Takaisin Tulosta

Käsitteitä ja lyhenteitä liittyen Käypä hoito -suositukseen Traumaperäinen stressihäiriö

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Traumaperäinen stressihäiriö
28.10.2014
ASD Akuutti stressihäiriö (acute stress disorder)
ASR Akuutti stressireaktio (acute stress reaction)
CISM Critical incident stress management, stressinhallintaohjelma
(ks. myös sähköinen tausta-aineisto «Stressinhallintaohjelmaan (Critical incident stress management, CISM) sisältyviä asioita»1)
Dissosiatiivisuus Kyvyttömyys yhdistää ajatukset, tunteet, muistot, aistimukset ja liikkeiden hallinta mielekkääksi kokonaisuudeksi
Dissosiatiivinen reaktio (DSM-5:ssä) Psyykkisen trauman jälkeinen tilanne, jossa henkilö toimii ikään kuin tapahtuma olisi toistumassa
EMDR Silmänliikkeillä poisherkistäminen ja uudelleen prosessointi, lyhytpsykoterapiamenetelmä
KBT Kognitiivis-behavioraalinen psykoterapia, joka voi olla traumakeskeistä (trauma focused, TF) tai ei-traumakeskeistä
Käytetään myös termiä kognitiivinen käyttäytymisterapia
PTE Tapahtuma, joka voi laukaista stressireaktion tai -häiriön (potentially traumatic event)
PTSD Traumaperäinen stressihäiriö, TPSH (posttraumatic stress disorder)