Takaisin Tulosta

Koulun keinot oppimisen tueksi

Lisätietoa aiheesta
Riitta Vänskä, Arto Pitkänen ja Jorma Komulainen
12.12.2018

Koulun keinot oppilaiden hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tueksi

Perusopetuksen tehtävästä

 • Vuonna 2014 uudistetuissa opetussuunnitelman perusteissa «Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. ...»1 perusopetuksen tehtäväksi on määritelty inhimillisen ja sosiaalisen pääoman kartuttaminen.
  • Inhimillinen pääoma koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta.
  • Tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen kasvattaa oppilaat huomaamaan ihmissuhteiden ja keskinäisen huolenpidon tärkeyden.
  • Koulun tehtävä on ohjata oppilaita näkemään asioita toisen näkökulmasta ja ymmärtämään myös toisen kokemuksia ja tunteita sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
 • Peruskoulussa terveystiedon sekä taito- ja taideaineiden tuntisisällöillä sekä ns. laaja-alaisella osaamisella on erityinen merkitys tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä.
  • Kouluissa käytetään myös monenlaisia edellä mainittuja tavoitteita edistäviä ohjelmia.
  • Tämä työryhmä suosittelee koulujen käyttävän tutkimusnäyttöön perustuvia menetelmiä.
  • Lasten ja nuorten kehitystä tukevaa toimintaa voidaan myös tehdä monialaisessa yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön tai muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi nuorisotoimen tai seurakunnan kanssa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kolmiportainen tuki

 • Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun.
 • 1.1.2011 on tullut voimaan perusopetuslaki, joka jakaa opiskelun tuen yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Ks. kuva «Kolmiportainen tuki»1.
  • Esimerkkeinä tukimuodoista ovat tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, koulunkäynnin ohjaajan palvelut ja erityiset apuvälineet.
  • Lisäksi kyseeseen tulee pedagogiseen oppimisympäristöön liittyvää tukea.
  • Jokaisella tuen tasolla voidaan käyttää kaikkia eri tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta.
 • Kun yleinen, kaikille annettava tuki ei riitä, siirrytään tehostettuun tukeen.
 • Vaativaa erityistä tukea oppimisen ja koulunkäynnin tueksi tarvitsevia oppilaita opiskelee erilaisissa opetuksen järjestämispaikoissa.
  • Osa näistä oppilaista opiskelee sairaalaopetuksessa, Elmeri- eli laitoskouluissa, kunnallisissa tai yksityisissä erityiskouluissa tai oppimis- ja ohjauskeskus Valterin kouluissa.
  • Osa opiskelee valtion tai yksityisten koulukotien kouluissa.
  • Vaativaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita opiskelee myös ns. yleisopetuksen kouluissa joko tavallisessa opetusryhmässä, osin integroituna erityisryhmään tai kokonaan erityisryhmissä «Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. K...»2.
 • Koulun keinoina käytöshäiriöillä oireilevan lapsen ja nuoren kohdalla ovat
  • neuvonta ja ohjaus
  • yhteistyö huoltajien kanssa
  • lakien mukainen rajoittamiskäytäntö sekä
  • monialainen yhteistyö oppilas-/opiskelijahuollon palvelujen kanssa.
Kuva 1.

Uuden perusopetuslain mukaisen tukiprosessin eteneminen yleisestä tuesta erityiseen tukeen.

Copyright: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Oppilashuolto

A) Yksilökohtainen oppilashuolto

1) Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja

 • Koululääkäri ja kouluterveydenhoitaja tukevat kaikkien oppilaiden sekä heidän perheidensä hyvinvointia ja terveyttä sekä edistävät ja tukevat näin oppimista.
  • Koululääkäri ja terveydenhoitaja arvioivat oppilaiden sekä heidän perheidensä hyvinvointia, oppilaiden koulukuntoisuutta ja ohjaavat perheitä ja oppilaita tarvittaessa koulun ulkopuolisen tuen piiriin.
  • Huoli oppilaasta voi tulla esille paitsi opettajilta ja koulun henkilökunnalta, myös määräaikaisten, lakisääteisten laajojen terveystarkastusten kautta oppilaalta itseltään tai hänen huoltajiltaan.
 • Kouluterveydenhuollon toiminnasta säädetään valtioneuvoston asetuksessa 338/2011 «Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013. https:...»5 (Internet «https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110338»3) «Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ...»7.
  • Sen mukaan kunnan kansanterveystyöstä vastaavan viranomaisen on hyväksyttävä yhtenäinen toimintaohjelma koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle.
  • Toimintaohjelma on laadittava yhteistyössä sosiaali- ja opetustoimen kanssa. Terveystarkastusten ja niiden perusteella suunnitellun terveysneuvonnan on muodostettava suunnitelmallinen yksilön ja perheen niihin osallistumisen mahdollistava kokonaisuus.
  • Palveluja järjestettäessä on kiinnitettävä huomiota myös lapsen ja nuoren kehitysympäristöihin.
  • Terveystarkastukset ja terveysneuvonta on järjestettävä tarpeen mukaan moniammatillisesti.
 • Asetuksen mukaan kunnan on myös järjestettävä oppilaan tarpeen mukaisesti tämän terveydentilan toteamista varten eräitä erikoistutkimuksia, joihin kuuluvat
  • lasten- tai nuorisopsykiatrin tekemä tutkimus mielenterveyden selvittämiseksi ja
  • psykologin tekemä tutkimus.
 • Asetuksessa säädetään myös erityisen tuen tarpeen tunnistamisesta ja tuen järjestämisestä.
  • Oppilaan, opiskelijan ja perheen erityisen tuen tarve tulee pystyä tunnistamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tarpeenmukainen tuki järjestämään viiveettä.
  • Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja toteuttamiseksi on tarvittaessa järjestettävä lisäkäyntejä ja kotikäyntejä.
  • Lisäksi on laadittava hyvinvointi- ja terveyssuunnitelma yhteistyössä tukea tarvitsevan ja ikävaiheen mukaisesti hänen perheensä kanssa.
  • Suunnitelman toteutumista on seurattava ja arvioitava.
  • Erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi ja tuen järjestämiseksi on tarvittaessa myös tehtävä yhteistyötä kunnan eri toimijoiden, kuten päivähoidon, kotipalvelun, lastensuojelun, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä erikoissairaanhoidon ja muiden tahojen kesken.

2) Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja

 • Koulukuraattorin yksilö- ja asiakastyön muotoja ovat:
  • oppilaan tilanteen kartoitus ja tuen tarpeen arviointi (sosiaalinen selvitys)
  • ohjaus- ja tukikeskustelut oppilaan ja/tai hänen perheensä kanssa
  • osallistuminen koulunkäyntijärjestelyjen (tehostettu tai erityinen tuki) suunnitteluun ja ohjaaminen tarvittaessa muiden tukitoimien piiriin.
  • Koulukuraattori kartoittaa sosiaalisessa selvityksessään oppilaan koulunkäyntiä, opiskelua ja oppimisympäristöä, oppilaan henkilökohtaista toimintakykyä, vointia ja jaksamista, perhe- ja kotitilannetta sekä kaverisuhteita, harrastuksia ja vapaa-ajan viettoa.
  • Tavoitteena on oppilaan ja perheen voimavarojen ja toisaalta heidän elämässään olevien riskitekijöiden sekä oppilaan tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen. Kartoitus ja arviointi tehdään yhteistyössä oppilaan, perheen ja opettajan sekä tarvittaessa muun tukiverkoston kanssa.
  • Koulukuraattorityössä pyritään asiakkaiden tilanteita jäsentämällä lisäämään heidän voimavarojaan ja etsimään myönteisiä ratkaisuja.
  • Olennainen osa päivittäistä yhteistyötä ovat opettajien kanssa käydyt neuvottelut ja konsultaatiokeskustelut silloin, kun opettaja on huolestunut luokan tai oppilaiden tilanteesta. Keskusteluissa mietitään koulun sisäisiä opetusjärjestelyjä tai muita käytännön ratkaisuja opetuksen tueksi.
  • Koulukuraattorin työn painopiste on yhteisöllisessä ja ehkäisevässä oppilashuoltotyössä, esimerkiksi ryhmien muodostumisen tuki, oppitunnit eri teemoista, työskentely ryhmädynaamisten ongelmien ratkaisemiseksi, teemaryhmät, luokan työrauhaan ja ilmapiiriin liittyvät kartoitukset ja ennaltaehkäisevät ohjelmat «Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013. https:...»5 (Internet «https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287»4), «Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiske...»8 (Internet «https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130067»5).

3) Monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa

 • Yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskeluhuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä.
  • Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan tai, ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Neuvottelusta laaditaan opiskeluhuoltokertomus. Aloitteen ryhmän kokoamiseksi tekee se henkilö, jolla huoli herää.
  • Oppilaan yksilöllisen tarpeen ja suostumusten mukaan kootussa ryhmässä voi olla jäsenenä sekä koulun omia eri alan asiantuntijoita että myös koulun ulkopuolisia henkilöitä ja asiantuntijoita «Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013. https:...»5 (Internet «https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287»4).

B) Yhteisöllinen, koulukohtainen oppilashuolto

 • Oppilas- ja opiskelijahuolto kuuluu koko kouluyhteisön aikuisille.
  • Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Sitä tehdään opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.
 • Yhteisöllisellä oppilashuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla koko oppilasyhteisössä edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opiskeluhuollon toimijat. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokoontumistiheys päätetään paikallisesti.

Kirjallisuutta

 1. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Määräykset ja ohjeet 2014:96.
 2. Vaativa erityinen tuki esi- ja perusopetuksessa. Kehittämisryhmän loppuraportti. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:34
 3. Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100642
 4. Hallintolaki 434/2003. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
 5. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287
 6. Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 886/2017. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170886
 7. Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta 338/2011. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110338
 8. Hallituksen esitys eduskunnalle oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 67/2013. https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2013/20130067
 9. Lastensuojelulaki 417/ 2007. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417