Takaisin Tulosta

Muistisairaan ampuma-aselupa

Lisätietoa aiheesta
Minna Löppönen
22.9.2016

Ampuma-aselain «http://www.finlex.fi/»1 muutos astui voimaan 1.12.2015 (764/2015). Lain 114 pykälän mukaan lääkärillä ja muulla terveydenhuollon ammattihenkilöllä on oikeus salassapitosäännösten estämättä tehdä poliisille ampuma-aseilmoitus henkilöstä, jonka hän potilastietojen ja henkilön tapaamisen perusteella katsoo perustellusta syystä olevan terveydentilansa tai käyttäytymisensä perusteella sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia (Liite: Ampuma-aselaki 114 §). Ampuma-aseilmoituksen tulee sisältää sopimattomuutta koskeva kannanotto perusteluineen. Ilmoitus tulee tehdä käyttäen poliisin sivuilta löytyvää kaavaketta (Terveydenhuollon ammattihenkilön ampuma-aseilmoitus, «https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/14790_Terveydenhuollon_ammattihenkilon_ampuma-aseilmoitus.pdf?689b058aa67ed588»2).

Tämän lisäksi lääkärillä on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus ilmoittaa poliisille henkilöstä, joka on todettu mielentilatutkimuksessa, vaarallisuusarviossa tai muussa oikeuspsykiatrisessa tutkimuksessa itselleen tai toiselle vaaralliseksi tai itsemurhayrityksen vuoksi otettu tahdosta riippumattomaan psykiatriseen hoitoon ja lääkäri tahdosta riippumattoman hoidon aikana tehdyn arvion perusteella katsoo hänen olevan sopimaton pitämään hallussaan ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) oppaan «Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas ...»1 mukaan lääkärin tulee arvioida, onko luvanhaltijalla sellainen sairaus tai mielenterveysongelma, että häntä on pidettävä sopimattomana pitämään hallussaan ampuma-asetta. Tällaisena voidaan pitää esimerkiksi aivovammaa tai päihdeongelmaa, johon yhdistyy taipumus impulsiiviseen väkivaltaan. Myös dementoivat ja muut neurologiset sairaudet ovat STM:n oppaan mukaan mainittavia perusteita ampuma-aseilmoitukselle, jos potilaan edellytykset käsitellä ja säilyttää asetta turvallisesti ovat selvästi heikentyneet. Poliisi ei tarvitse henkilöstä lääketieteellistä diagnoosia, vaan ainoastaan edellä mainitun arvion. Jos ampuma-aseilmoitus pohjautuu sen kohtaan 5, on ilmoituksen tekijän kirjattava nämä yksilöidyt perustelut lomakkeelle.

Ampuma-aselaissa tarkoitettu ampuma-aseilmoitus lähetetään Poliisihallitukseen, josta tieto siirtyy viiveellä paikallispoliisille. Se ei siten toimi vahinkoja estävästi päivystysluonteisissa vaaratilanteissa. Nämä tilanteet on jatkossakin hoidettava tekemällä vakavasta hengen tai terveyden vaarasta ilmoitus paikalliselle poliisille. Esimerkkinä voidaan mainita vakavasti masentunut potilas, jonka hoitava lääkäri pelkää toteuttavan laajennetun itsemurhan tai mustasukkaisuusharhaluuloista kärsivä muistipotilas, joka uhkaa puolisoaan. Tällöin paikallispoliisi voi takavarikoida aseet välittömästi ja siten estää mahdollisen ampuma-aseilla tehtävän rikoksen.

STM:n mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä, jonka palveluksessa tai tehtävissä työskentelee useita ilmoitusvelvollisia lääkäreitä, on perusteltua tehdä ampuma-aseilmoitukset Poliisihallitukseen keskitetysti – esimerkiksi ylilääkärin allekirjoituksella. Tällöin toimintayksikössä on oltava lääkäreille selkeät ja saatavilla olevat ohjeet ilmoitusmenettelystä. Muilla terveydenhuollon ammattihenkilöillä kuin lääkäreillä on oikeus tehdä ampuma-aseilmoitus vastaavin perustein.

Kirjallisuutta

  1. Potilasasiakirjojen laatiminen ja käsittely. Opas terveydenhuollolle. STM 2012