Takaisin Tulosta

Lihavien lasten psyykkinen hyvinvointi

Lisätietoa aiheesta
Susanna Anglé
3.3.2020

Lihavuus on monin tavoin yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin lapsilla ja nuorilla. Tämä on hyvä huomioida hoidossa.

Hoitosuositukseksi kootun systemaattisen katsauksen «Styne DM, Arslanian SA, Connor EL ym. Pediatric Ob...»1 mukaan psykologiset ongelmat ovat lihavilla lapsilla ja nuorilla yleisiä. Kirjoittajat suosittelevat, että hoidossa lapset ja nuoret tulisi seuloa mielenterveyspulmien varalta kysymällä mm. koulupoissaoloista, kiusatuksi tulemisesta, ahdistuksesta, masennuksesta, kiukunpurkauksista, seksuaalisesta aktiivisuudesta, päihteiden käytöstä, syömishäiriöoireista ja perhetilanteesta (esim. suhtautuminen lihavuuteen; vanhempien psyykkinen hyvinvointi).

Systemaattisessa 53:n tutkimuksen katsauksessa «Rankin J, Matthews L, Cobley S ym. Psychological c...»2 lasten ylipaino ja lihavuus olivat yhteydessä psykologiseen huonovointisuuteen. Tavallisimmin lihavuuteen näytti liittyvän masennus, huono koettu elämälaatu, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmat ja huono itsetunto. Nämä ongelmat, jotka ovat ylipainoisilla ja lihavilla lapsilla yleisempiä kuin normaalipainoisilla, voivat kirjoittajien mukaan olla seurausta lihavuuden kielteisestä leimasta, joka näkyy mm. syrjintänä ja kiusaamisena. Näiden ilmiöiden syy-seuraussuhteet ovat toki monimutkaiset.

Kommentti: Lihavuuden ja psyykkisen huonovointisuuden väliset yhteydet lienevät monimutkaiset. Lihavuus altistanee esim. masennukselle ja masennus puolestaan altistanee lihavuudelle: elämässä ongelmat, huonovointisuus ja huono-osaisuus voivat monin tavoin kasaantua ja vahvistaa toisiaan. Lihavuuden hoidossa psyykkisillä ongelmilla on merkitystä mm. potilaan ja perheen jaksamisen ja muutosvalmiuden kannalta. Elämäntapamuutokset vaativat pitkäjänteisyyttä, motivaatiota ja voimavaroja, joita psyykkiset ongelmat voivat verottaa.

Kirjallisuutta

  1. Styne DM, Arslanian SA, Connor EL ym. Pediatric Obesity-Assessment, Treatment, and Prevention: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2017;102:709-757 «PMID: 28359099»PubMed
  2. Rankin J, Matthews L, Cobley S ym. Psychological consequences of childhood obesity: psychiatric comorbidity and prevention. Adolesc Health Med Ther 2016;7:125-146 «PMID: 27881930»PubMed