Takaisin Tulosta

Lääkkeet ja munuaisten vajaatoiminta

Lisätietoa aiheesta
Katri Hamunen
16.2.2018
 • Alla olevaan taulukkoon «Munuaisten vajaatoiminnan vaikutus palliatiivisessa hoidossa yleisesti käytettäviin lääkkeisiin. ...»1 on koottu käytettävissä olevat tiedot munuaisten vajaatoiminnan vaikutuksesta palliatiivisessa hoidossa yleisesti käytettäviin lääkkeisiin.
 • Kokemuksen perusteella haloperidoli on suositeltava pahoinvointilääke uremiaan liittyvässä pahoinvoinnissa.
  • Tietoa kinetiikan muutoksista ei ole.
  • Annostelu varoen ja potilasta seuraten.
  • Metoklopramidi voi kumuloitua munuaisten vajaatoiminnassa ja johtaa ekstrapyramidaalioireiden kehittymiseen.
  • Annoksen pienentäminen metoklopramidin kohdalla.
   • lievässä vajaatoiminnassa 25 %
   • keskivaikeassa – vaikeassa 50 % ja
   • loppuvaiheessa 65 %.
 • Limaisuuden hoidossa käytettävän glykopyrrolaatin eliminaatio on munuaisfunktiosta riippuvainen.
  • Tietoa kinetiikan muutoksista ei ole.
  • Annosta todennäköisesti pienennettävä esimerkiksi 50 %.
 • Munuaisten vajaatoiminnan luokittelu (ks. Renbase-tietokanta Lääkkeiden käyttö kroonisessa munuaisten vajaatoiminnassa Terveysportissa; vaatii käyttöoikeudet «http://www.terveysportti.fi/terveysportti/renbase.koti»1)
  • Lievä vajaatoiminta GRF 80–50 ml/h
  • Keskivaikea vajaatoiminta GRF 50–30 ml/h
  • Vaikea vajaatoiminta GRF 30–10 ml/h
  • Loppuvaiheen vajaatoiminta GRF < 10 ml/h
 • Viite «Douglas C, Murtagh FE, Chambers EJ ym. Symptom man...»1.
Taulukko 1. Munuaisten vajaatoiminnan vaikutus palliatiivisessa hoidossa yleisesti käytettäviin lääkkeisiin. 
Lääke Muutos munuaisten vajaatoiminnan seurauksena.
Suositus käytöstä munuaisten vajaatoimintapotilaalla
Kipulääkkeet
Buprenorfiini Munuaisten vajaatoiminta ei vaikuta kinetiikkaan, turvallinen, ei vaadi annosmuutosta.
Fentanyyli Kinetiikan muutoksista munuaisten vajaatoiminnassa on ristiriitaista tietoa. Fentanyyliä voidaan käyttää tässä potilasryhmässä potilasta huolellisesti seuraten, annosmuutoksia ei tarvita.
Metadoni Annoksen muutosta ei tarvita lievässä – keskivaikeassa vajaatoiminnassa, vaikeassa vajaatoiminnassa annoksen pienentäminen 25 %, loppuvaiheen vajaatoiminnassa tai dialyysipotilailla annoksen pienentäminen 25–50 %.
Morfiini Metaboliitit kertyvät munuaisten vajaatoiminnassa. Lievässä annoksen pienentäminen 25 %, keskivaikeassa annoksen pienentäminen 25–50 %, vaikeassa ja loppuvaiheen vajaatoiminnassa tulee välttää.
Oksikodoni Lievässä ja keskivaikeassa vajaatoiminnassa annoksen pienentäminen 25 %, vaikeassa ja loppuvaiheen vajaatoiminnassa 50 %.
Tramadoli Lievässä munuaisten vajaatoiminnassa annosmuutosta ei tarvita, keskivaikeassa annoksen pienentäminen 25 %, vaikeassa annoksen pienentäminen 50 %. Loppuvaiheen vajaatoiminnassa annos 50 mg x 2/vrk.
Kodeiini Lievässä vajaatoiminnassa annoksen pienentäminen 25 %, keskivaikeassa 50 %, ei tule käyttää vaikeassa ja loppuvaiheen vajaatoiminnassa. Vaikuttava aine morfiini (katso yllä).
Ibuprofeeni Ei suositella munuaisten vajaatoiminnassa.
Parasetamoli Munuaisten vajaatoiminnassa metaboliitit kertyvät. Annosmuutoksia ei tarvita, vaikeassa vajaatoiminnassa varovaisuutta.
Rauhoittavat lääkkeet
Diatsepaami Annosmuutosta ei tarvita. Pitkäaikaisessa käytössä metaboliittien kertyminen mahdollista, huolellinen seuranta ja tarvittaessa annoksen pienentäminen.
Loratsepaami ja tematsepaami Annosmuutosta ei tarvita.
Midatsolaami Vapaa lääkkeen pitoisuus veressä voi kasvaa munuaisten vajaatoiminnassa. Lievässä vajaatoiminnassa ei annosmuutosta, keskivaikeassa annoksen pienentäminen 25 %, vaikeassa 50 %, loppuvaiheen vajaatoiminnassa tai dialyysipotilaalla pienentäminen 50–75 %.
Oksatsepaami Annosmuutosta ei tarvita.
Epilepsialääkkeet
Karbamatsepiini Ei tietoa. Annostelu vasteen ja tarvittaessa pitoisuusmääritysten mukaan.
Gabapentiini Eliminaatio kokonaan munuaisten kautta. Lievässä vajaatoiminnassa annoksen pienentäminen 25–50 %, keskivaikeassa 50–75 %, vaikeassa 85 % ja loppuvaiheessa 85–95 %.
Pregabaliini Eliminaatio kokonaan munuaisten kautta. Annoksen pienentäminen lievässä vajaatoiminnassa 25 %, keskivaikeassa 50 %, vaikeassa 75 %.
Masennuslääkkeet
Amitriptyliini Varovainen aloitus, annosmuutosta ei tarvita.
Duloksetiini Annosmuutos ei ole tarpeen lievässä tai keskivaikeassa vajaatoiminnassa. Vältä vaikeassa ja loppuvaiheen vajaatoiminnassa (GRF < 30).
Venlafaksiini Vaikeassa vajaatoiminnassa (GRF < 30) annosta tulee pienentää 50 %

Kirjallisuutta

 1. Douglas C, Murtagh FE, Chambers EJ ym. Symptom management for the adult patient dying with advanced chronic kidney disease: a review of the literature and development of evidence-based guidelines by a United Kingdom Expert Consensus Group. Palliat Med 2009;23:103-10 «PMID: 19273566»PubMed