Takaisin Tulosta

Kelan etuudet masennuspotilaille. Päivitetty 11.3.2021.

Lisätietoa aiheesta
Elina Kinnunen, Johanna Repo, Jan Löfstedt ja Tanja Laukkala
11.3.2021
Taulukko 1. Kelan etuudet masennuspotilaille. Päivitetty 11.3.2021.
Etuus ja linkki Kelan sivuille Kohderyhmä, tavoite, sisältö ja hakeminen
Lääkekorvaukset «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset#laakekorvauks-1»1, «https://www.kela.fi/laakkeet»2
 • Lähes kaikki depression hoitoon tarkoitetut lääkkeet ovat peruskorvattavia. Apteekista voi saada suorakorvauksen reseptillä ostetuista lääkkeistä.
 • Kela voi lääkärinlausunnon perusteella myöntää erityiskorvausoikeuden 112 depression hoidossa käytettäviin lääkkeisiin, mikäli depressiossa on psykoottisia piirteitä (F32.3, F33.3).
 • Lausunnon edellytetään perustuvan psykiatrian alan erikoislääkärin tutkimukseen tai erikoissairaanhoidon yksikössä tai mielenterveystoimistossa suoritettuun tutkimukseen.
Matkakorvaukset «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-matkakorvaukset»3, «https://www.kela.fi/matkat»4
 • Kela korvaa omavastuun ylittävät matkakustannukset julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon.
 • Erityiskulkuneuvolla (esim. taksilla) tehdystä matkasta tarvitaan terveydenhuollon ammattihenkilön kirjoittama todistus matkalle. Myös oikeus matkustaa yksin arvioidaan terveydenhuollossa (Todistus matkakorvausta varten, SV 67).
 • Vakiotaksiasiakkuus arvioidaan Kelassa.
Sairaanhoitokorvaukset «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto»5, «https://www.kela.fi/sairastaminen»6
 • Kela korvaa osan tutkimus- ja hoitokäyntien kustannuksista yksityisen terveydenhuollon lääkärin vastaanotolla (myös psykoterapiakäyntien kustannuksista).
 • Kela korvaa osan yksityislääkärin kirjoittaman todistuksen tai lausunnon kustannuksista, jos se on annettu sairausvakuutuslain mukaisen etuuden hakemista varten, esimerkiksi lääkkeiden erityiskorvausoikeutta tai sairauspäivärahan hakemista varten.
 • Kela korvaa osan yksityislääkärin määräämien tutkimusten ja hoitojen kustannuksista, jos tutkimukset ja hoidot ovat tarpeellisia asiakkaan sairauden vuoksi. Esim. psykologiset tutkimukset, jos psykologi tekee lääkärin määräämään tutkimukseen ja hoitoon liittyvää testausta tai muuta lääkärin määräämää tähän verrattavaa psykologista tutkimusta.
 • Tarvitaan selvitys lääkärin antamasta tai määräämästä hoidosta. Korvauksen voi saada joko hoitopaikasta suorakorvauksena tai Kelasta SV127-hakemuksella.
Harkinnanvarainen kuntoutus «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-kuntoutus-harkinnanvarainen-kuntoutus»7, «https://www.kela.fi/kuntoutus-ja-sopeutumisvalmennuskurssit»8
 • Lievää tai keskivaikeaa depressiota sairastavat henkilöt, joilla on tavoite pysyä työelämässä tai palata sinne, voivat hakea esim. Silmu-kurssille. Vaikea-asteista depressiota pitkään sairastaneet voivat hakea esim. Verso-kurssille.
 • Kuntoutusta varten tarvitaan hakemus sekä alle vuoden vanha B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketieteellinen selvitys. Kurssi on maksuton. Kurssin ajalle voi hakea kuntoutusrahaa ja matkoihin korvausta.
Kuntoutuspsykoterapia «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-kuntoutus-kuntoutuspsykoterapia»9, «https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia»10
 • Kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu 16–67-vuotiaille henkilöille, joiden työ- tai opiskelukyky on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi.
