Takaisin Tulosta

Lasten ja nuorten psykososiaalisen terveyden mittareita (LAPS ja SDQ)

Lisätietoa aiheesta
Päivi Kilpinen-Loisa
12.12.2018

LAPS-lomake

 • LAPS-lomake «https://www.thl.fi/documents/732587/741077/LAPS_lomake_06092010.pdf»1 on lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmä 4–15-vuotiaille, joka soveltuu terveysseurannassa työmenetelmäksi tarvittaessa käytettäväksi, mikäli on herännyt huoli lapsen psykososiaalisesta hyvinvoinnista tai kehityksestä ja on tarve arvioida lapsen psykososiaalisten oireiden vakavuutta, lisätutkimusten ja tuen tai hoidon tarvetta sekä toimenpiteiden kiireellisyyttä. Lomakkeen avulla voidaan arvioida kiireettömän lasten- ja nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon tarvetta myös käytöshäiriöissä.
 • Lomakkeessa arvioidaan seuraavat osa-alueet:
  1. kehitys ikätasoon nähden
  2. toimintakyky kotiympäristössä
  3. toimintakyky päivähoidossa tai koulussa ja oppiminen
  4. toimintakyky ystävien kanssa ja muissa sosiaalisissa suhteissa
  5. vanhempien kyky säädellä lapsen tunne-elämää ja käytöstä
  6. sisäänpäin suuntautuvat oireet
  7. ulospäin suuntautuvat oireet
  8. vakavan mielenterveyshäiriön epäily tai itsetuhoisuuden tai muiden vahingoittumisen riski
  9. perheen toimintakyky tai lapseen vaikuttavat perhetekijät
  10. perheen tai lähisuvun mielenterveyden häiriöt
  11. päihteiden käyttö
  12. perheväkivalta
  13. aikaisempi lapsen erityisen tuen tarve
  14. vanhempien huoli lapsen tunne-elämästä, käyttäytymisestä, keskittymisestä tai toisten kanssa toimeen tulemisesta.

SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)

 • Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) «http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/147/»2 (http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/mittariversio/147/), «Goodman R. Psychometric properties of the strength...»1 on lyhyt lapsen tai nuoren käyttäytymistä kartoittava kysely vanhemmille, opettajille (päivähoito, koulu) ja yli 11-vuotiaille lapsille tai nuorille itselleen, ja sitä voidaan käyttää arvioitaessa lapsen ja nuoren yleistä psykososiaalista hyvinvointia.
  • SDQ kartoittaa yksilön tunne-elämän oireita, käytösoireita, yliaktiivisuuden tai tarkkaavaisuuden oireita, kaverisuhteiden ongelmia ja vahvuuksia sekä mahdollisten oireiden tai vaikeuksien vaikutusta yksilön elämään.
  • SDQ:n käyttö ei vaadi tiettyä ammattikoulutusta tai erityistä koulutusta, mutta on tarkoituksenmukaista, että kyselytiedot pisteytetään, analysoidaan ja tulkitaan terveydenhuollossa.
 • Vanhemman ja opettajan vastaama suomenkielinen Vahvuudet ja vaikeudet -kysely (SDQ-Fin) on osoitettu luotettavaksi, päteväksi ja käyttökelpoiseksi menetelmäksi 4–9-vuotiaiden lasten mielenterveysongelmien tunnistamisessa terveystarkastuksissa «Borg AM. Early detecting of Children's Mental Heal...»2.

Kirjallisuutta

 1. Goodman R. Psychometric properties of the strengths and difficulties questionnaire. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2001;40:1337-45 «PMID: 11699809»PubMed
 2. Borg AM. Early detecting of Children's Mental Health Problems, Acta Universitatis Tamperensis: 2076, Tampere University Press, Tampere, 2015
 3. Aronen E, Riala K. Oirekyselylomakkeet ja arviointiasteikot. Kirjassa: Kumpulainen K ym. (toim.) Lastenpsykiatria ja Nuorisopsykiatria, Duodecim 2016