Takaisin Tulosta

Lääkkeet ja maksan vajaatoiminta

Lisätietoa aiheesta
Katri Hamunen
16.2.2018
 • Lääkkeiden maksametabolialla on 2 pääreittiä.
  • Monet palliatiivisessa hoidossa käytettävät lääkkeet metaboloituvat CYP 450 -entsyymijärjestelmän kautta. Maksan metaboliakapasiteetti on suuri. Muutoksia lääkkeiden metabolinopeudessa tapahtuu yleensä vain vaikeassa maksan vajaatoiminnassa laajojen metastaattisten muutosten tai pitkälle edenneen kirroosin seurauksena «Rhee C, Broadbent AM. Palliation and liver failure...»1.
  • Konjugaatio on metabolian toinen päälinja. Maksasairaus vaikuttaa konjugaatioreitteihin yleensä vähemmän kuin CYP-järjestelmän kautta tapahtuvaan metaboliaan. Maksametabolian muutoksen lisäksi lääkeaineiden metaboliaan vaikuttavat esimerkiksi imeytymishäiriöt ja aliravitsemus (muutokset veren proteiineissa).
  • Morfiinin metabolia tapahtuu konjugaation kautta. Oksikodonin metabolia tapahtuu CYP 3A4 ja 2D6:n kautta.
 • Alla olevaan taulukkoon «Maksan vajaatoiminnan vaikutus palliatiivisessa hoidossa yleisesti käytettäviin lääkkeisiin. ...»1 on koottu käytettävissä olevat tiedot maksan vajaatoiminnan vaikutuksesta palliatiivisessa hoidossa yleisesti käytettävistä lääkkeistä.
 • Opioidien kohdalla on huomattava myös ummetuksen välttäminen.
  • Suolen toiminnan hidastuminen saattaa lisätä ammoniakin imeytymistä suolesta verenkiertoon ja edistää enkefalopatian kehittymistä.
 • Pahoinvointilääkkeiden kohdalla tietoa on hyvin niukasti.
  • Metoklopramidin katsotaan olevan turvallinen.
  • Ondansetroni tulee rajoittaa korkeintaan annokseen 8 mg/vrk.
 • Kortikosteroideista prednisoloni on suositeltava.
  • Prednisoni vaatii konversion aktiiviseksi aineeksi maksassa.
 • Spirinolaktonin ja furosemidin metaboliassa ei ole muutoksia.
 • Muutoksista psykoosilääkkeiden metaboliassa on niukasti tietoa.
  • Niitä on kuitenkin käytettävä varoen, koska maksasairauteen liittyy herkistyminen lääkkeiden keskushermostovaikutuksille.
Taulukko 1. Maksan vajaatoiminnan vaikutus palliatiivisessa hoidossa yleisesti käytettäviin lääkkeisiin. 
Lääke Muutos metaboliassa maksan vajaatoiminnan seurauksena.
Suositus käytöstä maksan vajaatoimintaa sairastavalla potilaalla.
Kipulääkkeet
Fentanyyli Muutos metaboliassa vähäinen. Suositeltava opioidi maksan vajaatoiminnassa.
Metadoni Ei muutosta lievässä vajaatoiminnassa. Vaikeassa vajaatoiminnassa annoksen pienentäminen.
Morfiini Eliminaatio hidastuu. Annoksen vähentäminen kirroosissa.
Oksikodoni Vaikeassa vajaatoiminnassa merkittävä eliminaation hidastuminen. Annoksen pienentäminen ja antovälin pidentäminen tai oksikodonin välttäminen.
Tramadoli Lääkkeen aktiivisen muodon syntyminen vaatii maksametaboliaa. Vältä. Alennetulla annoksella, jos käytettävä.
Kodeiini Tarvitsee konversion morfiiniksi maksassa. Konversio voi olla heikentynyt kohtalaisessa ja vaikeassa vajaatoiminnassa. Vältä.
Ibuprofeeni Ei muutosta metaboliassa. Huomioi lääkkeen muut vaikutukset maksan vajaatoimintapotilaalla (nesteretentio, hyytyminen).
Parasetamoli Lievässä vajaatoiminnassa ei muutosta, vaikeassa eliminaation puoliintumisaika pidentynyt. Maksatoksinen malnutritiossa ja suurilla annoksilla. Käyttö vain harkiten.
Rauhoittavat lääkkeet
Diatsepaami Eliminaatio hidastuu. Vältä.
Loratsepaami ja tematsepaami Ei muutosta.
Midatsolaami Eliminaatio merkittävästi hidastunut kirroosissa. Annoksen pienentäminen ja huolellinen titraaminen.
Oksatsepaami Ei muutosta lievässä – kohtalaisessa maksan vajaatoiminnassa. Vaikeassa varoen/vältettävä.
Epilepsialääkkeet
Karbamatsepiini Runsas maksametabolia. Vältä.
Gabapentinoidit Ei tietoa. Sedatiivisten vaikutusten vuoksi varovainen titraus.
Masennuslääkkeet
Amitriptyliini Ei muutosta.
Fluoksetiini Annoksen vähentäminen 50 %.
Paroksetiini Aloitus pienellä annoksella.

Kirjallisuutta

 1. Rhee C, Broadbent AM. Palliation and liver failure: palliative medications dosage guidelines. J Palliat Med 2007;10:677-85 «PMID: 17592979»PubMed