Takaisin Tulosta

Status epilepticuksessa käytettävien lääkkeiden käyttöön liittyvät vasta-aiheet, varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet

Lisätietoa aiheesta
Tapani Keränen
29.4.2016
Taulukko . Status epilepticuksessa käytettävien lääkkeiden käyttöön liittyvät vasta-aiheet, varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet
Lääke Vasta-aiheet Varoitukset ja käyttöön liittyvät varotoimet
Ensimmäisen vaiheen lääkkeet
Bentsodiatsepiinit (diatsepaami, loratsepaami)
 • Yliherkkyys bentsodiatsepiineille
 • Myasthenia gravis
 • Vaikea maksan vajaatoiminta
 • Nopeaan intravenoosi-injektioon liittyy mahdollisuus hengityslamaan tai hengitys-/sydänpysähdykseen, joihin on varauduttava ja antonopeutta on tarvittaessa hidastettava.
Toisen vaiheen lääkkeet
Fenobarbitaali
 • Yliherkkyys barbituraateille tai valmisteen apuaineille
 • Akuutti porfyria
 • Vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta
 • Vaikea sydänlihasvaurio
Fosfenytoiini
 • Yliherkkyys fosfenytoiinidinatriumille, kyseisen valmisteen jollekin aineosalle tai fenytoiinille
 • Vasta-aiheinen potilailla, joilla on sinusbradykardia, SA-katkos, toisen tai kolmannen asteen eteis-kammiokatkos (AV-katkos) tai Adams-Stokesin oireyhtymä
 • Akuutti intermittoiva porfyria
 • Fosfenytoiinin anto suurina annoksina laskimoon tai nopeana laskimo-infuusiona voi aiheuttaa hypotensiota. Antonopeuden hidastaminen tai annon keskeyttäminen voi olla tarpeen.
 • Fosfenytoiinia tulee käyttää varoen, jos potilaalla on hypotensio ja vaikea sydämen vajaatoiminta.
 • Fosfenytoiinin annon jälkeen on ilmoitettu haittatapahtumina eteis- ja kammiojohtumisen heikkenemistä ja kammiovärinää ja joskus kuolemia.
Lakosamidi
 • Yliherkkyys lakosamidille tai valmisteen apuaineille
 • Sydämen toisen tai kolmannen asteen eteis-kammiokatkos (AV-katkos)
 • Lakosamidia on käytettävä varoen, jos potilaalla on sydämen johtumishäiriöitä tai vaikea sydänsairaus, kuten aiemmin sairastettu sydäninfarkti tai sydämen vajaatoimintaa.
 • Hoidossa on oltava erityisen varovainen, kun hoidetaan iäkkäitä potilaita.
Levetirasetaami
 • Yliherkkyys levetirasetaamille, muille pyrrolidonijohdoksille (kuten pirasetaami) tai valmisteen apuaineille
 • Munuaisten vajaatoiminta saattaa edellyttää annoksen pienentämistä.
Natriumvalproaatti
 • Yliherkkyys natriumvalproaatille tai valmisteen apuaineille
 • Akuutti tai krooninen hepatiitti, tai jos potilaalla tai suvussa on aiemmin ilmennyt vaikea hepatiitti
 • Haimasairaudet
 • Maksaporfyria
 • Potilaan mitokondriaalista polymeraasi gamma (POLG) -entsyymiä koodaavan tuman geenin mutaatioiden aiheuttama mitokondriotauti
 • Potilailla, joilla on ureakierron entsyymivajaus, natriumvalproaatin käyttöön liittyy hyperammonemian vaara.