Takaisin Tulosta

C-lausunnon laatiminen ja muistisairaudet

Lisätietoa aiheesta
Ari Rosenvall
22.9.2016

Taustaa

 • Monet muistisairaan ja hänen perheensä tarvitsemat etuudet ja palvelut perustuvat sairauden aiheuttamaan toimintakyvyn alenemiseen.
 • Tämä alentunut toimintakyky kuvataan usein Kelan C-lausuntolomakkeella tai siten, että vastaavat tiedot ovat B-lausunnolla tai vapaamuotoisen lausunnon muodossa.
 • C-lausunto on erityisesti tarkoitettu eläkettä saavan hoitotuen (tai vammaistukien) hakemista varten.
 • Alla käydään läpi C-lausunnon täyttäminen muistisairaan kohdalla, koska se on ainoa lausunto, mikä on nimenomaan sairauden aiheuttaman toimintakyvyn alenemisen kuvaamista varten suunniteltu.

C-lausunto

 • Henkilötietojen jälkeen mainitaan diagnoosit ja tämä tarkoittaa VAIN toimintakykyä heikentävää/heikentäviä sairauksia. EI siis merkitä hoidettua hypotyreoosia, kohonnutta verenpainetta tms. Tällä on merkitystä, kun Kelassa arvioidaan toimintakykyä heikentävän sairauden hoidon aiheuttamia kustannuksia (nämä saattavat joissakin tilanteissa olla perusteluna eläkettä saavan hoitotuen korottamiselle).
 • Eläkettä saavan hoitotuen saamisen edellytyksenä on PITKÄAIKAINEN toimintakyvyn alenema. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että sairaus on vaikuttanut toimintakykyä alentavasti jo 1 vuoden ajan taikka sairauden luonteen (esim. etenevä muistisairaus) perusteella voidaan päätellä, että toimintakyky alennuttuaan on pysyvästi alentunut. Alkamispäiväksi voidaan merkitä tämän toimintakyvyn aleneman TOTEAMISEN päivä. Eläkettä saavan hoitotukea voidaan maksaa enintään 6 kuukauden ajalta takautuvasti.
 • Esitiedot, aikaisemmat tutkimukset ja hoidot kuvataan tiiviisti ja keskittyen toimintakykyyn vaikuttaviin sairauksiin.
 • Nykyoireet kuvataan nimenomaan toimintakyvyn kannalta.
 • Kliinisen tutkimuksen osalta tutkimuspäivä, pituus ja paino ovat tärkeitä, ja siksi niitä varten on omat kohtansa. Tutkimuksessa kuvataan lyhyesti yleisstatus erityisesti toimintakykyyn vaikuttavin osin.
 • Erityisesti psyykkinen tila ja muisti kannattaa kuvata vapaamuotoisesti ja kliinisen kokemuksen mukaan, mutta sitten erikseen toimintakykyä kuvaavien tutkimusten kohdalla MMSE (tai CERAD), CDR, GDS/FAST, ADCS-ADL tai muut arkitoimia kuvaavat arvioinnit kannattaa selkeästi kirjata näkyviin. Johdonmukaisuus ja selkeys tässä kohdassa tuottaa tasapuolisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä etuuksia myönnettäessä!
 • Keskeisen tärkeä etuusharkintojen kannalta on kohta 6, toimintakyvyn kuvaus. Tässä eri alakohdissa käydään läpi selviytyminen käytännön arkielämässä. Koska lääkärillä ei tästä aina ole selkeää käsitystä esim. sairauskertomusmerkintöjen perusteella, kannattaa tietojen hankinnassa käyttää apuna esim. kotihoidon henkilökuntaa ja lähiomaisia. Keskeistä on AVUN, OHJAUKSEN TAI VALVONNAN tarve. Muistisairaan kohdalla nämä 2 jälkimmäistä on hyvin tärkeätä kirjata, ja ne jäävät helposti myös läheiseltä spontaanisti kertomatta.
 • Eläkettä saavan hoitotuen edellytyksenä on vähintään viikoittainen avun ohjauksen tai valvonnan tarve HENKILÖKOHTAISISSA toimissa, joiksi luetaan mm. peseytyminen, pukeutuminen, syöminen ja lääkityksestä huolehtiminen. Jos avun tarvetta on useita tunteja päivittäin, syntyy oikeus korotettuun hoitotukeen ja jos avun tarve on yhtämittainen eli käytännössä myös yöaikaan tarvitaan apua, ohjausta tai valvontaa.
 • Lyhyt kuvaus tarvittavasta hoidosta ja seurannasta lääkärikäynteineen, laboratoriokokeineen ja esim. muistiammattilaisen arviointeineen kannattaa kirjata hoito- ja kuntoutussuunnitelman kohtaan, koska sillä on vaikutusta kustannusharkinnassa (ks. edellä). Sama koskee lääkehoitoa, sillä toimintakykyä heikentävän sairauden hoitoon määrätyn lääkehoidon kustannukset luetaan välttämättömiksi kustannuksiksi, jos lääkehoito on lääkärin määräämää ja hoitosuunnitelmaan perustuvaa, vaikkei kyseessä olisi reseptilääke tai Kela-korvattava valmiste. Apuvälineitä sen sijaan ei lueta välttämättömiksi ja jatkuviksi kustannuksiksi.
 • Johtopäätökset-osan tulee olla johdonmukaisesti perusteltavissa aiempien lausunnon kohtien perusteella. Lisätietoihin kannattaa mainita lyhyesti, onko sairaus etenevä vai paraneva, ja onko oletettavissa toimintakyvyn muuttuvan nopeasti – tämä vaikuttaa siihen, kuinka pitkäksi aikaa (vai toistaiseksi) hoitotuki myönnetään.
 • Vaikka C-lausunto voidaan toimittaa suoraan Kelaan, on suositeltavaa, että potilaalle (tai omaisille) jää oma kappale dokumentiksi ja muita kuin Kelan etuuksia varten.

Kirjallisuutta

 1. Terveysportti/lääkärin käsikirja/Lääkärinlausunto C ja Kelan vammaisetuudet
 2. Kelan ohjeet (www.kela.fi)