Takaisin Tulosta

Käytöshäiriöoireilun ja käytöshäiriöiden riskitekijöitä

Lisätietoa aiheesta
Eeva Aronen
12.12.2018

Lasten ja nuorten käytöshäiriöt ovat monimuotoisia häiriöitä, joiden oirekuvan kehittymisessä perimän, lapsen piirteiden ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutus on huomattava. Yksittäiset tekijät eivät selitä käytöshäiriöiden ilmenemistä, vaan tausta on monitekijäinen «Murray J, Farrington DP. Risk factors for conduct ...»18, «Lavigne JV, Gouze KR, Hopkins J ym. A multidomain ...»43. Käytöshäiriöiden ilmenemiseen liittyy useita geneettisiä, aivojen rakenteeseen ja toimintaan sekä muuhun neurobiologiaan, lapsen temperamenttiin ja persoonallisuuteen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, vanhemmuuteen ja ympäristöön liittyviä tekijöitä «Scott S. Oppositional and conduct disorders. Kirja...»15, joista on koottu tietoa alla olevaan taulukkoon «...»1.

Perintötekijät
Yleinen taipumus ulospäinsuuntautuvaan (eksternalisoivaan) oireiluun on osittain periytyvää (periytyvyys 0,6–0,8) «Hicks BM, Krueger RF, Iacono WG ym. Family transmi...»1.
Käytöshäiriön, uhmakkuushäiriön sekä ADHD:n taustalla on osittain samoja geneettisiä riskitekijöitä «Dick DM, Viken RJ, Kaprio J ym. Understanding the ...»2.
Suomalaisväestössä tehdyn tutkimuksen mukaan periytyvyys (heritabiliteetti) käytös- ja uhmakkuusoireiluun on noin 0,5–0,8 «Dick DM, Viken RJ, Kaprio J ym. Understanding the ...»2.
Kaksos- ja adoptiotutkimusten perusteella perinnöllisten tekijöiden osuus epäsosiaalisen käytöksen ilmenemisessä on noin 0,4 «Rhee SH, Waldman ID. Genetic and environmental inf...»3.
Perintötekijöiden merkitys on suurempi (noin 0,8) silloin, kun epäsosiaaliseen käytökseen liittyy tunnekylmiä persoonallisuuden piirteitä. Kun epäsosiaaliseen käytökseen ei liity näitä piirteitä, ympäristötekijöiden merkitys on suurempi ja geenien osuus noin 0,3 «Frick PJ, Viding E. Antisocial behavior from a dev...»4.
Epäsosiaalinen käytös, johon liittyy fyysistä aggressiivisuutta, periytyy voimakkaammin (geneettisten tekijöiden osuus 0,65) kuin "peitetty" tai ei-aggressiivinen epäsosiaalinen käytös (geneettisten tekijöiden osuus 0,48) «Burt SA. Are there meaningful etiological differen...»5.
Geeniperimä vaikuttaa siihen, miten voimakkaasti erilaiset haitalliset ympäristötekijät altistavat käytöshäiriöiden kehittymiselle «Kim-Cohen J, Caspi A, Taylor A ym. MAOA, maltreatm...»6, «Smearman EL, Winiarski DA, Brennan PA ym. Social s...»7.
Raskaudenaikaiset tekijät
Äidin raskaudenaikainen

Useat raskaudenaikaiset riskitekijät yhtä aikaa lisäävät huomattavasti käytöshäiriöriskiä «Murray J, Maughan B, Menezes AM ym. Perinatal and ...»9.
Lapseen/nuoreen liittyvät yksilölliset tekijät
Sukupuoli