 • Kesto on 1–3 vuotta. Kuntoutuspäätökset tehdään vuodeksi kerrallaan. Käyntikertoja korvataan enintään 80/vuosi, ja yhteensä enintään 200 kolmen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden hakemuksen liitteeksi tarvitaan psykiatrian alan erikoislääkärin tai julkisessa psykiatrisessa yksikössä erikoistuvan lääkärin lausunto. 2. ja 3. vuoden hakemiseksi tarvitaan kuntoutuspalaute psykoterapeutilta ja hoitavan lääkärin lausunto.
 • Käyntikerran enimmäiskorvaus on määritelty. Jos se on pienempi kuin terapeutin perimä palkkio, loput kuluista jää itse maksettavaksi.
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus
muun muassa psykoterapia «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-kuntoutus-vaativa-laakinnallinen-kuntoutus»11, «https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus»12
 • Vaativa lääkinnällinen kuntoutus on tarkoitettu alle 65-vuotiaille henkilöille, joilla on sairaudesta aiheutuvat huomattavat vaikeudet selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin. Kuntoutuksen tarve on vähintään vuoden eikä liity välittömästi sairaanhoitoon.
 • Kuntoutus on maksutonta.
 • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma tai lääkärinlausunto B.
 • Kun haetaan psykoterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, niin sekä ensimmäistä vuotta että myös jatkoa varten tarvitaan psykiatrian alan erikoislääkärin tai julkisen terveydenhuollon psykiatrisesta yksiköstä erikoistuvan lääkärin arvio psykoterapian tarpeesta, soveltuvuudesta ja toimenpiteen muodosta.
Ammatillinen kuntoutus «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-kuntoutus-ammatillinen-kuntoutus»13, «https://www.kela.fi/ammatillinen-kuntoutus»14
 • Kelan ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu pääasiassa opiskelijoille, nuorille, jotka eivät ole vielä kiinnittyneet työelämään ja työttömille.
 • Edellytyksenä on sairaudesta aiheutunut tai lähivuosina todennäköisesti aiheutuva työ- tai opiskelukyvyn olennainen heikentyminen (pitkäaikainen). Tarvitaan B-lausunto hoitavalta lääkäriltä.
 • Kuntoutuksen tavoitteena on työelämään siirtyminen, siellä pysyminen tai palaaminen.
 • Kuntoutustoimenpiteen tulee olla tarkoituksenmukainen. Kuntoutus on maksutonta, ja sen ajalle saa toimeentulona kuntoutusrahan.
 • Toimenpiteet
  • Ammatillinen kuntoutusselvitys
  • Koulutus (pääsääntöisesti normaalin koulutusjärjestelmän maksuttomat koulutukset)
  • TEAK = Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus. Sisältönä työkokeilu (3–6 kuukautta), työhönvalmennus (3–21 kuukautta) tai molemmat (6–26 kuukautta).
  • KIILA-kuntoutus. Tarkoitettu työsuhteessa olevalle tai yrittäjälle. Toteutuu 1–1,5 vuoden aikana ryhmä- ja yksilötapaamisina.
  • Ammatilliset kuntoutuskurssit
  • Koulutuskokeilu
  • Apuvälineet (työn ja opiskelun)
  • Elinkeinotuki
Nuoren ammatillinen kuntoutus «https://www.kela.fi/nuoren-ammatillinen-kuntoutus»15
 • Nuoren ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on auttaa 16–29-vuotiasta nuorta suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan ja löytämään suuntaa opiskelu- ja työelämään.
 • Kuntoutusta voi hakea, jos toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ilman todettua sairautta, esim. sosiaaliseen tilanteeseen liittyen.
 • Lääkärinlausuntoa ei tarvita. Nuori hakee kuntoutusta suullisesti joko omasta aloitteestaan tai esim. sosiaalitoimen ehdotuksesta. Kelan kuntoutusasiantuntija haastattelee nuoren.
