Takaisin Tulosta

Lyhyt kriisiväliintulo

Lisätietoa aiheesta
Maaria Koivisto
13.2.2015

Lyhyt kriisiväliintulo yhdistettynä erikoistuneeseen avohoitoon voi vähentää sairaalahoidon tarvetta

Naturalistisessa tutkimuksessa «Berrino A, Ohlendorf P, Duriaux S ym. Crisis inter...»1 seurattiin kahta eri kohorttia (N = 200) prospektiivisesti kolmen kuukauden ajan päivystykseen hakeutumisen jälkeen. Tutkimukseen sisällyttämisen kriteerinä oli epävakaa persoonallisuushäiriö DSM-IV-kriteerein määritettynä sekä ajankohtainen päivystykseen hakeutumista edeltänyt tarkoituksellinen itseä vahingoittava teko.

Interventiokohortille (n = 100) tarjottiin viisipäiväinen kriisiväliintulo yleissairaalapsykiatrisella osastolla. Väliintulo koostui muun muassa psykoedukaatiosta, omaisten mukaan kytkemisestä ja edukaatiosta, kommunikaatiokäyttäytymisen selkiinnyttämisestä ja tarkoituksenmukaisten selviytymiskeinojen opettamisesta. Väliintulo kohdennettiin akuuttiin käyttäytymisen ja tunteiden säätelyn häiriöön. Vertailuryhmänä (n = 100) toimi aiemmin samasta yksiköstä kerätty kohortti. Vertailukohortti sai tavanomaista psykiatrista jatkohoitoa.

Kolmen kuukauden seurannassa 8 % interventio- ja 17 % vertailukohortista yritti itsemurhaa. Vertailukohortissa hoidon tiivistämistä vaatinut itsemurha-alttiuteen liittyvä kriisi toistui merkitsevästi aiemmin kuin väliintulon saaneessa kohortissa (keskimääräinen survival time päivinä: 42,2 ± 43,6, 95 % luottamusväli 35,5–50,8 vs 81,1 ± 23,6, 95 % luottamusväli 75,1–84,9). Seurannan aikana 56 % vertailu- ja 14 % interventiokohortista joutui tällaiseen kriisiin. Vertailukohortista 56 % ja interventiokohortista 8 % tarvitsi psykiatrista sairaalahoitoa kolmen kuukauden seurannassa, ja heillä oli merkitsevästi enemmän sairaalahoitopäiviä (keskiarvo 9,3) kuin interventioryhmällä (keskiarvo 1,94).

Kommentti: Kyseessä oli naturalistinen tutkimus, ja kohortit oli kerätty eri aikaan. Monien jatkohoito koostui erikoistuneista hoito-ohjelmista, kuten dialektisesta käyttäytymisterapiasta, joten ei voida varmasti tietää, mikä kaikki vaikutti positiivisesti seurannassa. Interventiokohortin saama jatkohoito on dokumentoitu tarkemmin kuin vertailuryhmän saama, mutta vertailuryhmäkin sai päivystyskäynnin jälkeen usein erikoistunutta psykoterapiaa.

Kirjallisuutta

  1. Berrino A, Ohlendorf P, Duriaux S ym. Crisis intervention at the general hospital: an appropriate treatment choice for acutely suicidal borderline patients. Psychiatry Res 2011;186:287-92 «PMID: 20667602»PubMed