Takaisin Tulosta

Osallistujien näkökulma: mikä painonhallintaohjelmissa auttaa?

Lisätietoa aiheesta
Susanna Anglé
3.3.2020
 • Sutcliffe kollegoineen «Sutcliffe K, Melendez-Torres GJ, Burchett HED ym. ...»1 kokosi systemaattisen katsauksen vuosina 2005–2014 julkaistuista brittitutkimuksista, joissa oli selvitetty painonhallintaohjelmiin osallistuneiden aikuisten (18-vuotiaiden tai vanhempien) näkemyksiä ohjelmien hyödyistä. Interventiotutkimuksia, joissa oli kuvattu käyttäjäkokemuksia, löytyi 21, tutkittavia yhteensä 506. Laadulliset aineistot oli useimmiten kerätty osallistuilta puolistrukturoidusti yksilö-, ryhmä tai puhelinhaastatteluin. Tutkitut ohjelmat sisälsivät yksilö- ja/tai ryhmäistuntoja, ja mukana oli niin kaupallisia kuin terveydenhuollon tai kunnan/muun yhteisön järjestämiäkin ohjelmia. Sisällön osalta ruokavalion ja liikunnan keskinäinen painotus vaihteli (esim. osaan ohjelmista kuului käytännön liikuntasessioita). Tulosten yhteenveto tehtiin temaattisen analyysin avulla.
 • Painonhallintaohjelmien tiedollinen sisältö sai vain vähän mainintoja kysyttäessä, mikä oli arvokasta ja hyödyllistä. Tavoitteiden asettamista ei myöskään nähty olennaisena. Osallistujien näkemykset tietosisällöistä ja tavoitteiden asettamisesta olivat myös hyvin heterogeenisia.
 • Ohjaajan antama tuki sen sijaan mainittiin useammin, johdonmukaisen myönteisesti ja painokkaammin vastaajien arvioissa. Tärkeinä ei pidetty ohjaajan asiantuntijuutta tai kokemusta, vaan henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka liittyvät kontaktin luomiseen ja vuorovaikutustaitoihin:
  • Ystävällisyys tai helposti lähestyttävyys
  • Tuomitsemattomuus
  • Empaattisuus ja myötätuntoisuus
  • Kyky kommunikoida sanallisesti
  • Kuunteleminen
  • Kannustavuus
 • Hyvät suhteet muihin osallistujiin nousivat myös arvostetuiksi ryhmäohjelmiin osallistuneilla vastaajilla. Vertaisilta saatu tuki ja jakamisen mahdollisuus koettiin kannustavaksi.
 • Ohjaajalta ja kanssaosallistujilta saatu tuki olivat yhteydessä muutosmotivaatioon. Koettu suhteen laatu ohjaajaan – ja ryhmäohjelmissa muihin ryhmäläisiin – olivat suoraan yhteydessä ohjelmassa pysymiseen. Tutkittaville ohjelmien tarjoama sosiaalinen tuki ja yhteenkuuluvuuden tunne loivat aluksi ulkoisen kannustimen käyttäytymisen muutoksille. Pienet muutokset puolestaan antoivat kokemuksia onnistumisista, omasta pystyvyydestä ja muutosten hyödyistä, mikä motivoi pitämään yllä uusia tapoja "itseä varten". Ohjelman edetessä motivaatio siis näytti muuttuvat ulkoisesta sisäiseksi.
 • Saman aineiston jatkotutkimuksessa «Melendez-Torres GJ, Sutcliffe K, Burchett HED ym. ...»2 tarkasteltiin 10 tehokkaimman ja 10 vähiten tehokkaan intervention (mitattuna keskimääräisellä painon laskulla 12 kuukauden kohdalla) komponentteja. Laadullisessa analyysissä erottui 3 tekijää, jotka toteutuivat tehokkaimmissa ohjelmissa ja puuttuivat vähiten tehokkaista ohjelmista: mahdollisuus muodostaa tukea antavia suhteita ohjaajiin tai muihin osallistujiin, itseohjautuvuuden tukeminen sekä intensiivinen, jopa direktiivinen ohjaus.
 • Kommentti: Tutkijoiden mukaan painonhallintaohjelmissa tavoitellaan usein osallistujien ripeää vastuunottoa elintapamuutoksista ja tuetaan näiden itsemääräämistä ja kyvykkyyttä, motivaatioteorioiden mukaisesti. Katsauksissa esiin noussut sosiaalisen tuen ensisijainen tärkeys muistuttaa, että muutosten aloittamiseen tarvitaan usein ensin muiden apua, ulkoista kannustusta ja intensiivistä otetta. Liian varhainen vastuuttaminen voi tuntua osallistujista yksin jättämiseltä. Kuvattujen katsausten otos rajoittuu Iso-Britanniaan ja tutkimusten seuranta-aika on lyhyt, mikä rajoittaa tulosten yleistettävyyttä. Liittymisen ja hyväksynnän toive ihmisen perustarpeena on kuitenkin universaali. Siksi myös Suomessa kannattaisi kiinnittää erityistä huomiota ohjaussuhteen laatuun ja vertaistuen mahdollisuuteen painonhallintaohjelmia suunniteltaessa.

Kirjallisuutta

 1. Sutcliffe K, Melendez-Torres GJ, Burchett HED ym. The importance of service-users' perspectives: A systematic review of qualitative evidence reveals overlooked critical features of weight management programmes. Health Expect 2018;21:563-573 «PMID: 29537117»PubMed
 2. Melendez-Torres GJ, Sutcliffe K, Burchett HED ym. Weight management programmes: Re-analysis of a systematic review to identify pathways to effectiveness. Health Expect 2018;21:574-584 «PMID: 29508524»PubMed