 • Toimintakyvyn heikentyminen ja kuntoutuksen tarve todetaan ICF-luokituksen mukaisesti.
 • Toimenpiteet
  • Nuotti-valmennus. 16–29-vuotiaille, yksilöllinen, 20 x 60 minuutin tapaamista valmentajan kanssa 5 kuukauden aikana. Tavoitteena elämänhallinta ja opiskelun/työelämään siirtymisen tukeminen.
  • Ammatillinen kuntoutusselvitys
  • Koulutuskokeilu
  • TEAK
 
Nuoren kuntoutusraha «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-kuntoutus-nuoren-kuntoutusraha»16, «https://www.kela.fi/nuoren-kuntoutusraha»17
 • Nuoren kuntoutusrahan tarkoituksena on varmistaa 16–19-vuotiaan nuoren ammatillisen kuntoutumisen käynnistyminen ja toteutuminen, parantaa hänen työllistymisedellytyksiään sekä turvata hänen toimeentuloaan kuntoutuksen aikana. Yleensä nuoren kuntoutusraha myönnetään perus-, ammatillisten tai valmentavien opintojen ajalle.
 • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kotikunnassa laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) sekä lääkärinlausunto B, jossa on selvitys sairaudesta, sen aiheuttamasta opiskelu- tai työkyvyn heikentymisestä, suunnitellun koulutuksen ja ammatin soveltuvuudesta terveydentilaan sekä nuoren mahdollisuudesta ansiotyöhön.
Sairauspäiväraha «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-a-todistus»18, «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto»19, «https://www.kela.fi/sairauspaivaraha»20, «https://www.kela.fi/sairauspaivaraha_opiskelijalle»21
 • Sairauspäivärahaa voidaan myöntää 16–67-vuotiaalle henkilölle sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella enintään 300 arkipäivää.
 • Sairauspäivärahakaudella työkykyä arvioidaan omaan tai siihen läheisesti verrattavaan työhön.
 • Yleensä A-todistus on riittävä, jos työkyvyttömyys kestää alle 2 kuukautta.
 • B-lausunto on tarpeen laatia jo työkyvyttömyyden alkuvaiheessa, jos sairaus on vaikea ja työkyvyttömyys todennäköisesti pitkittyy taikka samalla haetaan kuntoutusta.
  • Opintotukea saavan opiskelijan on aiheellista hakea sairauspäivärahaa, jos työkyvyttömyys kestää yli 2 kuukautta. Toipumisvaiheessa opintoja voi suorittaa vähäisessä määrin sairauspäivärahakauden aikana.
  • Asiakkaalla, joka tekee useampaa kuin yhtä työtä ja tulee johonkin niistä työkyvyttömäksi, on oikeus saada tästä työstä aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamiseksi sairauspäivärahaa.
Kelan kuntoutusraha työterveyshuollon järjestämän varhaiskuntoutuksen ajalle «https://www.kela.fi/muun-kuntoutuksen-ajalta»22
 • Työterveyshuollon tekemän kuntoutuspäätöksen perusteella Kela voi myöntää enintään 60 päivää kuntoutusrahaa omalla työpaikalla toteutuvan työkokeilun ajalle. Työkokeilu on sisällöltään varhaisen vaiheen ammatillista kuntoutusta.
 • Työtehtäviä pitää muuttaa, ja työnantaja maksaa palkan työkokeilun ajalta.
Osasairauspäiväraha «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-osasairauspaivaraha»23, «https://www.kela.fi/osasairauspaivaraha»24
 • Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön pysymistä työelämässä ja hänen paluutaan kokoaikaiseen työhönsä.
 • Osasairauspäivärahaa voi saada 16–67-vuotias, joka on ollut työkyvyttömyyden alkaessa kokoaikatyössä tai päätoiminen yrittäjä.
 • Paluu osa-aikaiseen työhön on vapaaehtoinen järjestely, johon tarvitaan sekä työntekijän että työnantajan suostumus. Työajan tulee vähentyä 40–60 %:iin aiemmasta. Osasairauspäivärahaa voi saada 12–120 arkipäivää.
