Takaisin Tulosta

Kipulääkkeisiin liittyviä tavallisia yhteisvaikutuksia saattohoidossa

Lisätietoa aiheesta
Katri Hamunen
16.2.2018
 • Tramadoli + SSRI- ja SNRI-lääkkeet: SSRI/SNRI-lääkkeet estävät tramolin aktiivisen metaboliitin syntyä maksassa ja siten heikentävät tramadolin analgesiatehoa.
  • Molemmat lääkkeet estävät serotoniinin takaisinottoa, joten niiden yhteiskäyttö voi aiheuttaa serotoniinisyndrooman.
  • Valitse toinen opioidi SSRI/SNRI-lääkkeen rinnalle.
 • Kodeiini + fluoksetiini, paroksetiini, terbinafiini: SSRI/SNRI-lääkkeet estävät kodeiinin aktiivisen metaboliitin (morfiini) syntyä maksassa ja siten heikentävät kodeiinin analgesiatehoa.
  • Valitse toinen opioidi SSRI/SNRI-lääkkeen rinnalle.
 • Oksikodoni + karbamatsepiini: oksikodonipitoisuudet jäävät huomattavan mataliksi, joten kivunlievitystä ei saavuteta normaaliannoksilla.
  • Valitse toinen opioidi, esimerkiksi morfiini.
 • Oksikodoni/morfiini + rifampisiini: oksikodoni/morfiinipitoisuudet jäävät mataliksi, joten kivunlievitystä ei saavuteta normaaliannoksilla.
  • Rifampisiini laskee myös fentanyylin pitoisuuksia, mutta vaikutus on ilmeisesti vähäisempi.
 • Metadoni: puhdistumaa hidastavat ja siten pitoisuuksia nostavat (vaikutus voimistuu) seuraavat lääkkeet: flukonatsoli, ketokonatsoli, fluoksetiini, fluvoksamiini, siprofloksasiini. Metadonin puhdistumaa lisäävät eli pitoisuuksia laskevat mm karbamatsepiini, fenytoiini, nevirapiini, rifampisiini, efavirentsi, amprenaviiri, deksametasoni. Tähän interaktioon on kiinnitettävä huomiota erityisesti silloin kun joku mainituista lääkkeistä lopetetaan metadonin rinnalta ja metadonin pitoisuudet nousevat. Tällöin on seurattava potilasta huolellisesti ja harkittava metadonin annoksen pienentämistä.
  • Metadonin yhteiskäyttöä näiden lääkkeiden kanssa on syytä välttää.
  • Jos yhteiskäyttö välttämätöntä, on metadoniannosta pienennettävä kolmanneksella, ja potilasta on seurattava huolellisesti haittavaikutusten varalta.
 • Fentanyyli: itra-/keto-/flukonatsoli nostavat fentanyylipitoisuuksia.
  • Haittavaikutusten riski kasvaa, joten potilasta on seurattava huolellisesti.