Takaisin Tulosta

Oskillometrian käytännön suoritus ja tulkinta

Lisätietoa aiheesta
Pekka Malmberg
28.8.2012

Oskillometrinen menetelmä on altis virhelähteille. Vaikka mittaus ei vaadi tutkittavalta suurta yhteistyökykyä, se edellyttää tutkimuksen suorittajalta riittävää perehtyneisyyttä ja kokemusta. Laitteiston kalibroinnista huolehditaan laitetoimittajan suosituksen mukaisesti.

Mittaus tehdään istuen lapsen hengittäessä suukappaleeseen rauhallista, normaalia lepohengitystä «Beydon N, Davis SD, Lombardi E ym. An official Ame...»1. Nenää pidetään suljettuna esimerkiksi nenäklipsillä ja poskia tuetaan samanaikaisesti. Erityistä huomiota kiinnitetään myös kaulan asentoon, jonka tulee olla neutraali. Hengitystä rekisteröidään usean hengityssyklin ajan, tyypillisesti 10–30 sekuntia. Mittauksen tulee perustua häiriöttömään signaaliin. Häiriöitä voivat aiheuttaa esimerkiksi nieleskely, puhe, itku, liikkuminen, nopea tai epäsäännöllinen hengitystapa, huono asento tai suun avaaminen. (Signaalin häiriöttömyydestä voidaan varmistua tarkkailemalla lasta mittauksen aikana ja seuraamalla laitteen näytöltä hengitystilavuuskäyrää ja kokonaisimpedanssia ajan funktiona sekä signaalin koherenssia. Mikäli mittauksen aikana esiintyy häiriöitä, ne kirjataan tutkimuslomakkeelle.)

Mittauksia tehdään useita (vähintään 3) peräkkäin tuloksen toistettavuuden varmistamiseksi. Toistettavuuden arviointi perustuu visuaaliseen tarkasteluun päällekkäin esitetyistä resistanssi- (Rrs) ja reaktanssi- (Xrs) käyristä. Kun tulokset perustuvat häiriöttömiin mittauksiin, niiden toistettavuus on tyypillisesti hyvä; esimerkiksi resistanssin (Rrs5) variaatiokerroin on noin 6 % «Malmberg LP, Pelkonen A, Poussa T ym. Determinants...»2. Lopulliseksi tulokseksi lasketaan hyväksyttävistä mittauksista resistanssin ja reaktanssin keskiarvo «Beydon N, Davis SD, Lombardi E ym. An official Ame...»1.

Mittaus- ja laskentatapa on samanlainen tutkimuksen eri vaiheissa, kun oskillometriaan liitetään bronkodilataatiokoe tai ulkojuoksuprovokaatio. Tulosten tulkinnassa suomalaisilla lapsilla käytetään kotimaisia viitearvoja «Malmberg LP, Pelkonen A, Poussa T ym. Determinants...»2.

Kirjallisuutta

  1. Beydon N, Davis SD, Lombardi E ym. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: pulmonary function testing in preschool children. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:1304-45 «PMID: 17545458»PubMed
  2. Malmberg LP, Pelkonen A, Poussa T ym. Determinants of respiratory system input impedance and bronchodilator response in healthy Finnish preschool children. Clin Physiol Funct Imaging 2002;22:64-71 «PMID: 12003103»PubMed