Takaisin Tulosta

Keuhkoahtaumataudin lääkehoidon mahdolliset haittavaikutukset

Lisätietoa aiheesta
Käypä hoito -työryhmä Keuhkoahtaumatauti
21.11.2019

Lyhyt- ja pitkävaikutteiset β2-agonistit (SABA, LABA)

 • β2-agonistit ovat yleisesti ottaen hyvin siedettyjä. Niiden tyypillisiä haittoja ovat tärinä, vapina, sydämen nopealyöntisyys ja sydämentykytys, joita on yleensä raportoitu < 1 %:lla tutkituista. Päänsärky, lihaskrampit ja verensokeri- ja kaliumpitoisuuden suureneminen ovat myös mahdollisia, joskin lumelääkettä saaneilla niitä esiintyy lähes samalla tavalla «Decramer ML, Hanania NA, Lötvall JO ym. The safety...»1.
 • On esitetty, että sydämen β2-reseptoreiden aktivoiminen β2-agonistilla saattaa lisätä iskemiaa, sydämen vajaatoimintaa, rytmihäiriöitä ja äkkikuolemia. Tehdyissä kliinisissä tutkimuksissa viitteitä rytmihäiriöiden lisääntymisestä tai sydänkuolleisuuden lisääntymisestä keuhkoahtaumatautipotilailla ei ole havaittu «Decramer ML, Hanania NA, Lötvall JO ym. The safety...»1. Tapaus-verrokkitutkimuksen perusteella «Wilchesky M, Ernst P, Brophy JM ym. Bronchodilator...»2 vaikeiden rytmihäiriöiden lisääntyminen on mahdollista, joten pitkävaikutteisten β2-agonistien käyttöön vaikeaa sydänsairautta sairastavilla tulee suhtautua harkitsevasti «Decramer ML, Hanania NA, Lötvall JO ym. The safety...»1.

Lyhyt- ja pitkävaikutteiset antikolinergit (SAMA, LAMA)

 • Inhaloitavat antikolinergit ovat yleisesti hyvin siedettyjä, ja niiden haittavaikutukset ovat melko harvinaisia. Inhaloitavien antikolinergien tavallisia haittavaikutuksia ovat niiden muskariinireseptorien salpauksesta johtuvat haitat, tavallisimpana suun kuivuminen. Muita tyypillisiä haittavaikutuksia ovat näköhäiriöt, kurkun ärsytys, nuha, ummetus ja pahoinvointi. Muita mahdollisia ovat syketaajuuden kasvu, virtsaamisvaikeudet, virtsaumpi ja silmänpaineen nousu ja ahdaskulmaglaukooman paheneminen tai puhkeaminen «Sharafkhaneh A, Majid H, Gross NJ. Safety and tole...»3.
 • Varsinkin lyhytvaikutteisen antikolinergin, ipratropiumin, osalta on raportoitu epäilyjä sydämeen kohdistuvien haittavaikutusten lisääntymisestä «Sharafkhaneh A, Majid H, Gross NJ. Safety and tole...»3. Pitkävaikutteisten antikolinergien osalta vastaavasta sydämeen kohdistuvien haittavaikutusten lisääntymisestä ei ole varmoja havaintoja «Sharafkhaneh A, Majid H, Gross NJ. Safety and tole...»3. 4 vuotta kestäneessä UPLIFT-tutkimuksessa tiotropiumia saaneiden ryhmässä oli tilastollisesti merkitsevästi vähemmän sydämeen kohdistuvia vakavia haittavaikutuksia ja kokonaiskuolleisuus oli numeerisesti muttei tilastollisesti merkittävästi pienempi «Tashkin DP, Celli B, Senn S ym. A 4-year trial of ...»4. Äskettäin on esitetty epäily, että tiotropiumin annostelu Respimat®-laitteella aiheuttaisi enemmän kuolemia kuin sen annostelu Handihaler®-laitteella «Sharafkhaneh A, Majid H, Gross NJ. Safety and tole...»3. Suorassa, keskimäärin noin 2,3 vuotta kestäneessä vertailussa ei kuitenkaan havaittu eroa kuolleisuudessa, vakavissa sydämeen kohdistuvissa haittavaikutuksissa tai keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheiden ilmaantumisessa «Wise RA, Anzueto A, Cotton D ym. Tiotropium Respim...»5.

