Takaisin Tulosta

Periytyvyys, epävakaan persoonallisuushäiriön piirteet ja epävakaa persoonallisuushäiriö

Lisätietoa aiheesta
Jyrki Korkeila
10.2.2015

Periytyvyys on populaatiotason käsite, joka ilmoittaa sen, kuinka paljon tutkittavan ilmiön esiintyvyyden vaihtelusta on selitettävissä perinnöllisillä tekijöillä. Tavanomaisesti adoptiotutkimusten periytyvyysarviot ovat jonkin verran kaksostutkimusten vastaavia arvioita matalampia. Periytyvyyden ja ympäristötekijöiden osuuksia tutkitaan tavanomaisesti kaksosaineistoissa vertailemalla monotsygoottisten ja ditsygoottisten lasten kyseessä olevan häiriön esiintyvyyttä. Adoptioasetelmassa sosioekonomisten tekijöiden tutkimus on asetelmassa vaikeaa, koska tutkittavien sosioekonominen asema on useimmiten tutkimuksissa väestöstä jonkin verran poikkeavaa.

Persoonallisuushäiriöiden perinnöllisyyttä ei ole tutkittu edustavissa adoptioaineistoissa eikä erikseen kasvaneiden kaksosten aineistoissa antisosiaalista persoonallisuushäiriötä lukuun ottamatta, mutta laadukas 26 adoptio- ja 70 kaksostutkimuksen antisosiaalisen käyttäytymisen (rikollisuus, aggressiivisuus, antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, psykopatia, käytöshäiriö ja muu antisosiaalinen käyttäytyminen) periytyvyyttä koskeva meta-analyysi «Rhee SH, Waldman ID. Genetic and environmental inf...»1, jossa periytyvyysarvioksi saatiin 41 %, ei anna aihetta olettaa, ettei periytyvyydellä olisi huomattavaa roolia alttiudessa sairastua persoonallisuushäiriöön.

Kriteerit täyttävän epävakaan persoonallisuushäiriön periytyvyysarviot ovat vaihdelleet välillä 67–76 % «Torgersen S, Lygren S, Oien PA ym. A twin study of...»2, «Coolidge FL, Thede LL, Jang KL. Heritability of pe...»3, «Torgersen S, Myers J, Reichborn-Kjennerud T ym. Th...»4. Yksilöllisten ympäristötekijöiden vaihteluväli eri tutkimuksissa on ollut 0–24 %. Eri persoonallisuushäiriöiden piirteiden periytyvyysarvioiden vaihteluväliksi on arvioitu 51–70 % «Livesley WJ, Jang KL, Vernon PA. Phenotypic and ge...»5. Monien eri piirteiden periytyvyydessä on piirteiden keskinäistä vaihtelua «Wolf H, Angleitner A, Spinath FM, Riemann R, Strel...»6.

Epävakaan persoonallisuushäiriön piirteiden taustalla olevan tekijän periytyvyysarvioksi saatiin kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa 51 % «Distel MA, Willemsen G, Ligthart L ym. Genetic cov...»7. Sama tutkimusryhmä havaitsi kakkien persoonallisuuden piirteiden (nk. viiden tekijän malli) periytyvyyden liittyvän epävakaaseen persoonallisuushäiriöön, mutta etenkin negatiivisen emotionaalisuuden ja avoimuuden uusille kokemuksille liittyvän voimakkaasti epävakaaseen persoonallisuushäiriöön (eri periytyvyyden osuusarviot 43–54 %) «Distel MA, Trull TJ, Willemsen G ym. The five-fact...»8. Norjalaisessa kaksosaineistossa epävakaan persoonallisuushäiriön esiintyvyys oli aineistossa 0,4 %. B-ryhmän persoonallisuushäiriöiden taustalta havaittiin yksi yhteinen periytyvyystekijä (EVPH: 0,48) ja lisäksi antisosiaalisen ja epävakaan persoonallisuushäiriön taustalta yhteinen periytyvyystekijä (0,33). Epävakaan persoonallisuuden häiriötäsmällisten piirteiden periytyvyysarvio oli 35 % «Torgersen S, Czajkowski N, Jacobson K ym. Dimensio...»9.

Kaksosaineiston 10-vuotisseurannassa epävakaan persoonallisuushäiriön periytyvyyden havaittiin lisääntyvän iän myötä. Lisääntyminen ja toisaalta piirteiden vakaus liittyivät vahvasti periytyviin tekijöihin (77–78 % selitysosuudella) «Bornovalova MA, Hicks BM, Iacono WG ym. Stability,...»10. Useimmilla tutkittavilla piirteet sen sijaan vähenivät iän myötä. Tämä viittaa piirteiden vakauteen ja kärjistymiseen niillä, joilla häiriön riski periytyvistä syistä on tavanomaista suurempi.

Piirretutkimusten löydösten vaihtelu selittyy heterogeenisillä tutkimusaineistoilla ja käytettyjen mittareiden vaihtelulla.

Kirjallisuutta

  1. Rhee SH, Waldman ID. Genetic and environmental influences on antisocial behavior: a meta-analysis of twin and adoption studies. Psychol Bull 2002;128:490-529 «PMID: 12002699»PubMed
  2. Torgersen S, Lygren S, Oien PA ym. A twin study of personality disorders. Compr Psychiatry 2000;41:416-25 «PMID: 11086146»PubMed
  3. Coolidge FL, Thede LL, Jang KL. Heritability of personality disorders in childhood: a preliminary investigation. J Pers Disord 2001;15:33-40 «PMID: 11236813»PubMed
  4. Torgersen S, Myers J, Reichborn-Kjennerud T ym. The heritability of Cluster B personality disorders assessed both by personal interview and questionnaire. J Pers Disord 2012;26:848-66 «PMID: 23281671»PubMed
  5. Livesley WJ, Jang KL, Vernon PA. Phenotypic and genetic structure of traits delineating personality disorder. Arch Gen Psychiatry 1998;55:941-8 «PMID: 9783566»PubMed
  6. Wolf H, Angleitner A, Spinath FM, Riemann R, Strelau J. Genetic and environmental influences on the EPQ-RS scales: a twin study using self- and peer reports. Pers Individ Diff 2004;37:579-90
  7. Distel MA, Willemsen G, Ligthart L ym. Genetic covariance structure of the four main features of borderline personality disorder. J Pers Disord 2010;24:427-44 «PMID: 20695804»PubMed
  8. Distel MA, Trull TJ, Willemsen G ym. The five-factor model of personality and borderline personality disorder: a genetic analysis of comorbidity. Biol Psychiatry 2009;66:1131-8 «PMID: 19748081»PubMed
  9. Torgersen S, Czajkowski N, Jacobson K ym. Dimensional representations of DSM-IV cluster B personality disorders in a population-based sample of Norwegian twins: a multivariate study. Psychol Med 2008;38:1617-25 «PMID: 18275631»PubMed
  10. Bornovalova MA, Hicks BM, Iacono WG ym. Stability, change, and heritability of borderline personality disorder traits from adolescence to adulthood: a longitudinal twin study. Dev Psychopathol 2009;21:1335-53 «PMID: 19825271»PubMed