Takaisin Tulosta

Kelan ammatillinen kuntoutus

Lisätietoa aiheesta
Elina Kinnunen
8.1.2020

Kela järjestää vakuutetun työ- ja ansiokyvyn tukemiseksi tai parantamiseksi taikka työkyvyttömyyden estämiseksi tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, jos asianmukaisesti todettu sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen arvioidaan aiheuttavan lähivuosina henkilön työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaisen heikentymisen (KKRL6§).

Henkilön työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon henkilön kokonaistilanne.

Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan kokonaistilanteen lisäksi huomioon, johtaako haettu kuntoutus todennäköisesti hakijan terveydentilaan sopivassa työssä jatkamiseen taikka hänen terveydentilaansa sopivaan työhön palaamiseen tai työelämään siirtymiseen.

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan opiskelun tai muun työelämään tähtäävän kuntoutuksen ajalta 16–19-vuotiaalle nuorelle, jos työ- tai opiskelukyky tai mahdollisuudet valita ammatti tai työ on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja jos erityiset tukitoimet ovat tarpeen opiskeluun tai muuhun työllistymistä edistävään kuntoutukseen (esim. työkokeilu tai -harjoittelu) osallistumiseksi. Hakemiseksi tarvitaan lääkärinlausunnon lisäksi kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) opiskelun tai muun kuntoutuksen ajalle.

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta 16–29-vuotiaalle nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt (KKRL7a§). Kuntoutuksen järjestämisen edellytyksenä on, että kuntoutus on tarkoituksenmukaista nuoren toimintakyvyn ja elämänhallinnan sekä opiskelu- tai työllistymisvalmiuksien tukemiseksi tai edistämiseksi. Lisäksi edellytetään, että kuntoutus on tarpeen tukemaan tai edistämään nuoren kykyä opiskella tai työllistyä.

Tämän lain mukainen kuntoutus voidaan myöntää nuorelle, jolla ei ole todettua sairautta eikä hän tarvitse lääketieteellistä selvitystä terveydentilastaan tai jolla voi olla diagnosoitu sairaus, mutta nuoren työ –tai opiskelukyky ei ole (lievän) sairauden vuoksi olennaisesti heikentynyt.

Ks. «https://www.kela.fi/ammatillinen-kuntoutus»1

Työterveyshuoltolain mukaista työkokeilua omalla työpaikalla voidaan tukea Kelan kuntoutusrahalla enintään 3 kuukauden ajan. Edellytyksenä on, että työnantaja maksaa palkkaa työkokeilun ajalta, henkilön työtehtäviä on muutettu, eikä työeläkekuntoutus ei ole ajankohtaista. Työtehtävien muutokset voivat olla esimerkiksi seuraavia: työskentely kokonaan uusissa työtehtävissä; työtehtäviä erityisjärjestelyillä (henkilökohtaiset työnapuvälineet tai yksilölliset työaikajoustot); työtehtävien muutos olennaisilta osin, kuormitustekijöiden vähentämien tai työtehtävien muokkaaminen.

Ks. «http://www.kela.fi/kuntoutusraha»2