Takaisin Tulosta

Vanhemmuustaitojen ohjauksen teoreettinen tausta, työskentelyote ja menetelmät

Lisätietoa aiheesta
Eeva Aronen ja Johanna Sorsa
12.12.2018
 • Kaikkien vanhemmuustaitojen kehittämiseen pyrkivien interventioiden pääperiaate on parantaa lapsen tai nuoren käytöstä ensisijaisesti lisäämällä myönteistä vuorovaikutusta lapsen tai nuoren ja vanhemman välillä ja toissijaisesti opettamalla vanhemmille rakentavia keinoja ongelmakäyttäytymisen hallitsemiseksi.

Teoreettinen tausta

 • Vanhemmuustaitojen kehittämiseen pyrkivät näyttöön perustuvat interventiot rakentuvat tyypillisesti seuraaville käyttäytymistä ja oppimista selittäville teorioille «Haslam D, Mejia A, Sanders MR, de Vries PJ. Parent...»1 (Internet «http://iacapap.org/iacapap-textbook-of-child-and-adolescent-mental-health»1), «Webster-Stratton C. The Incredible Years. Parents,...»2, «Kazdin AE. Parent management training: Treatment f...»3:
  • Behaviorismi, erityisesti välineellisen ehdollistumisen periaatteet (Skinner)
   • Käyttäytymisen ABC-malli: käyttäytymiseen vaikuttavat sitä edeltävät ja sitä seuraavat tapahtumat. Näitä johdonmukaisesti muokkaamalla voidaan opettaa uudenlaista käyttäytymistä.
  • Sosiaalisen oppimisen teoria ja mallioppiminen (Bandura)
   • Välineellisen ehdollistumisen periaatteiden lisäksi painotus kognitiivisten prosessien ja mallioppimisen merkityksessä.
   • Kognitiiviset prosessit: vanhemman uskomukset, odotukset ja tulkinnat omasta vanhemmuudestaan (erityisesti käsitys minäpystyvyydestä; self-efficacy) ja lapsensa käyttäytymisestä vaikuttavat vuorovaikutukseen lapsen kanssa.
   • Mallioppiminen: lapsi oppii erilaisia käyttäytymismalleja havainnoimalla vanhempiensa käyttäytymistä ja sen seurauksia. Vanhempi voi siis mallintamalla opettaa lapselle myönteistä käyttäytymistä. Käytetään interventioissa hyödyksi myös siten, että terapeutti mallintaa vanhemmalle myönteisiä käyttäytymismalleja.
  • Pattersonin teoria lapsen ja vanhemman välisestä pakottavasta (coercive) vuorovaikutuksesta
   • Patterson kiinnitti huomion perheenjäsenten välisten kielteisten, eskaloituvien vuorovaikutuskuvioiden merkitykseen lapsen aggressiivisuuden lisääntymisessä.
   • Tärkeää opettaa vanhemmille strategioita myönteiseen vuorovaikutukseen lapsen kanssa sekä toimivia vanhemmuuskäytäntöjä, jotka eivät perustu väkivaltaan tai pakottamiseen.
  • Kiintymyssuhdeteoria (Bowlby, Ainsworth)
   • Lapsen ja vanhemman välinen lämmin ja myönteinen suhde edistää lapsen tunteidensäätelykyvyn ja sosiaalisen kompetenssin kehittymistä. Varhaiset vuorovaikutuskokemukset sisäistyvät kiintymysmalliksi (working model), jolla on yhteys siihen, miten luottavaisesti lapsi tukeutuu aikuiseen ja miten hän uskaltautuu tutkimaan ympäristöään. Siksi on tärkeää tukea lapsen ja vanhemman välistä myönteistä vuorovaikutusta ja tunnesidettä.
  • Kehityspsykologiset teoriat, muun muassa Piaget'n teoria lapsen vaiheittaisesta kehityksestä
   • Vanhemmuustaitojen ohjausinterventiot on tärkeää toteuttaa lapsen kehitystaso huomioiden.

