Takaisin Tulosta

Traumaperäinen stressihäiriö ja iäkkäät

Lisätietoa aiheesta
Alpo Vuorio
9.1.2020

Iäkkäiden traumaperäisestä stressihäiriöstä on merkittävästi vähemmän tutkimuksia kuin muiden ikäryhmien traumaperäisestä stressihäiriöstä «Cook JM, Simiola V. Trauma and PTSD in older adult...»1. Lisäksi useat tutkimukset koskevat iäkkäiden nuorimpia ikäluokkia.

Pietrzak ym. tutkivat «Pietrzak RH, Goldstein RB, Southwick SM ym. Psychi...»2 DSM-IV:n diagnostisen määritelmän täyttävän traumaperäisen stressihäiriön esiintyvyyttä suuressa (N = 9 463) 60 vuotta täyttäneen ja sitä vanhemman amerikkalaisen aineistossa. Elämänaikaiseksi traumaperäisen stressihäiriön prevalenssiksi saatiin tässä väestössä 4,5 % ± 0,25 (SE). Prevalenssi oli naisilla hieman miehiä korkeampi eli 5,7 % ± 0,37 vs. 3,1 % ± 0,31. Traumaperäisen stressihäiriön etiologisena tekijänä oli useimmiten tässä ikäryhmässä läheisen yllättävä kuolema, sairastuminen tai trauma sekä oma vakava sairastuminen. Traumaperäinen stressikäiriö liittyi komorbiditeettina mielialahäiriöihin, persoonallisuushäiriöihin ja psykososiaalisiin toimintahäiriöihin. Tämän tutkimuksen lisäksi on yksittäisiä tutkimuksia siitä, että iäkkäiden traumaperäisen stressihäiriöön liittyisi lisääntynyttä itsemurha-alttiutta ja terveyspalveluiden käyttöä «Cook JM, Biyanova T, Elmore DL. Traumatic stress d...»3.

Toisessa laajassa (N = 1 715) amerikkalaisessa epidemiologisessa tutkimuksessa «Reynolds K, Pietrzak RH, Mackenzie CS ym. Post-Tra...»4 saatiin iäkkäiden henkilöiden (ikä 65–90 vuotta) PTSDn esiintyvyydeksi 2,6 % ± 0,2 (SE). Lisäksi havaittiin, että ikääntyessä PTSDn oireprofiili suppenee, kuten myös psykiatriset komorbiditeetit. Kirjallisuudessa onkin pohdittu, voidaanko luotettavasti käyttää iäkkäimmille samaa PTSDn diagnostista kriteeristöä kuin nuoremmille ikäryhmille, koska on mahdollista, että iäkkäiden diagnostisen kriteeristön tulisi olla mahdollisesti herkemmin oireita osoittava «Cook JM, Simiola V. Trauma and Aging. Curr Psychia...»5. Oireiston voimakkuuden lisäksi PTSDn aiheuttama oireisto voi olla myös osittain toisenlainen iäkkäimmillä potilailla kuin nuoremmilla. Esimerkiksi unihäiriöt ja välttelyoireisto näyttäisivät korostuvan iäkkäillä «Rodgers CS, Norman SB, Thorp SR, Lebeck MM, Lang A...»6.

PTSDn yhteyttä dementiaan on selvitetty yli 65-vuotiaiden, lähinnä veteraanien tutkimuksia edustavassa, systemaattisessa katsauksessa «Rafferty LA, Cawkill PE, Stevelink SAM ym. Dementi...»7. Tähän systemaattiseen katsaukseen kelpuutettiin 6 vuosina 1990–2016 tehtyä empiiristä tutkimusta, joista suurin osa oli Yhdysvalloista. Näistä tutkimuksista 5:ssä PTSDn saaneista potilaista oli merkittävästi suuremmassa riskissä dementian suhteen kuin "terveet" kontrollit. Tutkijoiden mukaan näyttäisi siltä, että ainakin iäkkäillä PTSDn diagnoosin saaneilla veteraaneilla tähän diagnoosiin liittyy dementiariski, vaikka kausaliteettia ei voida vahvistaa. PTSDn ja myöhemmin kehittyvän dementian välillä oleva yhteys on myös todettu normaalissa taiwanilaisväestössä, jossa seurattiin suurta joukkoa (N = 1 750) PTSD:tä sairastavia potilaita «Wang TY, Wei HT, Liou YJ ym. Risk for developing d...»8. Vertailuryhmään verrattuna traumaperäinen stressireaktio oli itsenäinen dementian riskitekijä (hazard ratio = 4,37; 95 % luottamusväli 2,53–7,55).

Yhteenvetona voidaan todeta, että iäkkäiden potilaiden PTSD:tä ja siihen liittyviä oireita ja sairastavuutta on tutkittu merkittävästi vähemmän kuin muissa ikäryhmissä. Vaikka näyttää siltä, että PTSD:tä esiintyy iäkkäissä potilaissa vähemmän, on se tässä ikäryhmässä huonommin hoidettu kuin muissa ikäryhmissä. Traumaperäisen stressihäiriön hoitoa tuleekin kehittää erityisesti ikääntyvässä väestössä.

Kirjallisuutta

  1. Cook JM, Simiola V. Trauma and PTSD in older adults: Prevalence, course, concomitants and clinical considerations. Curr Opin Psychol 2017;14:1-4 «PMID: 28813305»PubMed
  2. Pietrzak RH, Goldstein RB, Southwick SM ym. Psychiatric comorbidity of full and partial posttraumatic stress disorder among older adults in the United States: results from wave 2 of the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Am J Geriatr Psychiatry 2012;20:380-90 «PMID: 22522959»PubMed
  3. Cook JM, Biyanova T, Elmore DL. Traumatic stress disorders in older adults. Kirjassa: Sloan D, Beck JG (toim.) The handbook of traumatic stress disorders. New York: Oxford University Press; 2012
  4. Reynolds K, Pietrzak RH, Mackenzie CS ym. Post-Traumatic Stress Disorder Across the Adult Lifespan: Findings From a Nationally Representative Survey. Am J Geriatr Psychiatry 2016;24:81-93 «PMID: 26706912»PubMed
  5. Cook JM, Simiola V. Trauma and Aging. Curr Psychiatry Rep 2018;20:93 «PMID: 30194546»PubMed
  6. Rodgers CS, Norman SB, Thorp SR, Lebeck MM, Lang AJ. Trauma exposure, posttraumatic stress disorder and health behaviors: impact on special populations. In: Corales TA, editor. Focus on post-traumatic stress disorder research. Hauppauge: Nova Science Publishers; 2005
  7. Rafferty LA, Cawkill PE, Stevelink SAM ym. Dementia, post-traumatic stress disorder and major depressive disorder: a review of the mental health risk factors for dementia in the military veteran population. Psychol Med 2018;48:1400-1409 «PMID: 29514722»PubMed
  8. Wang TY, Wei HT, Liou YJ ym. Risk for developing dementia among patients with posttraumatic stress disorder: A nationwide longitudinal study. J Affect Disord 2016;205:306-310 «PMID: 27552595»PubMed