Takaisin Tulosta

Lapsuuden traumat ja epävakaa persoonallisuushäiriö

Lisätietoa aiheesta
Matti Keinänen
13.2.2015

Kontrolloidussa poikkileikkaustutkimuksessa «Zanarini MC, Williams AA, Lewis RE ym. Reported pa...»1 selvitettiin, raportoivatko epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivät lapsuuden traumoja enemmän verrattuna muihin persoonallisuushäiriöihin. Verrattaessa 358:aa epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivää 109:ään muusta persoonallisuushäiriöstä kärsivään havaittiin, että epävakaan persoonallisuushäiriön ryhmässä oli tilastollisesti merkitsevästi enemmän kaikenlaista hyväksikäyttöä (91 vs 73 %, p < 0,00001), kaikenlaista laiminlyöntiä (92 vs 75 %, p < 0,00001), vanhemman emotionaalista hyväksikäyttöä (72 vs 51 %, p < 0,00005), verbaalista hyväksikäyttöä (76 vs 62 %, p < 0,006), fyysistä hyväksikäyttöä (58 vs 33 %, p < 0,00001), ei-huolenpitäjän seksuaalista hyväksikäyttöä (55 vs 23 %, p < 0,00001), vanhemman emotionaalista vetäytymistä (54 vs 32 %, p < 0,00006), huolenpitäjän epäjohdonmukaista hoitoa (52 vs 31 %, p < 0,0002), lapsen tunteiden kieltämistä (70 vs 45 %, p < 0,00001), lapsen asettamista vanhemman rooliin (58 vs 39 %, p < 0,00005) ja vanhemman kyvyttömyyttä suojella lasta (55 vs 33 %, p < 0,000006). Kontrolliryhmässä ei eroteltu tarkemmin, minkä tyyppisistä persoonallisuushäiriöstä oli kysymys.

Kontrolloidussa haastattelututkimuksessa «Bandelow B, Krause J, Wedekind D ym. Early traumat...»2 verrattiin epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsiviä (n = 66) terveisiin kontrolleihin (n = 109) koskien lapsuuden traumaattisia tapahtumia. Epävakaan persoonallisuushäiriön ryhmässä raportoitiin merkitsevästi enemmän lapsuuden traumakokemuksia, kuten erotraumoja äidistä pitkän sairaalahoidon vuoksi (65 vs 34 % kontrollit, p < 0,0001), vanhempien avioeroa (25 vs 7 %, p < 0,0024), vanhempien psyykkisiä sairauksia (72 vs 12 %, p < 0,0001), molempien vanhempien väkivaltaa (54 vs 2 %, p < 0,0001) sekä lapsuuden sairaalahoitoa vaatineita pitkiä sairauksia (72 vs 37 %, p < 0,0001). Monimuuttujamallissa merkitseviksi tekijöiksi nousivat vanhempien neuroottiset häiriöt, lapsuuden seksuaalinen hyväksikäyttö, erot vanhemmista ja vanhempien epäsuotuisat kasvatustavat.

Tutkimustulosten mukaan lapsuuden traumat ovat osa laajempien riskitekijöiden vyyhtiä.

Komplekseille persoonallisuushäiriöille ovat ominaisia ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen vaihtelut, joita voidaan tarkastella ns. skeemamoodeilla. Kontrolloidussa tutkimuksessa «Lobbestael J, Arntz A, Sieswerda S. Schema modes a...»3 tätä mallia testattiin epävakaassa persoonallisuushäiriössä ja antisosiaalisessa persoonallisuushäiriössä sekä tarkasteltiin sen yhteyttä oletettuun yhteiseen etiologiaan lapsuuden traumaan. Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsiviä (n = 16) verrattiin antisosiaaliseen persoonallisuushäiriöön (n = 16) ja terveisiin kontrolleihin (n = 16); molempia sukupuolia oli tutkimusryhmissä yhtä paljon. Epävakaan persoonallisuushäiriön tutkimusryhmässä oli merkitsevästi enemmän lapsuuden emotionaalista kaltoinkohtelua (SD 6,74, t = 9,36, p < 0,001), fyysistä kaltoinkohtelua (SD 6,34, t = 4,29, p < 0,001) ja seksuaalista hyväksikäyttöä (SD 1,96, t = 4,93, p < 0,001) terveisiin kontrolleihin verrattuna. Terveen vanhemmuuden moodi oli vähäisin epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivillä (SD 10,41, t = 8,13, p < 0,001). Tutkimuksen otoksen voi katsoa olleen varsin pieni.

Kommentti: Epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivistä 55–80 % raportoi lapsuuden traumoja «Yen S, Shea MT. Recent developments in research of...»4. Lapsuudentapahtumien retrospektiivisessä selvittämisessä oli virhelähteitä, kuten ”recall bias” (muistaako oikein) ja ”availability bias” (ihmiset etsivät selitystä kärsimyksilleen; tämä voi johtaa yliraportointiin). Traumoilla ei näytä olevan tutkimusten perusteella täsmällistä yhteyttä epävakaaseen persoonallisuushäiriöön. Lapsuuden traumat ovat myös merkittävässä yhteydessä muihin psykiatrisiin häiriöihin ja somaattisiin sairauksiin «Salokangas R, Luutonen S, Von Reventlow HG ym. Lap...»5. Koska kyse on poikkileikkaustutkimuksista, on tekijöiden kausaalinen suhde epäselvä. Myös terveillä verrokeilla esiintyy vaikeita traumakokemuksia «Saleptsi E, Bichescu D, Rockstroh B ym. Negative a...»6. Esitellyissä tutkimuksissa epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsiviä on verrattu yhdessä tutkimuksessa «Bandelow B, Krause J, Wedekind D ym. Early traumat...»2 terveisiin verrokkeihin, yhdessä tutkimuksessa «Lobbestael J, Arntz A, Sieswerda S. Schema modes a...»3 terveiden verrokkien ohella muihin persoonallisuushäiriöihin ja yhdessä «Zanarini MC, Williams AA, Lewis RE ym. Reported pa...»1 muihin persoonallisuushäiriöihin.

Kirjallisuutta

  1. Zanarini MC, Williams AA, Lewis RE ym. Reported pathological childhood experiences associated with the development of borderline personality disorder. Am J Psychiatry 1997;154:1101-6 «PMID: 9247396»PubMed
  2. Bandelow B, Krause J, Wedekind D ym. Early traumatic life events, parental attitudes, family history, and birth risk factors in patients with borderline personality disorder and healthy controls. Psychiatry Res 2005;134:169-79 «PMID: 15840418»PubMed
  3. Lobbestael J, Arntz A, Sieswerda S. Schema modes and childhood abuse in borderline and antisocial personality disorders. J Behav Ther Exp Psychiatry 2005;36:240-53 «PMID: 15953584»PubMed
  4. Yen S, Shea MT. Recent developments in research of trauma and personality disorders. Curr Psychiatry Rep 2001;3:52-8 «PMID: 11177760»PubMed
  5. Salokangas R, Luutonen S, Von Reventlow HG ym. Lapsuuden traumaattiset kokemukset ennakoivat aikuisiän vakavaa psyykkistä oireilua. Suom Lääkäril 2006;61:1835-42
  6. Saleptsi E, Bichescu D, Rockstroh B ym. Negative and positive childhood experiences across developmental periods in psychiatric patients with different diagnoses - an explorative study. BMC Psychiatry 2004;4:40 «PMID: 15566566»PubMed