Takaisin Tulosta

Ydinkysymys 5: Mitä tutkimuksia tulee tehdä arvioitaessa sairauden tai vamman vaikutusta työkykyyn?

Lisätietoa aiheesta
Ville Mattila ja Jorma Komulainen
19.8.2019

Työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus tai vamma on diagnosoitava ja hoidettava hoitosuositusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Hyvä anamneesi ja kliininen tutkiminen ovat avainasemassa työkykyä arvioitaessa sekä diagnosointivaiheessa että seurattaessa hoidon tehoa ja taudista toipumista.

Työkyvyttömyyden arvioimiseksi tulee diagnoosin asettamisen lisäksi aina arvioida ja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan mitata toimintakykyä. Työkyvyttömyyden arviointiin tarvittavat muut tutkimukset ovat sairauskohtaisia, ja niistä saatavat tulokset tulee sovittaa yhteen työn vaatimusten kanssa. Näin ollen työkyvyttömyyttä arvioitaessa lääkärin tulee riittävästi tuntea myös työn vaatimukset ja työpaikan olosuhteet.

Erilaiset sairauskohtaiset oire- ja toimintakykymittarit auttavat työkyvyn arvioinnissa. Ks. myös ydinkysymys «Ydinkysymys 6: Kuinka muiden kuin kyseiseen sairauteen liittyvien toimintakykyyn vaikuttavien tekijöiden rooli tulee ottaa huomioon sairauspoissaolon tarvetta ja pituutta arvioitaessa?»1.

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet

Mielenterveysongelmat

 • Mielialahäiriöpotilaiden toimintakyvyn kuvaamisessa on suositeltavaa käyttää SOFAS-asteikkoa (Social and Occupational Functioning Scale). Täydennysehdotus: SOFAS-mittari sisältyy Amerikan Psykiatriyhdistyksen DSM-IV-tautiluokitukseen, muttei vuonna 2013 voimaan tulleeseen DSM-5-tautiluokitukseen. Näin ollen sen rooli tulee jatkossa uudelleen arvioitavaksi; DSM-5-mittareita ei kuitenkaan ole vielä suomennettu.
 • Työkyvyn ja sairauspoissaolon arvioinnissa potilaan toimintakyky suhteutetaan sekä hänen nykyisen työnsä että työelämän asettamiin vaatimuksiin. Arvio ei siis ole puhtaasti sairauslähtöinen. Suhteutettaessa mielialahäiriöpotilaan yleistä toimintakykyä työkykyyn pääsääntö on, että kohtalainen selviytyminen muun arkielämän vaatimuksista on käytännössä myös työkyvyn edellytys. Terveydentilaa koskevien tietojen ohella työkyvyn arvioinnin perustana on tieto tutkittavan koulutuksesta, työhistoriasta, osaamisesta ja ammatillisesta identiteetistä (esimerkiksi onko hänellä vakiintunutta ammattia). Nykyisen työn kartoittaminen on tarpeellista. Siihen liittyvät keskeiset fyysiset ja psyykkiset vaatimukset ja altisteet, näissä ja työyhteisössä tapahtuneet mahdolliset ajankohtaiset muutokset sekä kuormitustekijät (esim. työyhteisöongelmat) auttavat hahmottamaan myös sairauden merkitystä kokonaisuudessa «Facultas toimintakyvyn arviointi. Suomalainen Lääk...»11 (Internet «https://www.tela.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/tela/embeds/telawwwstructure/14381_Facultas_suositukset2011.pdf»1).
 • Masennuspotilaan työkyvyn arvioinnissa perusterveydenhuollossa voidaan käyttää PHQ-9-kyselyn kymmenettä kysymystä, jolla selvitetään kyselyssä ilmenneiden oireiden vaikutusta toimintakykyyn työssä, arjessa ja sosiaalisessa elämässä «Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääk...»12 (Internet «https://www.kaypahoito.fi»3), «Kaila E, Väisänen A, Leino T. ToMaHok – Toi...»13.

Kirjallisuutta

 1. Shiels C, Gabbay MB, Ford FM. Patient factors associated with duration of certified sickness absence and transition to long-term incapacity. Br J Gen Pract 2004;54:86-91 «PMID: 14965385»PubMed
 2. Lötters F, Franche RL, Hogg-Johnson S ym. The prognostic value of depressive symptoms, fear-avoidance, and self-efficacy for duration of lost-time benefits in workers with musculoskeletal disorders. Occup Environ Med 2006;63:794-801 «PMID: 16644898»PubMed
 3. Kendrick D, Fielding K, Bentley E ym. The role of radiography in primary care patients with low back pain of at least 6 weeks duration: a randomised (unblinded) controlled trial. Health Technol Assess 2001;5:1-69 «PMID: 11701101»PubMed
 4. Nieuwenhuijsen K, Verbeek JH, de Boer AG ym. Predicting the duration of sickness absence for patients with common mental disorders in occupational health care. Scand J Work Environ Health 2006;32:67-74 «PMID: 16539174»PubMed
 5. Fleten N, Johnsen R, Førde OH. Length of sick leave - why not ask the sick-listed? Sick-listed individuals predict their length of sick leave more accurately than professionals. BMC Public Health 2004;4:46 «PMID: 15476563»PubMed
 6. Hoedeman R, Krol B, Blankenstein AH ym. Sick-listed employees with severe medically unexplained physical symptoms: burden or routine for the occupational health physician? A cross sectional study. BMC Health Serv Res 2010;10:305 «PMID: 21059232»PubMed
 7. Aagestad C, Tyssen R, Sterud T. Do work-related factors contribute to differences in doctor-certified sick leave? A prospective study comparing women in health and social occupations with women in the general working population. BMC Public Health 2016;16:235 «PMID: 26957129»PubMed
 8. Aagestad C, Tyssen R, Johannessen HA ym. Psychosocial and organizational risk factors for doctor-certified sick leave: a prospective study of female health and social workers in Norway. BMC Public Health 2014;14:1016 «PMID: 25266630»PubMed
 9. Kant I, Jansen NW, van Amelsvoort LG ym. Structured early consultation with the occupational physician reduces sickness absence among office workers at high risk for long-term sickness absence: a randomized controlled trial. J Occup Rehabil 2008;18:79-86 «PMID: 18196446»PubMed
 10. Giri P, Poole J, Nightingale P ym. Perceptions of illness and their impact on sickness absence. Occup Med (Lond) 2009;59:550-5 «PMID: 19704030»PubMed
 11. Facultas toimintakyvyn arviointi. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Työeläkevakuuttajat TELA. 2008. https://www.tela.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/tela/embeds/telawwwstructure/14381_Facultas_suositukset2011.pdf
 12. Depressio. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 06.07.2016. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi
 13. Kaila E, Väisänen A, Leino T. ToMaHok – Toimiva masennuksen hoitokäytäntö työterveyshuollossa. Helsinki: Työterveyslaitos 2012
 14. Airaksinen J, Jokela M, Virtanen M ym. Prediction of long-term absence due to sickness in employees: development and validation of a multifactorial risk score in two cohort studies. Scand J Work Environ Health 2018;44:274-82 «PMID: 29363714»PubMed