Temperamentti ja tunteidensäätely

Toiminnanohjauksen puutteet

Kognitiivinen suoriutuminen, kielelliset taidot ja oppimisvaikeudet (ks. Käypä hoito -suositus Kielellinen erityisvaikeus, dysfasia (lapset ja nuoret) «Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, lapset ja nuoret)»1)
 • Heikko suoriutuminen erityisesti kielellisissä kognitiivista suoriutumista mittaavissa tehtävissä on useiden tutkimusten mukaan yhteydessä myöhempiin käytösongelmiin ja rikollisuuteen. Abstraktin kielellisen ajattelun tai kielellisten taitojen vaikeudet saattavat johtaa siihen, että lapsen tai nuoren on vaikea löytää sanoja tunteilleen (tai lapsen puheesta ei saada selvää), hahmottaa tekojensa seurauksia ja säädellä käyttäytymistään. Kognitiivisia vaikeuksia seuraava heikko koulumenestys ja epäonnistumisen kokemukset voivat entisestään ruokkia käytösongelmia «Scott S. Oppositional and conduct disorders. Kirja...»15, «Murray J, Farrington DP. Risk factors for conduct ...»18.

Sosiaalinen kognitio ja empatiakyky

Neurobiologia
Aivojen rakenne ja toiminta

Aivojen välittäjäaineet

Autonominen hermosto

HPA-akseli

Testosteronipitoisuuden korkeuden on havaittu liittyvän käytöshäiriöön nuorilla «Pajer K, Tabbah R, Gardner W ym. Adrenal androgen ...»33.
Muut häiriöt
Psykososiaaliset tekijät
Vanhempiin ja vanhemmuuteen liittyvät tekijät
Vanhemmuuskäytännöt

Turvaton kiintymyssuhde
Kaltoinkohtelu ja traumaattiset kokemukset
Sosiaaliset suhteet
Perheen sosioekonominen asema
Yhteisöön liittyvät tekijät