Työskentelyote ja menetelmät

 • Työskentelyssä hyödynnetään kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä sekä sosiaalisen oppimisen periaatteita.
  • Hoidon tavoitteiden suunnitteleminen yhdessä vanhemman kanssa
  • Ymmärtävä ja vanhemman jaksamista tukeva työskentelyote
   • Vanhemmuus on henkisesti ja fyysisesti raskasta, etenkin kun lapsi on ylivilkas, impulsiivinen, uhmakas tai muutoin haastava. Hoitoon tulevien perheiden elämään liittyy usein myös muita stressitekijöitä, kuten avioero tai taloudelliset vaikeudet. On tärkeää tukea ja kannustaa vanhempia, jotta he jaksavat pyrkiä kohti myönteistä vuorovaikutusta lapsensa kanssa «Bauer NS, Webster-Stratton C. Prevention of behavi...»4.
  • Psykoedukaatio lapsen kehityksestä
   • Erityisesti pienten lasten kohdalla on tärkeää, että vanhemman odotukset vastaavat lapsen kehitystasoa. Opeteltavat vanhemmuustaidot asettuvat paremmin kontekstiinsa, kun vanhempi ymmärtää niiden merkityksen lapsen kehityksen kannalta «Bauer NS, Webster-Stratton C. Prevention of behavi...»4.
  • Vanhemmuuteen liittyvien vääristyneiden kognitioiden (ajatusten, odotusten, tulkintojen) tunnistaminen ja muokkaus «Furlong M, McGilloway S, Bywater T ym. Cochrane re...»5
  • Ongelmanratkaisutaitojen opettaminen vanhemmalle
  • Ryhmämuotoisissa interventioissa usein videoidut esimerkkitilanteet, joihin yhdessä pohditaan ratkaisuja (esimerkiksi Ihmeelliset vuodet, C.O.P.E)
  • Terapeutin palaute vanhemmalle
  • Terapeutti mallintaa toimivia vanhemmuustaitoja vanhemmalle
  • Rooliharjoitukset
   • Vanhempi harjoittelee toimivia vanhemmuustaitoja erilaisissa ongelmatilanteissa terapeutin kanssa. Kun vanhempaa pyydetään asettumaan välillä myös lapsen rooliin ongelmatilanteissa, se auttaa häntä ymmärtämään asian lapsen näkökulmasta «Bauer NS, Webster-Stratton C. Prevention of behavi...»4.
  • Kotitehtävät
  • Edistymisen systemaattinen seuranta

Ohjelmissa opeteltavia vanhemmuustaitoja

 • Vanhemmuustaitojen ohjausinterventioissa vanhemman kanssa opetellaan ja harjoitellaan erilaisia myönteiseen vanhemmuuteen ja lapsen myönteisen käyttäytymisen lisäämiseen tähtääviä taitoja. Seuraavassa on esitelty eri ohjelmissa harjoiteltavia tärkeimpiä taitoja ja käytänteitä. Yleisinä periaatteina kaikissa ohjelmissa korostetaan tavoitteena olevan käyttäytymisen eli myönteisen käyttäytymisen «Kazdin AE. Parent management training: Treatment f...»3 täsmällistä määrittelyä sekä vanhemman toiminnan johdonmukaisuutta ja selkeyttä.

Leikkiminen, yhteinen aika ja lapsen kuuntelu

Positiivinen vahvistaminen

Tehokas kehottaminen/ohjaaminen

Ongelmakäytöksen hallintakeinoja (rajat)

Läksyjen teon tukeminen, yhteistyö kodin ja koulun välillä

Vanhemman stressinhallintakeinot

Toteuttaminen

Kirjallisuutta

 1. Haslam D, Mejia A, Sanders MR, de Vries PJ. Parenting Programs. Kirjassa: Rey JM (toim.). IACAPAP Textbook of Child and Adolescent Mental Health. Geneve: International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions, 2015. http://iacapap.org/iacapap-textbook-of-child-and-adolescent-mental-health
 2. Webster-Stratton C. The Incredible Years. Parents, Teachers and Children's Training Series. Program Content, Methods, Research and Dissemination 1980–2011. Seattle: Incredible Years Inc, 2011
 3. Kazdin AE. Parent management training: Treatment for oppositional, aggressive, and antisocial behavior in children and adolescents. Oxford & New York: Oxford University Press, 2005
 4. Bauer NS, Webster-Stratton C. Prevention of behavioral disorders in primary care. Curr Opin Pediatr 2006;18:654-60 «PMID: 17099366»PubMed
 5. Furlong M, McGilloway S, Bywater T ym. Cochrane review: behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years (Review). Evid Based Child Health 2013;8:318-692 «PMID: 23877886»PubMed
 6. Webster-Stratton C. Ihmeelliset vuodet. Ongelmanratkaisuopas 2–8-vuotiaiden lasten vanhemmille. Helsinki: Profami Oy, 2005
 7. McMahon RJ, Forehand RL. Helping the noncompliant child: Family-based treatment for oppositional behavior. Guilford Press, 2005
 8. Wells KC, Lenhart LA, Lochman JE. Coping power: Parent group program: facilitator guide. Oxford & New York: Oxford University Press, 2008
 9. Thorell LB. The Community Parent Education Program (COPE): treatment effects in a clinical and a community-based sample. Clin Child Psychol Psychiatry 2009;14:373-87 «PMID: 19515754»PubMed
 10. Sourander A, McGrath PJ, Ristkari T ym. Internet-Assisted Parent Training Intervention for Disruptive Behavior in 4-Year-Old Children: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry 2016;73:378-87 «PMID: 26913614»PubMed
 11. McGrath PJ, Lingley-Pottie P, Thurston C ym. Telephone-based mental health interventions for child disruptive behavior or anxiety disorders: randomized trials and overall analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011;50:1162-72 «PMID: 22024004»PubMed