Takaisin Tulosta

Osalla epävakaan persoonallisuuden omaavilla, tahallisesti itseään vahingoittavilla naispotilailla kyky aistia kipua on heikentynyt

Lisätietoa aiheesta
Tero Taiminen
13.2.2015

Bohus työtovereineen vertasi tutkimuksessaan «Bohus M, Limberger M, Ebner U ym. Pain perception ...»1 kylmällä aiheutetun kipuaistimusten voimakkuutta 12 epävakaan persoonallisuuden omaavalla naispotilaalla ja 19 verrokilla. He havaitsivat, että potilailla kivun aistiminen oli heikentynyttä jo heidän ollessaan tyynessä mielentilassa ja että potilaiden kokema stressi heikensi entisestään kivun aistimista.

Schmahl työtovereineen tutki «Schmahl C, Greffrath W, Baumgärtner U ym. Differen...»2 aivojen herätevasteiden avulla kivun prosessointia 10 epävakaan persoonallisuuden omaavalla naispotilaalla ja 14 verrokilla. He havaitsivat, että potilailla kipukynnys kuumalle oli 23 % korkeampi kuin verrokeilla, mutta potilaiden N1-, P2- ja P3 -herätevasteet olivat joko normaaleja tai jopa normaaleja voimakkaampia. Tutkijat tulkitsevat tuloksiaan siten, että heikentyneet kipuaistimukset eivät epävakaassa persoonallisuudessa olisi seurausta aivorungosta selkäytimeen kulkevien kipuaistimuksia vaimentavien ratojen kiihtyneestä toiminnasta, vaan pikemmin muuttuneesta kivun prosessoinnista aivokuorella.

Schmahl työtovereineen tutki «Schmahl C, Bohus M, Esposito F ym. Neural correlat...»3 myös aivojen funktionaalisella magneettikuvauksella kivun prosessointia 12 epävakaan persoonallisuuden omaavalla naispotilaalla ja 12 verrokilla. He havaitsivat, että potilailla kuumalla aiheutetun kivun heikentynyt aistiminen oli yhteydessä aivojen anteriorisen cingulumin ja oikeanpuolisen amygdalan eli mantelitumakkeen vaimentuneeseen sekä vasemmanpuoleisen dorsolateraalisen prefrontaalisen kuorikerroksen lisääntyneeseen toimintaan.

Magerl työtovereineen vertasi vuonna 2012 tekemässään tutkimuksessa «Magerl W, Burkart D, Fernandez A ym. Persistent an...»4 kokeellisesti aiheutetun kivun kokemista 22 epävakaasta persoonallisuudesta kärsivällä potilaalla ja 22 terveellä verrokilla. Potilaiden kipukynnys oli 2,7 kertaa korkeampi kuin verrokeilla, ja erityisesti kokemus kivun epämiellyttävyydestä oli alentunut. Potilaista 7 oli miehiä, ja heillä kipukynnys oli normaali.

Kommentti:

Suurin osa tutkimuksiin osallistuneista potilaista on ollut psykiatrisessa hoidossa olleita naisia. Miesten tahallista itsensä vahingoittamista ja kipuaistimusten kokemista on epävakaan persoonallisuuden yhteydessä tutkittu harvoin.

Yli puolella epävakaan persoonallisuuden omaavista naispotilaista kyky aistia kipua on heikentynyt «Bohus M, Limberger M, Ebner U ym. Pain perception ...»1, «Schmahl C, Greffrath W, Baumgärtner U ym. Differen...»2, «Schmahl C, Bohus M, Esposito F ym. Neural correlat...»3, «Herpertz S. Self-injurious behaviour. Psychopathol...»5, «Russ MJ, Roth SD, Lerman A ym. Pain perception in ...»6, «Schmahl C, Greffrath W, Baumgärtner U ym. Differen...»7, ja osa potilaista ei tunne lainkaan kipua vahingoittaessaan itseään «Herpertz S. Self-injurious behaviour. Psychopathol...»5, «Russ MJ, Shearin EN, Clarkin JF ym. Subtypes of se...»8.

Kirjallisuutta

  1. Bohus M, Limberger M, Ebner U ym. Pain perception during self-reported distress and calmness in patients with borderline personality disorder and self-mutilating behavior. Psychiatry Res 2000;95:251-60 «PMID: 10974364»PubMed
  2. Schmahl C, Greffrath W, Baumgärtner U ym. Differential nociceptive deficits in patients with borderline personality disorder and self-injurious behavior: laser-evoked potentials, spatial discrimination of noxious stimuli, and pain ratings. Pain 2004;110:470-9 «PMID: 15275800»PubMed
  3. Schmahl C, Bohus M, Esposito F ym. Neural correlates of antinociception in borderline personality disorder. Arch Gen Psychiatry 2006;63:659-67 «PMID: 16754839»PubMed
  4. Magerl W, Burkart D, Fernandez A ym. Persistent antinociception through repeated self-injury in patients with borderline personality disorder. Pain 2012;153:575-84 «PMID: 22197694»PubMed
  5. Herpertz S. Self-injurious behaviour. Psychopathological and nosological characteristics in subtypes of self-injurers. Acta Psychiatr Scand 1995;91:57-68 «PMID: 7754789»PubMed
  6. Russ MJ, Roth SD, Lerman A ym. Pain perception in self-injurious patients with borderline personality disorder. Biol Psychiatry 1992;32:501-11 «PMID: 1445967»PubMed
  7. Schmahl C, Greffrath W, Baumgärtner U ym. Differential nociceptive deficits in patients with borderline personality disorder and self-injurious behavior: laser-evoked potentials, spatial discrimination of noxious stimuli, and pain ratings. Pain 2004;110:470-9 «PMID: 15275800»PubMed
  8. Russ MJ, Shearin EN, Clarkin JF ym. Subtypes of self-injurious patients with borderline personality disorder. Am J Psychiatry 1993;150:1869-71 «PMID: 8238644»PubMed