Takaisin Tulosta

Vaskulaarisen dementian NINDS-AIREN-kriteerit vuodelta 1993

Lisätietoa aiheesta
Timo Erkinjuntti
21.9.2016

I Kliinisesti TODENNÄKÖINEN vaskulaarinen dementia

1. Dementia, joka haittaa selviytymistä arkitoimissa ja/tai työssä

 • muistioire ja
 • kaksi tai useampia kognitiivisia oireita (orientaatio, tarkkaavuus, kielelliset toiminnot, visuospatiaaliset toiminnot, toiminnanohjaus, liikkeiden hallinta ja kätevyys)
 • poissulkukriteerit: tajunnan häiriö, sekavuus, psykoosi, vaikea afasia, tai vaikea sensomotorinen heikkous, joka estää neuropsykologisen testauksen.

2. Aivoverenkiertosairaus

 • kliinisessä neurologisessa tutkimuksessa paikallislöydökset aivohalvaukseen (stroke) sopien (myös ilman esitietoa aivohalvauksesta), kuten toispuolihalvaus, suupielen heikkous, Babinskin merkki, tuntopuutos, näkökenttäpuutos ja dysartria
 • aivojen kuvantamisessa (TT tai MK) osoitus merkittävästä aivoverenkiertosairaudesta:
  • useita isojen suonten taudin infarkteja,
  • kognitiivisesti kriittisen aivoalueen infarkti (gyrus angularis, thalamus, basaalinen etuaivoalue, tai taaemman (PCA) tai etummaisen (ACA) aivovaltimon alue
  • useampia tyvitumakkeiden ja valkean aineen lakuunainfarkteja
  • laajat aivokammioiden viereisen valkean aineen muutokset tai
  • näiden yhdistelmä.

3. Kriteerit 1 ja 2 ovat syy-yhteydessä keskenään

 • ajallinen yhteys aivohalvauksen ja dementiaoireen välillä 3 kuukautta
 • äkillinen kognitiivinen heikentyminen tai vaihteleva, portaittainen kognitiivisten oireiden eteneminen

II Kliiniset piirteet TODENNÄKÖISESSÄ vaskulaarisessa dementiassa

 • varhainen kävelyvaikeus (lyhytaskelinen ["marce à petis pas"], lattiaan liimautuva, apraktis-ataktinen tai Parkinson tyyppinen kävely)
 • tasapainon epävarmuus, tahattomat kaatumiset
 • varhainen virtsaamisen tihentyminen, virtsapakko tai muu virtsaoire ilman urologista syytä
 • pseudobulbaari oireet (pakkoitku, pakkonauru ym.)
 • persoonallisuuden ja mielialan muutokset, abulia, depressio
 • tunneyliherkkyys, tai muut subkortikaaliset puutosoireet kuten psykomotorinen hidastuminen ja toiminnanohjauksen häiriöt.

III Kliiniset piirteet, jotka tekevät vaskulaarisen dementian EPÄTODENNÄKÖISEKSI

 • varhainen muistin heikentyminen ja etevä muistin ja muiden kognitiivisren toimintojen kuten kielellisten toimintojen, motoriikan säätelyn (apraxia) ja havaintotoimintojen (agnosia) heikentyminen ilman vastaavaa paikallista vauriota aivojen kuvantamisessa
 • kognitiiviseen heikentymiseen liittyvien löydösten lisäksi ei paikantavia neurologisia löydöksiä
 • aivoverenkiertosairauteen liittyvien löydösten puuttuminen aivojen kuvantamisessa.

IV MAHDOLLINEN vaskulaarinen dementia

 • kun on todettavissa dementia ja paikallinen neurologinen löydös
 • aivojen kuvantamisessa ei nähdä varmaa aivoverenkiertosairauden löydöstä
 • ei selvää ajallista yhteyttä aivohalvauksen ja dementian välillä
 • kognitiivisten oireiden hiipivä alku ja vaihteleva kulku (tasaiset vaiheet tai kohentuminen) ja osoitettavissa oleva aivoverenkiertosairaus.

V VARMA vaskulaarinen dementia

 • todennäköisen vaskulaarisen dementian kriteerit täyttyvät
 • histopatologinen osoitus aivoverisuonisairaudesta
 • ikään nähden normaali määrä neurofibrillikimppuja ja seniilejä plakkeja
 • ei muita kliinisiä tai patologisia selittäviä tekijöitä dementialle.

VI Tutkimustarkoituksissa vaskulaarinen dementia voidaan kliinisin, radiologisin ja neuropatologisin piirtein luokitella alaryhmiksi tai määritellyiksi tiloiksi kuten kortikaalinen vaskulaarinen dementia, subkortikaalinen vaskulaarinen dementia, BD (Binswangerin tauti) ja talaminen dementia.

Termi "AT + AVH" tarkoittaa potilaita, joilla on todennäköinen AT ja joilla on kliinisesti tai aivokuvaan perustuen osoitus merkittävästä aivoverenkiertosairaudesta. Perinteisesti epidemiologisissa tutkimuksissa nämä potilaat on luokiteltu vaskulaariseksi dementiaksi. Tähän saakka käytettyä termiä "mixed dementia" tulisi välttää.

Kirjallisuutta

 1. Román GC, Tatemichi TK, Erkinjuntti T ym. Vascular dementia: diagnostic criteria for research studies. Report of the NINDS-AIREN International Workshop. Neurology 1993;43:250-60 «PMID: 8094895»PubMed