 • Osasairauspäivärahan suorituspäivät eivät vaikuta sairauspäivärahan suorituspäivien kertymiseen.
 • Hakemuksen ja työsopimuksen lisäksi tarvitaan lääkärinlausunto henkilön työolot tuntevalta lääkäriltä. Lausunnosta tulee ilmetä sairaudesta johtuva työkyvyttömyys ja se, että henkilö pystyy työkyvyttömyydestään huolimatta terveyttään ja toipumistaan vaarantamatta hoitamaan osan kokoaikatyön työtehtävistään.
Vammaisetuudet (aikuisten)
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
«https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-c-lausunto»25, «https://www.kela.fi/vammaistuki-aikuiselle»26, «https://www.kela.fi/elaketta-saavan-hoitotuki»27
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki on tarkoitettu henkilöille, joiden toimintakyky on sairauden vuoksi heikentynyt jokapäiväisen elämän toiminnoissa yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan.
 • Kyse on rahallisesta tuesta, ja tavoitteena on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaisesti sairaan henkilön jokapäiväistä elämää.
 • Tuet on porrastettu kolmeen eri tasoon avuntarpeen sekä ohjauksen ja valvonnan tarpeen perusteella. 16 vuotta täyttäneen vammaistuessa arvioidaan myös haitta.
 • Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto C.
Lasten vammaistuki «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-c-lausunto»25, «https://www.kela.fi/vammaistuki-lapselle»28
 • Vammaistuki on tarkoitettu alle 16-vuotiaille lapsille, joiden hoidosta, huolenpidosta ja kuntoutuksesta aiheutuu tavanomaista suurempaa rasitusta ja sidonnaisuutta vähintään 6 kuukauden ajan.
 • Kyse on rahallisesta tuesta, joka on porrastettu kolmeen eri tasoon rasituksen ja sidonnaisuuden vaativuuden ja ajallisen sitovuuden perusteella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto C.
Kuntoutustuki/työkyvyttömyyseläke «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-terveydenhuolto-laakarinlausunnot-ja-todistukset-b-lausunto-kuntoutustuki-ja-tyokyvyttomyyselake»29, «https://www.kela.fi/tyokyvyttomyyselake-ja-kuntoutustuki»30
 • Kelan maksama kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke voi yleensä alkaa noin vuoden kuluttua työkyvyttömyyden alkamisesta, mikäli työkyvyttömyys jatkuu sairauspäivärahakauden enimmäisajan (300 päivää) täyttymisen jälkeen. Kelan asiakas tarvitsee ajantasaisen B-lausunnon hakemuksen liitteeksi, kun hän hakee kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Lausunnon kirjoittaa hoitava lääkäri.
 • Kuntoutustuessa ja työkyvyttömyyseläkkeessä työkykyä arvioidaan suhteessa tavalliseen työhön, siihen verrattavaan työhön tai muuhun kohtuullisen toimeentulon turvaavaan työhön (ns. yleinen työkyvyttömyys). 60 vuotta täyttäneillä työkykyä arvioidaan suhteessa hänen omaan työhönsä, jos hänellä on takanaan pitkä työura.
 • Kela voi myöntää työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen, jos asiakkaan sairaus, vika tai vamma estää kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon. Kuntoutustukea varten asiakkaalla pitää olla myös ajantasainen hoito- tai kuntoutussuunnitelma.
Toimeentulotuki «https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-toimeentulotuki-nain-neuvot-asiakasta-toimeentulotukiasioissa»31, «https://www.kela.fi/toimeentulotuki»32
 • Kelan vastuulle kuuluu perustoimeentulotuki, johon kuuluu muun muassa välttämättömän ravinnon ja asumisen järjestäminen sekä terveydenhuoltomenojen huomioonottaminen. Mikäli hoidon tai lääkkeen tarpeellisuudesta tarvitaan asiakkaan hakemuksen lisäksi lääkärinlausunto, Kela pyytää sen erikseen.