Kirjallisuutta

 1. Hicks BM, Krueger RF, Iacono WG ym. Family transmission and heritability of externalizing disorders: a twin-family study. Arch Gen Psychiatry 2004;61:922-8 «PMID: 15351771»PubMed
 2. Dick DM, Viken RJ, Kaprio J ym. Understanding the covariation among childhood externalizing symptoms: genetic and environmental influences on conduct disorder, attention deficit hyperactivity disorder, and oppositional defiant disorder symptoms. J Abnorm Child Psychol 2005;33:219-29 «PMID: 15839499»PubMed
 3. Rhee SH, Waldman ID. Genetic and environmental influences on antisocial behavior: a meta-analysis of twin and adoption studies. Psychol Bull 2002;128:490-529 «PMID: 12002699»PubMed
 4. Frick PJ, Viding E. Antisocial behavior from a developmental psychopathology perspective. Dev Psychopathol 2009;21:1111-31 «PMID: 19825260»PubMed
 5. Burt SA. Are there meaningful etiological differences within antisocial behavior? Results of a meta-analysis. Clin Psychol Rev 2009;29:163-78 «PMID: 19193479»PubMed
 6. Kim-Cohen J, Caspi A, Taylor A ym. MAOA, maltreatment, and gene-environment interaction predicting children's mental health: new evidence and a meta-analysis. Mol Psychiatry 2006;11:903-13 «PMID: 16801953»PubMed
 7. Smearman EL, Winiarski DA, Brennan PA ym. Social stress and the oxytocin receptor gene interact to predict antisocial behavior in an at-risk cohort. Dev Psychopathol 2015;27:309-18 «PMID: 25003328»PubMed
 8. Larkby CA, Goldschmidt L, Hanusa BH ym. Prenatal alcohol exposure is associated with conduct disorder in adolescence: findings from a birth cohort. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50:262-71 «PMID: 21334566»PubMed
 9. Murray J, Maughan B, Menezes AM ym. Perinatal and sociodemographic factors at birth predicting conduct problems and violence to age 18 years: comparison of Brazilian and British birth cohorts. J Child Psychol Psychiatry 2015;56:914-22 «PMID: 25471542»PubMed
 10. Murray J, Burgess S, Zuccolo L ym. Moderate alcohol drinking in pregnancy increases risk for children's persistent conduct problems: causal effects in a Mendelian randomisation study. J Child Psychol Psychiatry 2016;57:575-84 «PMID: 26588883»PubMed
 11. Gaysina D, Fergusson DM, Leve LD ym. Maternal smoking during pregnancy and offspring conduct problems: evidence from 3 independent genetically sensitive research designs. JAMA Psychiatry 2013;70:956-63 «PMID: 23884431»PubMed
 12. Glover V. Annual Research Review: Prenatal stress and the origins of psychopathology: an evolutionary perspective. J Child Psychol Psychiatry 2011;52:356-67 «PMID: 21250994»PubMed
 13. Hay DF, Pawlby S, Waters CS ym. Mothers' antenatal depression and their children's antisocial outcomes. Child Dev 2010;81:149-65 «PMID: 20331659»PubMed
 14. Mäki P, Veijola J, Räsänen P ym. Criminality in the offspring of antenatally depressed mothers: a 33-year follow-up of the Northern Finland 1966 Birth Cohort. J Affect Disord 2003;74:273-8 «PMID: 12738046»PubMed
 15. Scott S. Oppositional and conduct disorders. Kirjassa: Thapar A, Pine DS (toim.) Rutter's Child and Adolescent Psychiatry. 5. painos. Wiley Blackwell 2015:913-30
 16. Loeber R, Burke JD, Lahey BB ym. Oppositional defiant and conduct disorder: a review of the past 10 years, part I. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2000;39:1468-84 «PMID: 11128323»PubMed
 17. Sharp C, Petersen N, Goodyer I. Emotional reactivity and the emergence of conduct problems and emotional symptoms in 7- to 11-year-olds: a 1-year follow-up study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2008;47:565-73 «PMID: 18356761»PubMed
 18. Murray J, Farrington DP. Risk factors for conduct disorder and delinquency: key findings from longitudinal studies. Can J Psychiatry 2010;55:633-42 «PMID: 20964942»PubMed
 19. Fairchild G, van Goozen SH, Stollery SJ ym. Decision making and executive function in male adolescents with early-onset or adolescence-onset conduct disorder and control subjects. Biol Psychiatry 2009;66:162-8 «PMID: 19362293»PubMed
 20. Matthys W, Vanderschuren LJ, Schutter DJ. The neurobiology of oppositional defiant disorder and conduct disorder: altered functioning in three mental domains. Dev Psychopathol 2013;25:193-207 «PMID: 22800761»PubMed
 21. Saarinen S, Fontell T, Vuontela V ym. Visuospatial working memory in 7- to 12-year-old children with disruptive behavior disorders. Child Psychiatry Hum Dev 2015;46:34-43 «PMID: 24566527»PubMed
 22. Blair RJ, Leibenluft E, Pine DS. Conduct disorder and callous-unemotional traits in youth. N Engl J Med 2014;371:2207-16 «PMID: 25470696»PubMed
