Takaisin Tulosta

Tupakointi ja sepelvaltimotauti

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito
24.5.2011

Sepelvaltimotauti ja tupakointi Euroopassa

Vuonna 1994 European Society of Cardiology (ESC) julkaisi muiden sydän- ja verisuonisairauksien alalla toimivien eurooppalaisten yhdistysten kanssa suosituksen sepelvaltimotaudin ehkäisystä käytännön lääkärin työssä. Tämän suosituksen pohjalta laadittiin kansalliset suositukset muun muassa Suomessa 1996.

Suosituksen julkaisemisen jälkeen ESC päätti tehdä peruskartoituksen sekundaariprevention toteutumisesta Euroopassa. Tämä EUROASPIRE-tutkimus toteutettiin vuosina 1995–96 yhdeksässä maassa. Kustakin maasta kohteeksi valittiin maantieteellisesti rajattu alue. Suomessa tutkimus «Pyörälä K, Lehto S, Koukkunen H ym. Toteutuvatko s...»2 tehtiin Kuopion Yliopistollisen sairaalan (KYS) vastuualueella. Vuoden 1998 suositusten jälkeen tutkimus toistettiin vuosina 1999–2000 entisillä tutkimusalueilla ja lisäksi otettiin kuusi uutta maata (EUROASPIRE II).

Koulutettu tutkimushenkilökunta suoritti tutkimustietojen keruun ja potilaiden haastattelun sekä muut tutkimukset. Tupakointianamneesi tarkistettiin hengitysilman CO-pitoisuuden mittaamisella Bedfont EC 50 -analysaattorilla. Haastattelun ajankohtana edelleen tupakoivien osuus oli KYS:n alueen EUROASPIRE I:ssä 13 %, mutta EUROASPIRE II:ssa 22 % (naiset 12.6 %, miehet 24.5 %).

Tupakoivien osuus oli vähentynyt kaikissa EUROASPIRE I:n miespotilaiden diagnoosiryhmissä, mutta naispotilailla ainoastaan sydäninfarktipotilailla. EUROASPIRE II:n miespotilaiden joukossa tupakoivien osuus väheni haastattelun ajankohtaan mennessä selvästi vain sydäninfarktiryhmässä, ja naispotilailla tupakoivien osuus ei vähentynyt lainkaan. Sepelvaltimotautikohtausten uusiutumisen estäminen elintapatekijöitä muuttamalla onnistuu huonosti. Tupakointia jatkavien potilaiden osuus oli seuranjaksojen aikana suurentunut.

Kommentti: EUROASPIRE I- ja II-tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa hyvin Suomen oloihin. Sekundaariprevention toteutumisesta on julkaistu aineisto itäsuomalaisilla potilailla. Elämäntapamuutosten toteutuminen on puutteellista kaikissa Euroopan maissa, muun muassa tupakointia jatkavien osuus lisääntyy koko Euroopassa (21 %) ja KYS-alueella (21.5 %).

EUROASPIRE III -tutkimus «Kotseva K, Wood D, De Backer G ym. EUROASPIRE III....»1 tehtiin vuosina 2006–2007 yhteensä 12 Euroopan maassa. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään, kuinka vuonna 2003 laaditun preventiosuosituksen ohjeet toteutuvat primaaripreventiossa. Tiedot kerättiin 66 yleisvastaanotolta korkean riskin oireettomilta potilailta. 4 366 potilasta haastateltiin. Haastattelun ajankohtana 17.2 % kaikista potilaista tupakoi edelleen, ja 38 % alle 50-vuotiaista potilaista.

Kirjallisuutta

  1. Kotseva K, Wood D, De Backer G ym. EUROASPIRE III. Management of cardiovascular risk factors in asymptomatic high-risk patients in general practice: cross-sectional survey in 12 European countries. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010;17(5):530-40. «PMID: 20577089»PubMed
  2. Pyörälä K, Lehto S, Koukkunen H ym. Toteutuvatko sepelvaltimotaudin sekundaaripreventiota koskevat suositukset? EURO-ASPIRE I- ja EUROASPIRE II-tutkimusten tulokset KYS:ssa hoidetuilla potilailla. Suom Lääkäril 2001;40:4035-46