Takaisin Tulosta

Lisätietoa traumakokemuksista Suomessa kyselytutkimusten pohjalta

Lisätietoa aiheesta
Henna Haravuori
9.1.2020

Uhrikyselyissä 15–74-vuotiaista suomalaisista 4 % raportoi kokeneensa vuoden aikana sellaista väkivaltaa, josta aiheutui vamma eli vähintään mustelma tai ruhje. Naisista yli 2 prosenttia ilmoitti joutuneensa vastoin tahtoaan sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen käyttäytymiseen pakottamisen taikka niiden yritysten kohteeksi vuoden 2016 aikana «Niemi H. (toim.) Rikollisuustilanne 2017. Rikollis...»1, «https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/239656/Katsauksia_29_Rikollisuustilanne_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y»1. Vuonna 2013 tehdyssä lapsiuhritutkimuksessa (otos kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisista lapsista ja nuorista) 4,3 % kuudesluokkalaisista pojista ja 3,8 % tytöistä sekä 6,4 % yhdeksäsluokkalaisista pojista ja 3,4 % tytöistä raportoi tulleensa ryöstön kohteeksi viimeisen vuoden aikana. Pahoinpitelyn kohteeksi joutumisesta vastaavasti raportoi 3,5–4,3 % lapsista ja nuorista. Seksuaalisia kokemuksia kysyttiin eri tavoin ja vastausten perusteella arvioitiin, että seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia raportoi 4 % yhdeksäsluokkalaisista tytöistä ja 1,4 % pojista «Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013. Lapsiu...»2, «https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86726/Raportteja_110_lapsiuhritutkimus_web.pdf»2.

Kirjallisuutta

  1. Niemi H. (toim.) Rikollisuustilanne 2017. Rikollisuuskehitys tilastojen ja tutkimusten valossa. Helsingin yliopisto. Valtiotieteellinen tiedekunta. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti. Katsauksia 29/2018 https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/239656/Katsauksia_29_Rikollisuustilanne_2017.pdf?sequence=2&isAllowed=y
  2. Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset 2013. Lapsiuhritutkimuksen tuloksia. Fagerlund M, Peltola M, Kääriäinen J, Ellonen N, Sariola H. Poliisiammattikoulun raportteja 110. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/86726/Raportteja_110_lapsiuhritutkimus_web.pdf