Takaisin Tulosta

Kognitiivisen käyttäytymisterapian vaikutus painonhallintaan

Lisätietoa aiheesta
Susanna Anglé ja Anna-Maria Teeriniemi
3.3.2020
 • Kognitiivis-behavioraalisen (CBT) terapian lähtökohtana on ihmisen ajattelun, tunteiden, kehotarpeiden ja toiminnan vuorovaikutus. CBT-menetelmillä pyritään tunnistamaan ja tätä vastavuoroista yhteyttä ja tarpeen mukaan harjoitella uusia suhtautumistapoja ja toimintamalleja haitallisiksi havaittuihin yhteyksiin. Esimerkiksi tunteiden ja syömisen välisten yhteyksin tunnistaminen ja uuden suhtautumis- sekä toimintatavan oppiminen on keskeistä tunnesyömisen ja ahminnan hoidossa.
 • Kognitiivinen työskentely tarkoittaa huomion kiinnittämistä siihen, miten potilas rakentaa ajatteluaan ja päätelmiään. Kognitiivisia menetelmiä ovat esimerkiksi mielikuvatyöskentely, metaforat, ajatusten havainnointi ja kirjaaminen ja hyöty-haitta-analyysi.
 • Behavioraalisia menetelmiä ovat esimerkiksi itsehavainnointia lisäävät menetelmät (ruoka-, liikunta- ja unipäiväkirjat) käyttäytymisanalyysi, toimintasuunnitelmien tekeminen, rentoutusharjoitukset ja altistusharjoitukset.
 • Kognitiivis-behavioraalisten terapiamenetelmien on todettu tukevan painonpudotusta ja pysyvää painonhallintaa osana muuta elintapainterventiota «Castelnuovo G, Pietrabissa G, Manzoni GM ym. Cogni...»2. Erityisesti niiden yhdistäminen ruokavaliomuutoksiin ja sopivaan fyysiseen aktiivisuuteen tukee laihtumista, lisää psykologista tyytyväisyyttä sekä vähentää stressiä, ahdistuneisuutta ja parantaa itsetuntoa «Alimoradi M, Abdolahi M, Aryan L, Vazirijavid R, A...»3. Lisäksi kognitiivis-behavioraalisten menetelmien käytön on todettu vaikuttavan syömiseen ja painonhallintaan yhteydessä oleviin tekijöihin, jolloin syömishäiriöoireilu vähenee ja psyykkinen hyvinvointi paranee «Peckmezian T, Hay P. A systematic review and narra...»4. Uusin kognitiivis-behavioraalisten terapiamenetelmien suuntaus on hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT), jonka sovellukset erityisesti parantavat syömisen hallintaa «Sairanen E, Tolvanen A, Karhunen L ym. Psychologic...»5.
 • Castelnuovo ym. «Castelnuovo G, Pietrabissa G, Manzoni GM ym. Cogni...»2 pohtivat katsauksessaan ansiokkaasti CBT-menetelmien käyttöä osana lihavuuden hoitoa. Kognitiivis-behavioraalisia viitekehyksiä on useita ja niiden soveltaminen lihavuuden hoitoon vaihtelee laajasti. Sen vuoksi yksiselitteistä yhteenvetoa CBT-menetelmien hyödyistä on vaikea tehdä. Tutkimusnäyttöä on kuitenkin siitä, miten CBT-menetelmien käyttö mm. vähentää tunnesyömistä, negatiivisia itsearviointeja tai parantaa itsetuntoa, jotka ovat yleisiä vaikeaan lihavuuteen yhdistyviä psykologisia tekijöitä. CBT-menetelmien käyttö laajentaa lihavuuteen liittyvien tekijöiden käsittelymahdollisuuksia osana muuta lihavuuden hoitoa. ohjausmahdollisuuksia.
 • Kognitiivisen käyttäytymisterapian (cognitive behavioral therapy, CBT) vaikutusta laihtumiseen ja syömiskäyttäymiseen ylipainoisilla ja lihavilla selvitettiin kandalaisessa meta-analyysissa «Jacob A, Moullec G, Lavoie KL ym. Impact of cognit...»6. Meta-analyysiin otettiin mukaan RCT-tutkimukset joiden interventio sisälsi kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä joko itseohjautuvasti käytettynä tai ohjaajan ohjaamina. Ohjaus sai olla joko yksilöohjausta tai ryhmäohjausta. Hyväksyttäviä CBT-menetelmiä olivat tunteiden ja syömiskäyttäytymisen yhdistäminen, tilanteen kognitiivinen uudelleen rakentaminen, ongelmanratkaisumenetelmät, syömistottumusten tunnistaminen, painonhallinnan suunnittelu ja repsahdusten ehkäisy. Vertailuryhmän ohjaus ei saanut sisältää mitään kognitiivista tekniikkaa tai sisältöä, ainoastaan liikunnan tai ruokailutottumusten muutokseen tähtääviä CBT-tekniikoita (itsehavainnointi (esim. ruokapäiväkirjat, tavoitteen asettelu) tai ei mitään ohjausta. Lisäksi meta-analyysiin hyväksyttävien tutkimusten tutkimuskohteena laihtumistuloksen lisäsi tuli olla myös syömiskäyttäytymisen muutokset (syömisen tietoinen hillintä, tunnesyöminen, syömisen kontrolloimattomuus etc). CBT-interventioiden kesto vaihteli 4viikkoa - 48 kk, käyntimäärien keskiarvo oli 27. Interventioryhmien CBT ohjaus sisälsi mm. CBT tekniikoiden lisäksi useimmiten myös psykoedukaatiota ravintoaineista, enerigarajoituksesta ja liikunnasta. Kontrolliryhmien sisältö oli pääasiassa muutostavoitteiden, ravitsemuksen ja/tai liikunnan lisäämiseeen tähtäävää ohjausta. Havaittiin, että CBT paransi jonkin verran laihtumistulosta kontrolliin verrattuna -1.70 kg (95%CI: -2.52 to -0.86, I2 = 1%). Päähavainto kuitenkin oli, että kognitiivista käyttäytymisterapiaa saaneiden potilaiden syömisen hallinta parani merkittävästi kontrolliryhmiin verrattuna: Tietoinen syömisen hallinta parani ja tunnesyöminen väheni.

Kirjallisuutta

 1. Lappalainen R, Lappalainen P. Painon ja mielen psykologiaa. SKT 2014
 2. Castelnuovo G, Pietrabissa G, Manzoni GM ym. Cognitive behavioral therapy to aid weight loss in obese patients: current perspectives. Psychol Res Behav Manag 2017;10:165-173 «PMID: 28652832»PubMed
 3. Alimoradi M, Abdolahi M, Aryan L, Vazirijavid R, Ajami M. Cognitive Behavioral Therapy for Treatment of Adult Obesity (Review). Int J Med 2016;3:
 4. Peckmezian T, Hay P. A systematic review and narrative synthesis of interventions for uncomplicated obesity: weight loss, well-being and impact on eating disorders. J Eat Disord 2017;5:15 «PMID: 28469914»PubMed
 5. Sairanen E, Tolvanen A, Karhunen L ym. Psychological flexibility mediates change in intuitive eating regulation in acceptance and commitment therapy interventions. Public Health Nutr 2017;20:1681-1691 «PMID: 28414018»PubMed
 6. Jacob A, Moullec G, Lavoie KL ym. Impact of cognitive-behavioral interventions on weight loss and psychological outcomes: A meta-analysis. Health Psychol 2018;37:417-432 «PMID: 29698017»PubMed