Takaisin Tulosta

Ydinkysymys 16: Sairauspoissaolon tarpeen arviointi etäpalvelussa

Lisätietoa aiheesta
Jorma Komulainen
19.8.2019

Sairauspoissaolon tarve voidaan arvioida myös etävastaanoton yhteydessä, jos lääkäri etävastaanoton ja muiden käytettävissään olevien tietojen pohjalta on arvioinut saamansa tiedot ratkaistavana olevaa asiaa koskeviksi ja määrältään ja laadultaan riittäviksi.

 • Sosiaali- ja terveysministeriö linjasi vuonna 2015, että etäpalvelut ovat palveluiden sisällön osalta pääsääntöisesti verrannollisia perinteisiin vastaanottokäynteihin «Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus terveydenh...»4 (Internet «https://stm.fi/documents/1271139/1408010/STM_linjaus_terveydenhuollon_et %C3 %A4palvelut.pdf/866357e6-f167-4357-bb30-fca6ad790360/STM_linjaus_terveydenhuollon_et %C3 %A4palvelut.pdf.pdf»1).
 • Valvira on vuonna 2016 antanut ohjeet potilaille annettavista terveydenhuollon etäpalvelusta «Potilaille annettavat terveydenhuollon etäpalvelut...»1 (Internet «http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut»2). Niiden mukaan muun muassa:
  • Etäpalveluilla tarkoitetaan terveydenhuollossa sitä, että potilaan tutkiminen, diagnostiikka, tarkkailu, seuranta, hoitaminen, hoitoon liittyvät päätökset tai suositukset perustuvat esim. videon välityksellä verkossa tai älypuhelimella välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin.
  • Etäpalvelun antajalla on oltava asianmukaiset tilat, laitteet (mukaan lukien yhteydet) ja toiminnan edellyttämä asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta. Etäpalvelun on oltava lääketieteellisesti asianmukaista, ja siinä tulee ottaa huomioon potilasturvallisuus. Etäpalveluissa potilastietojen välitykseen ja tallentamiseen käytettävien tietojärjestelmien on täytettävä salassapitoa, tietosuojaa sekä tietoturvaa koskevien säännösten vaatimukset.
  • Etäpalveluun on oltava potilaan tietoinen suostumus.
  • Terveydenhuollon ammattihenkilön on arvioitava huolellisesti, soveltuuko annettava palvelu etäpalveluna toteutettavaksi. Etäpalvelun ei voida katsoa soveltuvan, jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää potilaan fyysistä tutkimista.
  • Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee arvioida yksilöllisesti, soveltuuko potilas hoidettavaksi etäyhteyden välityksellä.
 • Suomen Lääkäriliiton hallitus on antanut ohjeet lääkärintodistusten laatimisesta «Lääkärintodistuksen kirjoittaminen. Suomen Lääkäri...»2 (Internet «https://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/liiton-ohjeet/laakarintodistus/»3). Ohjeet on päivitetty 22.9.2016. Niiden mukaan muun muassa:
  • Lääkärin tulee kirjata lausuntoihin vain johtopäätöksiä, joiden tekemiseen hänellä on todelliset edellytykset.
  • Lääkärintodistuksen tulee perustua sellaisiin tietoihin, joiden paikkansa pitävyydestä lääkäri itse on vakuuttunut.
  • Lääkäri voi myös joutua arvioimaan lääkärintodistuksen tai lausunnon antamista etävastaanoton perusteella. Todistus ei saa nojata yksinomaan sen pyytäjän kertomukseen, vaan pääasiassa lääkärin omiin tietoihin, kuten omakohtaisiin havaintoihin ja potilasasiakirjatietoihin, jotka perustuvat kliiniseen tutkimukseen, laboratorio- tai kuvantamislöydöksiin, sairaaloiden, laitosten, toisten lääkärien tai muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden asiakirjoista ym. hankittuihin tietoihin.
  • Lääkärintodistuksen diagnoosi, arvio ja johtopäätökset voivat perustua etälääketieteen palveluissa tehtyihin havaintoihin vain, jos lääkäri on arvioinut saamansa tiedot määrältään ja laadultaan riittäviksi ja ratkaistavana olevaa asiaa koskeviksi.
  • Jos lääkäri ei itse ole todennut työkyvyttömyyttä, työkyvyttömyysaikaa koskevassa todistuksessa on selvästi mainittava, mihin seikkoihin hänen arvionsa perustuu (asiakirjat, todistuksen pyytäjän selostus, omaisen selostus, muun henkilön selostus ym.).
 • Kelan vuonna 2017 antaman sairauspäivärahaa koskevan ohjeistuksen mukaan lääkärinlausunto voidaan hyväksyä, vaikka lausunto on kirjoitettu etävastaanotolla tapahtuneen tutkimustilanteen perusteella «Sairauspäiväraha. Kela, 2017. https://www.kela.fi/...»3 (Internet «https://www.kela.fi/sairauspaivaraha»4).
 • Työnantajien linja etäpalveluissa laadittujen sairauspoissaolotodistusten hyväksyttävyydelle saattaa vaihdella.

Kirjallisuutta

 1. Potilaille annettavat terveydenhuollon etäpalvelut. Valvira. http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-terveydenhuollon-etapalvelut
 2. Lääkärintodistuksen kirjoittaminen. Suomen Lääkäriliiton hallitus. 2016. https://www.laakariliitto.fi/edunvalvonta-tyoelama/liiton-ohjeet/laakarintodistus/
 3. Sairauspäiväraha. Kela, 2017. https://www.kela.fi/sairauspaivaraha
 4. Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus terveydenhuollossa annettavista etäpalveluista. 28.10.2015. https://stm.fi/documents/1271139/1408010/STM_linjaus_terveydenhuollon_et %C3 %A4palvelut.pdf/866357e6-f167-4357-bb30-fca6ad790360/STM_linjaus_terveydenhuollon_et %C3 %A4palvelut.pdf.pdf (siteerattu 21.10.2018)