Takaisin Tulosta

Parkinsonin taudin dementian ominaispiirteet sekä todennäköisen ja mahdollisen Parkinsonin taudin dementian diagnostiset kriteerit vuodelta 2007

Lisätietoa aiheesta
Juha Rinne ja Jaana Suhonen
22.9.2016

Parkinsonin taudin dementian ominaispiirteet

I Ydinpiirteet

 1. Diagnosoitu Parkinsonin tauti (Queen Square Brain Bank -kriteerien mukaan)
 2. Asteittain alkava ja hitaasti etenevä dementia, joka voidaan diagnosoida esitietojen, kliinisen tutkimuksen ja kognitiivisten toimintojen tutkimisen perusteella, ja johon liittyy
  • useamman kuin yhden kognitiivisen osa-alueen heikentyminen
  • tasonlasku ennen sairastumista vallinneelta tasolta
  • puutosoireet, jotka heikentävät selviytymistä jokapäiväisissä toiminnoissa (sosiaaliset, työhön liittyvät tai henkilökohtaisista asioista huolehtiminen), riippumatta motorisista tai autonomisista oireista.

II Kliiniset liitännäispiirteet

1. Kognitiiviset oireet ja löydökset

 • tarkkaavuus heikentynyt: heikentyminen spontaanissa tai kohdennetussa tarkkaavaisuudessa, huono selviytyminen tarkkaavuutta mittaavissa tehtävissä;
 • suoriutuminen voi vaihdella päivän kuluessa ja päivästä toiseen
 • toiminnanohjaukseen liittyvät toiminnot heikentyneet: heikentyminen aloitteellisuutta, suunnittelua, käsitteen muodostusta, toiminnan tai toimintatavan vaihtamista tai toimintatavan ylläpitämistä edellyttävissä tehtävissä; henkisten toimintojen nopeuden hidastuminen (bradyfrenia)
 • visuospatiaaliset toiminnot heikentyneet: heikentyminen visuospatiaalista orientaatiota, havaitsemista ja konstruktiota edellyttävissä tehtävissä
 • muisti heikentynyt: heikentyminen vapaassa, viimeaikaisten tapahtumien mieleen palauttamisessa tai tehtävissä, jotka edellyttävät uuden aineksen oppimista, vihjeet auttavat yleensä muistitehtävissä, tunnistaminen tavallisesti parempaa kuin vapaa mielen palauttaminen
 • kielelliset ydintoiminnot pääosin säilyneet: sanojen löytämisvaikeutta ja monimutkaisten lauseiden ymmärtämisen vaikeutta voi esiintyä

2. Käytösoireet

 • aloitekyvyttömyys: spontaanisuuden vähentyminen, motivaation, mielenkiinnon ja ponnistelua vaativan käyttäytymisen vähentyminen.
 • persoonallisuuden muutos; mukaan lukien masentuneisuus ja ahdistuneisuus
 • hallusinaatiot: pääosin näköhallusinaatioita, tavallisesti monimuotoisia ihmishahmoja, eläimiä tai esineitä
 • harhaluulot: tavallisesti paranoidisia, kuten uskottomuuteen tai aavemaisiin asukkeihin liittyviä harhaluuloja
 • liiallinen päiväaikainen väsymys

III Piirteet, jotka eivät sulje pois Parkinsonin tautiin liittyvää dementiaa, mutta jotka aiheuttavat diagnoosin epävarmuutta

 • Muu samanaikainen tila, joka yksinään voi aiheuttaa kognitiivisia häiriöitä, mutta jota ei voi pitää dementian syynä, esim. kuvantamistutkimuksilla osoitettu aivoverisuonisairaus
 • Motoristen ja kognitiivisen oireiden alun välinen aika ei tiedossa

IV Piirteet, jotka viittaavat muihin kognitiivisia häiriöitä aiheuttaviin tiloihin tai sairauksiin, joiden diagnosoiminen ei ole Parkinsonin tautiin liittyvän dementian takia mahdollista

 • Tiedonkäsittely- ja käytösoireet, jotka liittyvät yksinomaan muihin tiloihin, kuten äkillinen sekavuustila, joka johtuu yleissairaudesta tai muusta poikkeavasta tilasta tai lääkemyrkytyksestä
 • Vakava masentuneisuus (diagnosoituna DSM IV -kriteerien mukaisesti)
 • Todennäköinen vaskulaarinen muistisairaus (diagnosoituna NINDS-AIREN-kriteerien mukaisesti).

Todennäköinen Parkinsonin taudin dementia

A. Ydinpiirteet: molempien (Parkinsonin tauti ja dementia) tulee olla todettavissa

B. Kliiniset liitännäispiirteet

 • tyypillinen kognitiivisten puutosoireiden profiili mukaan luettuna heikentyminen ainakin kahdella neljästä tiedonkäsittelyn ydinosa-alueella (heikentynyt, mahdollisesti vaihteleva tarkkaavuus, visuospatiaalisten toimintojen heikentyminen ja heikentynyt vapaa mieleen palautus, joka voi hyötyä vihjeistä, huonontuneet eksekutiiviset toiminnot)
 • ainakin yhden käytösoireen (aloitekyvyttömyys, masentunut tai ahdistunut mieliala, hallusinaatiot, harhaluulot, liiallinen päiväaikainen väsymys) esiintyminen tukee todennäköisen Parkinsonin taudin dementian diagnoosia;käytösoireiden puuttuminen ei kuitenkaan sulje pois diagnoosia.

C. Ei todeta yhtään III-ryhmän piirrettä

D. Ei todeta yhtään IV-ryhmän piirrettä

Mahdollinen Parkinsonin taudin dementia

A. Ydinpiirteet: molempien (Parkinsonin tauti ja dementia) tulee olla todettavissa

B. Kliiniset liitännäispiirteet

 • Epätyypillinen tiedonkäsittelytoimintojen heikkeneminen yhdellä tai useammalla osa-alueella, kuten huomattava afasia, reseptiivinen afasia tai puhdas mielessä säilyttämiseen liittyvä muistihäiriö (muisti ei parane vihjeistä tai tunnistustehtävissä) ja samanaikaisesti säilynyt tarkkaavuus
 • Käytösoireita voi olla tai ne puuttuvat

TAI

C. Todetaan yksi tai useampi III-ryhmän piirteistä

D. Ei todeta yhtään IV-ryhmän piirrettä

Kirjallisuutta

 1. Gibb WR, Lees AJ. The relevance of the Lewy body to the pathogenesis of idiopathic Parkinson's disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1988;51:745-52 «PMID: 2841426»PubMed
 2. Emre M, Aarsland D, Brown R ym. Clinical diagnostic criteria for dementia associated with Parkinson's disease. Mov Disord 2007;22:1689-707; quiz 1837 «PMID: 17542011»PubMed