 23. Dadds MR, Allen JL, McGregor K ym. Callous-unemotional traits in children and mechanisms of impaired eye contact during expressions of love: a treatment target? J Child Psychol Psychiatry 2014;55:771-80 «PMID: 24117894»PubMed
 24. Frick PJ, Ray JV, Thornton LC ym. Can callous-unemotional traits enhance the understanding, diagnosis, and treatment of serious conduct problems in children and adolescents? A comprehensive review. Psychol Bull 2014;140:1-57 «PMID: 23796269»PubMed
 25. Noordermeer SD, Luman M, Oosterlaan J. A Systematic Review and Meta-analysis of Neuroimaging in Oppositional Defiant Disorder (ODD) and Conduct Disorder (CD) Taking Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Into Account. Neuropsychol Rev 2016;26:44-72 «PMID: 26846227»PubMed
 26. Huebner T, Vloet TD, Marx I ym. Morphometric brain abnormalities in boys with conduct disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2008;47:540-7 «PMID: 18356764»PubMed
 27. Li TQ, Mathews VP, Wang Y ym. Adolescents with disruptive behavior disorder investigated using an optimized MR diffusion tensor imaging protocol. Ann N Y Acad Sci 2005;1064:184-92 «PMID: 16394156»PubMed
 28. De Brito SA, Mechelli A, Wilke M ym. Size matters: increased grey matter in boys with conduct problems and callous-unemotional traits. Brain 2009;132:843-52 «PMID: 19293245»PubMed
 29. Rubia K, Smith AB, Halari R ym. Disorder-specific dissociation of orbitofrontal dysfunction in boys with pure conduct disorder during reward and ventrolateral prefrontal dysfunction in boys with pure ADHD during sustained attention. Am J Psychiatry 2009;166:83-94 «PMID: 18829871»PubMed
 30. Burke JD, Loeber R, Birmaher B. Oppositional defiant disorder and conduct disorder: a review of the past 10 years, part II. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2002;41:1275-93 «PMID: 12410070»PubMed
 31. Ortiz J, Raine A. Heart rate level and antisocial behavior in children and adolescents: a meta-analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2004;43:154-62 «PMID: 14726721»PubMed
 32. Popma A, Jansen LM, Vermeiren R ym. Hypothalamus pituitary adrenal axis and autonomic activity during stress in delinquent male adolescents and controls. Psychoneuroendocrinology 2006;31:948-57 «PMID: 16831519»PubMed
 33. Pajer K, Tabbah R, Gardner W ym. Adrenal androgen and gonadal hormone levels in adolescent girls with conduct disorder. Psychoneuroendocrinology 2006;31:1245-56 «PMID: 17126492»PubMed
 34. ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen lääkäriseuran Duodecimin, Suomen lastenneurologisen yhdistys ry:n, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017 (viitattu 15.9.2017). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 35. Bendiksen B, Aase H, Diep LM ym. The Associations Between Pre- and Postnatal Maternal Symptoms of Distress and Preschooler's Symptoms of ADHD, Oppositional Defiant Disorder, Conduct Disorder, and Anxiety. J Atten Disord 2015;Dec 7:pii:1087054715616185 «PMID: 26647350»PubMed
 36. Latimer K, Wilson P, Kemp J ym. Disruptive behaviour disorders: a systematic review of environmental antenatal and early years risk factors. Child Care Health Dev 2012;38:611-28 «PMID: 22372737»PubMed
 37. Racz SJ, McMahon RJ. The relationship between parental knowledge and monitoring and child and adolescent conduct problems: a 10-year update. Clin Child Fam Psychol Rev 2011;14:377-98 «PMID: 22086648»PubMed
 38. Noordermeer SDS, Luman M, Weeda WD ym. Risk factors for comorbid oppositional defiant disorder in attention-deficit/hyperactivity disorder. Eur Child Adolesc Psychiatry 2017;26:1155-64 «PMID: 28283834»PubMed
 39. Pardini DA, Fite PJ, Burke JD. Bidirectional associations between parenting practices and conduct problems in boys from childhood to adolescence: the moderating effect of age and African-American ethnicity. J Abnorm Child Psychol 2008;36:647-62 «PMID: 17899362»PubMed
 40. Fearon RP, Bakermans-Kranenburg MJ, van Ijzendoorn MH ym. The significance of insecure attachment and disorganization in the development of children's externalizing behavior: a meta-analytic study. Child Dev 2010;81:435-56 «PMID: 20438450»PubMed
 41. Maniglio R. Significance, Nature, and Direction of the Association Between Child Sexual Abuse and Conduct Disorder: A Systematic Review. Trauma Violence Abuse 2015;16:241-57 «PMID: 24626460»PubMed
 42. Danese A, McCrory E. Child maltreatment. Kirjassa: Thapar A, Pine DS (toim.) Rutter's Child and Adolescent Psychiatry. 5. painos. Wiley Blackwell 2015:364-75
 43. Lavigne JV, Gouze KR, Hopkins J ym. A multidomain cascade model of early childhood risk factors associated with oppositional defiant disorder symptoms in a community sample of 6-year-olds. Dev Psychopathol 2016;28:1547-62 «PMID: 26646055»PubMed