisiin liitännäisoireisiin liittyvät vaikeudet «Ramsay JR, Rostain AL. Cognitive-behavioral therap...»4.
 • Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteet asetetaan yleensä käytännönläheisesti, ja pyrkimyksenä on vaikeiden asioiden harjoittelu ensin yleisemmällä tasolla ja myöhemmin opittujen taitojen soveltaminen esimerkiksi koulutehtäviin, opiskeluun, työhön ja arkeen.
 • Lasten kuntoutuksessa yhteistyö kuntouttajan ja vanhempien sekä opettajien välillä on tärkeää, ja usein neuropsykologi tapaakin heitä säännöllisesti kuntoutusjakson aikana. Nuoruusikäisten ja aikuisten kohdalla pyritään läheisten mukaan ottamiseen kuntoutukseen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.
  • Yhteistapaamisten tarkoituksena on ohjata opettajia ja vanhempia, jotta nämä soveltaisivat opetustilanteeseen jäsentämisen ja lapselle annettavan käyttäytymishoidon keinoja ja tukisivat lasta käyttämään kuntoutuksessa opittuja taitoja kuntoutustilanteiden ulkopuolella.
  • Lasten kuntoutuksen painopiste voi olla myös konsultaatioissa siten, että kuntouttaja tapaa lasta lyhyen jakson ajan ja työskentely tapahtuu pääasiassa yhteisneuvotteluissa opettajien ja vanhempien kanssa.
  • Opettajien ja päiväkotien henkilökunnan konsultaatiot voivat painottua myös koulun tai päiväkodin tukitoimien ohjaukseen.
 • Neuropsykologinen kuntoutus voi olla myös ryhmämuotoista, jolloin sosiaalisten taitojen harjoittelu on tärkeä osa sitä.
 • Neuropsykologista kuntoutusta voivat antaa neuropsykologian erikoispsykologit tai aiemman kliinisen neuropsykologian jatko-/täydennyskoulutuksen suorittaneet, joilla on Kelan VET-kuntouttajapätevyys. Myös vanhamuotoisen Kelan ET-kuntouttajapätevyyden saaneet sekä neuropsykologian erikoistumiskoulutuksessa olevat voivat toimia kuntouttajina.

Kirjallisuutta

 1. Mateer CA. The rehabilitation of executive disorders. Kirjassa: Cognitive Neurorehabilitation. Stuss DT, Winocur G, Robertson IH (toim.) Cambridge: Cambridge University Press 1999
 2. Cortese S, Ferrin M, Brandeis D ym. Cognitive training for attention-deficit/hyperactivity disorder: meta-analysis of clinical and neuropsychological outcomes from randomized controlled trials. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54:164-74 «PMID: 25721181»PubMed
 3. Rapport MD, Orban SA, Kofler MJ ym. Do programs designed to train working memory, other executive functions, and attention benefit children with ADHD? A meta-analytic review of cognitive, academic, and behavioral outcomes. Clin Psychol Rev 2013;33:1237-52 «PMID: 24120258»PubMed
 4. Ramsay JR, Rostain AL. Cognitive-behavioral therapy for adult ADHD. An integrative psychosocial and medical approach. NY: Routledge. 2015