Takaisin Tulosta

Dapagliflotsiini diabeteksen hoidossa

Lisätietoa aiheesta
Juha Saltevo
14.5.2013

Vaikutusmekanismi

Dapagliflotsiini on selektiivinen natriumglukoosikuljettajaproteiini 2:n (SGLT2) estäjä. SGLT2 esiintyy selektiivisesti munuaisessa, proksimaalisessa tubuluksessa, ja on pääosin vastuussa glukoosin takaisinimeytymisestä verenkiertoon.

Dapagliflotsiini saa aikaan glukoosin erittymisen virtsaan (keskimäärin 70 g/vrk vastaten 280 kcal/vrk), estämällä SGLT2-proteiinia ja vähentämällä glukoosin takaisinimeytymistä. Glukoosin määrään, jonka munuaiset poistavat tämän mekanismin kautta, vaikuttaa plasman glukoosipitoisuus ja glomerulaarinen suodatusnopeus (GFR).

Käyttöaiheet ja annostelu valmisteyhteenvedon mukaan

Dapagliflotsiini on tarkoitettu yli 18-vuotiaille tyypin 2 diabetesta sairastaville parantamaan glukoositasapainoa. Sitä voidaan käyttää monoterapiana tai yhdistettynä muihin plasman glukoosia alentaviin lääkkeisiin (pois lukien pioglitatsoni) mukaan lukien insuliini.

Dapagliflotsiinin suositeltu hoitoannos on 10 mg x 1/vrk mihin aikaan tahansa, ruoan kanssa tai ilman (ainoastaan potilaille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta, suositellaan 5 mg:n aloitusannosta).

Munuaisten toiminta vaikuttaa dapagliflotsiinin tehoon. Teho alentuu potilailla, joilla on keskivaikea tai vaikea munuaisten vajaatoiminta. Tämän vuoksi dapagliflotsiinin käyttöä ei suositella potilaille, joiden CrCl < 60 ml/min tai eGFR < 60 ml/min/1,73 m2. Dapagliflotsiinin ei ole osoitettu heikentävän munuaisfunktiota.

Kokemusta yli 75-vuotiaiden potilaiden hoidosta on vähän, eikä dapagliflotsiinin aloittamista siksi suositella tälle potilasryhmälle.

Kliininen teho

Dapagliflotsiinin faasi 3 kliiniseen tutkimusohjelmaan osallistui yhteensä 5 693 tyypin 2 diabetespotilasta, joista dapagliflotsiinilla hoidettiin 3 939 henkilöä.

Dapagliflotsiinin on osoitettu laskevan sekä paasto- että aterianjälkeistä glukoosia. Lähtötason HbA1c:stä ja taustahoidosta riippuen keskimääräinen HbA1c:n lasku on 0,6–2 %. Glukoositasapainoa parantava vaikutus säilyi pitkäaikaistutkimuksessa, jota jatkettiin viikolle 102.

Dapagliflotsiinin on osoitettu laskevan painoa kaikissa tutkimuksissa taustahoidosta riippuen keskimäärin 1,5–3 kg. Pitkäaikaistutkimuksessa ero lumeryhmään metformiiniyhdistelmänä oli 3,7 kg viikolla 102. Painon lasku on pääosin seurausta rasvakudoksen vähenemisestä.

Eliminaatio

Dapagliflotsiini metaboloituu munuaisissa ja maksassa pääosin UGT1A9 -entsyymin välittämän glukuronidikonjukaation kautta ja poistuu virtsaan. CYP-välitteinen metabolia on vähäisempi poistumisreitti. Dapagliflotsiinin t1/2 on 13 tuntia.

Siedettävyys ja varoitukset

Dapagliflotsiini ei yksin käytettynä lisää hypoglykemia riskiä, mutta yhdistettynä sulfonyyliureaan tai insuliiniin hypoglykemian riski voi lisääntyä.

Dapagliflotsiinin vaikutusmekanismiin liittyen glukoosin erittyminen virtsaan saattaa lisätä virtsatie- ja genitaali-infektioiden määrää. Kliinisissä tutkimuksissa genitaali-infektioita esiintyi 4,8 %:lla dapagliflotsiinia ja 0,9 %:lla lumelääkettä saaneista. Virtsatieinfektioiden vastaava esiintyvyys oli 4,3 % (dapagliflotsiini) ja 3,7 % (lumelääke). Infektiot olivat yleisempiä naisilla. Useimmat infektiot olivat luonteeltaan lieviä tai kohtalaisia, hoituivat yhdellä tavanomaisella hoitokuurilla ja johtivat harvoin hoidon keskeytykseen.

Vaikutusmekanisminsa vuoksi dapagliflotsiini saa aikaan lievää diureesia ja ohimenevää natriureesia. Tämän vuoksi dapagliflotsiinia ei suositella potilaille, jotka saavat loop-diureetteja tai joilla on nestehukka. Tutkimuksissa nestehukkaan liittyviä haittavaikutuksia raportoitiin 0,8 %:lla dapagliflotsiinia ja 0,4 %:lla lumelääkettä saaneista.

Varovaisuutta on noudatettava myös, jos dapagliflotsiinin aiheuttaman verenpaineen laskun arvioidaan olevan riski (verenpaineen lasku oli tutkimuksissa keskimäärin seuraava: systolinen -4,4 mmHg ja diastolinen -2,1 mmHg). Dapagliflotsiinilla ei ole vaikutusta pulssiin.

Kirjallisuutta

  1. Dapagliflotsiini valmisteyhteenveto 2012
  2. Plosker GL. Dapagliflozin: a review of its use in type 2 diabetes mellitus. Drugs 2012;72:2289-312 «PMID: 23170914»PubMed
  3. Bolinder J, Ljunggren Ö, Kullberg J ym. Effects of dapagliflozin on body weight, total fat mass, and regional adipose tissue distribution in patients with type 2 diabetes mellitus with inadequate glycemic control on metformin. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:1020-31 «PMID: 22238392»PubMed
  4. Bailey CJ, Gross JL, Hennicken D ym. Dapagliflozin add-on to metformin in type 2 diabetes inadequately controlled with metformin: a randomized, double-blind, placebo-controlled 102-week trial. BMC Med 2013;11:43 «PMID: 23425012»PubMed