Takaisin Tulosta

Persoonallisuuden muutokset

Lisätietoa aiheesta
Jyrki Korkeila
11.2.2015

Tunne-elämän vakaus lisääntyy 30–40 ikävuoteen saakka

Systemaattisiin kirjallisuushakuihin perustuvassa tutkimuksessa «Roberts BW, Walton KE, Viechtbauer W. Patterns of ...»1 määriteltiin ennalta käsin mukaan luettavien tutkimusten viisi kriteeriä: 1) tutkimukset oli selvitetty piirremuuttujina, 2) tutkimusten toistomittausten minimi aikaväli oli 1vuosi, 3) tutkimusraporteista tuli käydä ilmi keskimääräinen muutos, otoksen koko ja ikäjakauma, 4) aineistojen tuli olla väestöotoksia ja 5) ikäjakauma aikaseurannoissa ei saanut olla heterogeeninen. Tutkijat löysivät 92 kriteerit täyttävää tutkimusta, jotka otettiin mukaan meta-analyysiin. Eräissä tutkimuksissa raportoitiin useampien aineistojen tuloksia. Kaikkien otosten lukumäärä oli 113 ja kaikkien osallistujien 50 120 (vaihteluväli 61–14 932). Yhteensä meta-analyysissä oli mukana 1 682 pistearviota (estimaattia). Tutkimuksissa mukana olleet ryhmiteltiin 10 vuoden ikäryhmiin lukuun ottamatta kahta nuorinta (10–18 ja 18–22). Miehiä tutkineita aineistoja oli 34 %, naisia 40 % ja molempia sukupuolia 26 % kaikista mukaan luetuista tutkimuksista. Eri tutkimusten poispudonneiden osuuksissa esiintyi huomattavaa vaihtelua. Tutkimuksessa vakioitiin mahdollinen julkaisuharha ja huomioitiin useiden sekoittavien tekijöiden mahdollinen osuus tuloksissa (kuten sukupuoli, kato ja sosioekonominen asema).

Piirteet luokiteltiin viiden tekijän temperamenttimallin mukaisesti. Kaksi arvioitsijaa ryhmitteli piirteet mallin mukaisesti (keskiarvo: κ = 0,93). Analyysissä havaittiin tunne-elämän vakauden (kumulatiivinen 40 ikävuoteen asti d = 0,77, p < 0,05), tunnollisuus (kumulatiivinen 40 ikävuoteen asti d = 0,58, p < 0,05) ja sosiaalisen hallitsevuuden lisääntyvän merkitsevästi (kumulatiivinen 40 ikävuoteen asti d = 1,07, p < 0,05) iän myötä. Temperamenttipiirteiden profiili säilyi kuitenkin muuttumattomana.

Kirjallisuutta

  1. Roberts BW, Walton KE, Viechtbauer W. Patterns of mean-level change in personality traits across the life course: a meta-analysis of longitudinal studies. Psychol Bull 2006;132:1-25 «PMID: 16435954»PubMed