Takaisin Tulosta

Valtimomuutosten anatominen luokitus, valtimoreittitavoite ja raajakohtainen aukipysyvyys

Lisätietoa aiheesta
Maarit Venermo
18.2.2021

Global limb anatomic staging system (GLASS), Target Arterial Path (TAP) ja Limb-Based Patency (LBP)

Vuonna 2019 ilmestyneessä hoitosuosituksessa Global Vascular Guidelines on the Management of Chronic Limb-Threatening Ischemia «Conte MS, Bradbury AW, Kolh P ym. Global Vascular ...»1 esiteltiin uusi anatominen luokitussysteemi ja valtimoreittitavoitteen konsepti, joiden tavoitteena on entistä paremmin arvioida suonensisäiden hoidon pitkäaikaistulos ja suunnitella revaskularisaation kohde alaraajassa. Valtimoreittitavoite määritetään ennen toimenpidettä potilaan angiografiasta siten, että lopputuloksena on avoin pulsoiva valtimovirtaus jalkaterään. Avoin linja jalkaterään eli valtimoreittitavoite voidaan suunnitella vähiten ahtautunutta valtimoa pitkin tai angiosomiperiaatteen mukaan siten, että pyritään saamaan avoin linja haava-angiosomiin. Raajakohtainen aukipysyvyys puolestaan määrittää todennäköisyyden sille, että reitti nivusesta jalkaterään pysyy avoimena, jolloin siinä voidaan verrata eri revaskularisaatiotekniikoiden aukipysyvyyttä jokaisella anatomisella tasolla, johon revaskularisaatio kohdistuu.

GLASS-luokituksessa integroidaan valtimoreittitavoite ja jokaisen anatomisen tason valtimomuutosten vaikeusaste. Femoropopliteaaliset ja sääritason muutokset luokitellaan vaikeusasteen mukaan 0:sta 4:ään käyttämällä konsensuspohjaista luokitusta. Lopullinen GLASS-luokka I–III muodostuu yhdistämällä eri segmenttien vaikeusasteluokka.

GLASS sisältää yksinkertaisen syöttävän valtimon (inflow artery) eli aortoiliakatason (AI), dikotomisen luokituksen kalsifikaation mukaan ja nilkan alapuolisten muutosten arvioinnin. GLASS-luokat (I–III) perustuvat oletettuun toimenpiteen tekniseen onnistumiseen ja nivusen alapuolisen suonensisäisen toimenpiteen aukipysyvyyteen heijastaen näin koko valtimoreittitason kompleksisuutta. GLASS-luokat I, II ja III tarkoittavat siis matalaa, keskimääräistä ja korkeaa kompleksisuutta nivusen alapuolisessa tukkivassa valtimotaudissa ja korreloivat välittömään tekniseen onnistumismahdollisuuteen ja todennäköisyyteen, että suonensisäisesti hoidettu valtimosegmentti pysyy avoimena 1 vuoden seurannassa. Suonen avoimuus katsotaan menetetyksi, jos 1) mikä tahansa valtimoreitin kohta tukkeutuu, stenosoituu tai on uusintarevaskularisaation kohtena, 2) oirekuva viittaa hemodynamiikan huononemiseen (leposärky ilmaantuu uudelleen tai haavan paraneminen pysähtyy) ja ABI laskee 0,15 yksikköä tai enemmän, TBI lskee 0,10 yksikköä tai enemmän (hemodynaaminen epäonnistuminen) tai jos havaitaan > 50 % ahtauma valtimoreitillä. GLASS-luokituksen oletuksena on, ettei revaskularisaatiotoimenpide kohdistu useampaan säären valtioon, vaan korkeintaan yhteen. GLASS-luokitus auttaa siis arvioimaan suonensisäisen toimenpiteen onnistumistodennäköisyyttä ja on tukena revaskularisaatiomuotoa valittaessa.

European Society for Vascular Surgery on julkaissut mobiililaitesovelluksen, johon syötetään angiografian perustella eri anatomisten tasojen valtimomuutosten vaikeusaste. Tämän jälkeen sovellus antaa GLASS-luokan ja sen kuvauksen.

Kirjallisuutta

  1. Conte MS, Bradbury AW, Kolh P ym. Global Vascular Guidelines on the Management of Chronic Limb-Threatening Ischemia. Eur J Vasc Endovasc Surg 2019;58:S1-S109.e33 «PMID: 31182334»PubMed