Takaisin Tulosta

Tietoinen läsnäolo (mindfulness) epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Epävakaa persoonallisuus
10.2.2015
 • Tietoinen läsnäolo (mindfulness) tarkoittaa tarkkaavaisuuden suuntaamista juuri käsillä olevaan hetkeen. Henkilö havainnoi ja kuvailee kokemuksiaan (ruumiintuntemuksiaan, tunteitaan tai ajatuksiaan) arvottamatta ja pyrkimättä muuttamaan niitä. Tietoista läsnäoloa voisi luonnehtia hyväksyväksi avoimuudeksi ja uteliaisuudeksi omille kokemuksille.
 • Tietoinen läsnäolo hetkessä on yksi dialektisen käyttäytymisterapian kulmakivistä. Tietoisen läsnäolon taidot pohjautuvat alun perin zen-buddhalaiseen filosofiaan. Epävakaan persoonallisuuden hoidossa tietoista läsnäoloa käytetään taitona; kyse ei ole mietiskelystä, meditaatiosta tai uskonnosta.
 • Tietoinen läsnäolo hetkessä (mindfulness) on yksi dialektisen käyttäytymisterapian kulmakivistä.

Mikä on tietoisen läsnäolon merkitys epävakaan persoonallisuuden hoidossa?

 • Tietoisen läsnäolon ajatellaan olennaisesti vaikuttavan tunteisiin ja niiden säätelyyn. Läsnäolon ”tässä ja nyt” ajatellaan luovan pohjaa kyvylle havaita ja tunnistaa tunteita ja ajatuksia sekä erottaa ulkoiset tapahtumat omista ajatuksista ja tapahtumiin liittyvistä tunteista. Tietoisen läsnäolon ajatellaan siis luovan perustaa itsehavainnointi- ja itsesäätelykyvylle, mitä lähes kaikki psykoterapiasuuntaukset pitävät tärkeänä terapiatavoitteena.
 • Linehanin (1993) mukaan «Linehan MM. Cognitive-behavioral treatment of bord...»1 tietoinen läsnäolo myös antaa tarvittavaa etäisyyttä ja näin tasaa intensiivistä tunnetilaa. Tietoinen läsnäolo, jonka perustana on havainnointi ja kuvailu ajatuksia ja tunteita välttelemättä tai muuttamatta, toimii myös altistuksena. Tunne-elämän epävakaudesta kärsivät pelkäävät usein tunteitaan, koska heillä on toistuvia kokemuksia intensiivisistä tunnetiloista, joiden säätelyssä he ovat kokeneet keinottomuutta. Tietoista läsnäoloa harjoitellessaan henkilö voi altistua pelätyille tai vältetyille tunteille ja näin saada uudenlaisia kokemuksia niiden sietämisestä «Linehan MM. Skills training manual for treating bo...»2.
 • Tietoiseen läsnäoloon kuuluu keskeisesti arvottamattomuus ja tuomitsemattomuus, ”radikaali hyväksyminen”. Tunne-elämän epävakaudesta kärsiville tällainen on usein vierasta. He ovat usein oppineet omatoimisesti mitätöimään omat ajatuksensa ja tunteensa epäpätevinä tai kiellettyinä pian näiden tultua tietoisuuteen. Tietoiseen läsnäoloon liittyvä hyväksyminen auttaa tällaiseen omatoimisesti itsemitätöivään kognitiiviseen tyyliin. Osalla epävakaasta persoonallisuudesta on myös kognitiivisia puutosoireita, muun muassa tarkkaavaisuuden säätelyn vaikeuksia. Oli kyseessä biologispohjainen tarkkaavuuden vaikeus tai dissosiatiivinen oireilu, läsnäolo kulloinkin käsillä olevassa hetkessä voi olla sopeutumista edistävää.
 • Yhteenveto: Tietoisen läsnäolon taitojen (mindfulness) merkitys epävakaan persoonallisuuden hoidossa:
  • ajatusten ja tunteiden havainnointi ja kuvailu luo pohjaa itsehavainnointikyvylle
  • tunnesäätely: intensiivisen tunnetilan tasaaminen ja mahdollisuus kokemuksen tarkasteluun etäämpää
  • altistuminen (usein pelätyille) tunteille ja ajatuksille
  • omien tunteiden, ajatusten, itsen ja muiden hyväksyminen (radical acceptance), itsemitätöivän tyylin korjaaminen
  • luo perustaa ”hereillä olemiselle” nykyhetkessä, tarkkaavaisemmalle kognitiiviselle tyylille.

Kirjallisuutta

 1. Linehan MM. Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press 1993
 2. Linehan MM. Skills training manual for treating borderline personality disorder. New York: Guilford Press1993