Inhaloitavan glukokortikoidin ja pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen yhdistelmä

Roflumilasti

Oraalinen glukokortikoidi

 • Oraalisilla glukokortikoideilla on useita merkittäviä haittavaikutuksia. Yksi tärkeimmistä haittavaikutuksista keuhkoahtaumataudin hoidossa on steroidimyopatia, johon erittäin vaikeaa keuhkoahtaumatautia sairastavilla liittyvät lihasheikkous, vähentynyt toimintakyky ja hengitysvajaus «Man WD, Kemp P, Moxham J ym. Skeletal muscle dysfu...»14.
 • Säännöllisellä oraalisella glukokortikoidihoidolla on hyvin tunnettuja merkittäviä haittavaikutuksia, minkä vuoksi sen käytöstä keuhkoahtaumataudin pitkäaikaisessa hoidossa ei ole tutkimuksia «Global Initiative for chronic obstructive lung dis...»9.

Teofylliini

Kirjallisuutta

 1. Decramer ML, Hanania NA, Lötvall JO ym. The safety of long-acting ß2-agonists in the treatment of stable chronic obstructive pulmonary disease. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2013;8:53-64 «PMID: 23378756»PubMed
 2. Wilchesky M, Ernst P, Brophy JM ym. Bronchodilator use and the risk of arrhythmia in COPD: part 2: reassessment in the larger Quebec cohort. Chest 2012;142:305-311 «PMID: 22871756»PubMed
 3. Sharafkhaneh A, Majid H, Gross NJ. Safety and tolerability of inhalational anticholinergics in COPD. Drug Healthc Patient Saf 2013;5:49-55 «PMID: 23526112»PubMed
 4. Tashkin DP, Celli B, Senn S ym. A 4-year trial of tiotropium in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med 2008;359:1543-54 «PMID: 18836213»PubMed
 5. Wise RA, Anzueto A, Cotton D ym. Tiotropium Respimat inhaler and the risk of death in COPD. N Engl J Med 2013;369:1491-501 «PMID: 23992515»PubMed
 6. Price D, Yawn B, Brusselle G ym. Risk-to-benefit ratio of inhaled corticosteroids in patients with COPD. Prim Care Respir J 2013;22:92-100 «PMID: 23135217»PubMed
 7. Nannini L, Cates CJ, Lasserson TJ ym. Combined corticosteroid and long-acting beta-agonist in one inhaler versus placebo for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2007;:CD003794 «PMID: 17943798»PubMed
 8. Rabe KF, Wedzicha JA. Controversies in treatment of chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2011;378:1038-47 «PMID: 21907867»PubMed
 9. Global Initiative for chronic obstructive lung disease. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (revised 2013). https://goldcopd.org/
 10. White P, Thornton H, Pinnock H ym. Overtreatment of COPD with inhaled corticosteroids--implications for safety and costs: cross-sectional observational study. PLoS One 2013;8:e75221 «PMID: 24194824»PubMed
 11. Kankaanranta H. Keuhkoahtaumataudin uudet lääkkeet indakateroli ja roflumilasti. Suom Lääkäril 2013;68:299-306
 12. Chong J, Poole P, Leung B ym. Phosphodiesterase 4 inhibitors for chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2011;:CD002309 «PMID: 21563134»PubMed
 13. Calverley PM, Rabe KF, Goehring UM ym. Roflumilast in symptomatic chronic obstructive pulmonary disease: two randomised clinical trials. Lancet 2009;374:685-94 «PMID: 19716960»PubMed
 14. Man WD, Kemp P, Moxham J ym. Skeletal muscle dysfunction in COPD: clinical and laboratory observations. Clin Sci (Lond) 2009;117:251-64 «PMID: 19681758»PubMed
 15. Kankaanranta H, Moilanen E. Hengitysteiden sairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineet. [Drugs used to treat respiratory diseases]. Kirjassa: Farmakologia ja Toksikologia [In: Pharmacology and Toxicology]. Koulu M., Tuomisto J. (Eds.). 8th ed. Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy, 2012, pp. 513-40
 16. Kankaanranta H, Mäkelä M. Tukkeavat keuhkosairaudet. [Obstructive lung diseases]. Kirjassa: Kliininen farmakologia ja Lääkehoito [In: Clinical Pharmacology and Drug Treatment]. Neuvonen PJ, Backman JT, HimbergJ-J, Huupponen R, Keränen T, Kivistö KT. (Eds.). 2nd ed. Kandidaattikustannus Oy, 2011, pp. 323-45
 17. Lehtimäki L, Saano V, Moilanen E. Hengityselimistöön vaikuttavat lääkeaineet. Kirjassa: Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia , Farmakologia, ss. 733-56, Kustannus Oy Duodecim, 2014