Hyposensibilisering underlättar vardagen för allergiker

Patientinformation
Kirsi Tarnanen, Erkka Valovirta, Katriina Kukkonen och Finska Läkaresällskapet
11.6.2012

God medicinsk praxis -rekommendation på finska «Siedätyshoito»1

Hyposensibilisering är en långvarig behandling som ges som injektioner eller i form av tabletter som sätts under tungan. Ändamålet är att öka kroppens tolerans mot det allergiframkallande ämnet. På så sätt minskar symtomen, behovet av mediciner minskar och patientens livskvalitet blir bättre. År 2010 fick 5 500–6 000 personer hyposensibilisering i Finland.

Vad är allergi?

Människans försvarssystem har till uppgift att skydda kroppen mot bland annat bakterier och virus. En del människor kan reagera mot substanser som normalt är ofarliga. Detta kallas allergi.

Allergisk snuva och allergisk astma

I Finland orsakas allergisk snuva av pollen från lövträd (t ex björk), gräs (t ex timotej) och gråbo, av djur (hund, katt, häst) och ibland också av dammkvalster.

Allergisk snuva kan förekomma periodvis, t ex årstidsbunden snuva orsakad av pollen, eller så kan den förekomma året om. Vid behandling av allergisk snuva använder man bland annat antihistamin för att minska symtomen.

I vårt land lider drygt en miljon personer av allergisk snuva och ungefär 250 000 har astma. De som lider av allergisk snuva har ökad risk att få astma.

Astma är en inflammatorisk sjukdom i lungorna med andnöd, slembildning och långvarig hosta som symtom. För att behandla astma använder man inflammationsdämpande mediciner.

Geting- och biallergi

Stick av geting eller bi kan ge upphov till allergiska reaktioner i form av lokal rodnad och svullnad eller nässelutslag samt också till svullna slemhinnor. Dessa symtom kallas lindriga allmänreaktioner. Hos barn är reaktionerna i allmänhet lindriga.

Om man får en svår allmänreaktion efter ett stick av en geting eller ett bi rekommenderas hyposensibilisering. Som svåra allmänreaktioner räknas hjärt-, blodkärls- och andningssymtom.

I värsta fall kan stick av en geting eller ett bi orsaka ett livshotande tillstånd, en så kallad anafylaktisk reaktion. Till den hör alltid antingen andningssvårigheter eller kraftigt blodtrycksfall med medvetandestörningar. Personer som har fått en allvarlig reaktion bör ha med sig en ”adrenalinpenna”, som är en receptbelagd engångsspruta med adrenalin.

Födoämnesallergier

De vanligaste födoämnesallergierna är mjölk-, ägg-, jordnöts- och veteallergi.

Man överväger hyposensibilisering för barn som är över 5 år gamla, om så kallad IgE-förmedlad allergi orsakar betydande symtom eller om det är svårt att undvika födoämnet. Familjen måste vara beredd att förbinda sig till en långvarig behandlig som kan räcka flera år, eftersom man ökar mängden allergiframkallande ämne dagligen tills man når den så kallad underhållsdosen.

Varför beslutar man sig för hyposensibilisering och vad är ändamålet med behandlingen?

Om patienten har besvärliga eller ständiga allergisymtom kan man efter övervägande besluta sig för hyposensibilisering. Med hyposensibilisering avtar symtomen så att behovet av övriga mediciner minskar, eller patienten kan till och med bli helt symtomfri.

Vilka allergier kan man behandla med hyposensibilisering?

Man kan behandla allergisk snuva, allergisk bindvävsinflammation i ögat, allergisk astma, födoämnesallergi och allergi orsakad av geting eller bi med hyposensibilisering.

Patienter som lider av allergisk astma kan behandlas med hyposensibilisering om de får besvärliga symtom av pollen eller djur. En grundförutsättning är att astman under hela behandlingen under god kontroll.

Hur går hyposensibiliseringen till?

Det är alltid en specialistläkare som påbörjar behandlingen och den genomförs av en sjukskötare som fått utbildning i hyposensibilisering.

Före man inleder behandlingen får patienten information om praktiska detaljer i anslutning till den, om medicinering, om begränsningar på grund av behandlingen, om möjliga biverkningar samt om kostnaderna. Man fortsätter att ge information och handledning under hela behandlingen. Patienten får också ett hyposensibiliseringskort med den behandlande läkarens och skötarens kontaktuppgifter. I kortet skriver man också in uppgifter om behandlingen.

Vid pollenallergi påbörjar man behandlingen efter pollensäsongen, medan hyposensibilisering mot djur- och kvalsterallergi kan påbörjas vid vilken tid på året som helst.

Vid behandling med tabletter som sätts under tungan tas den första tabletten på sjukskötarens mottagning. Efter det följer man med patientens tillstånd en halv timme. Om allt går utan problem kan man i fortsättningen ta tabletten hemma en gång om dagen.

Injektionsbehandlingen påbörjas inom den specialiserade sjukvården, och man fortsätter behandlingen antingen där eller inom primärvården. Vid varje vårdtillfälle göt man vissa kontroller, och sedan följer man alltid ytterligare med patientens tillstånd minst en halv timme. Man måste ha beredskap att ge första hjälpen eller återupplivning på ställen där man ger hyposensibilisering. Barn under 15 år måste ha en följeslagare med sig.

Patienten går en gång om året på uppföljning på det ställe där behandlingen har påbörjats.

Har hyposensibilisering några biverkningar?

Man kan inte förutse hyposensibiliseringens biverkningar, så därför stannar patienten kvar på behandlingsstället minst en halv timme och sjukskötaren eller läkaren kontrollerar nu och då hur patienten mår. Uppföljningstiden förlängs enligt behov om patientens reaktioner ger skäl till det. Reaktionerna är antingen lokala eller allmänreaktioner och största delen av dem kommer i början av behandlingen. Till all lycka är anafylaktiska reaktioner sällsynta.

Hur snabbt kommer effekten av hyposensibilisering och hur länge varar den?

Man måste förbinda sig för hyposensibiliseringen under en lång tid, eftersom behandlingen tar mellan tre och fem år. Undersökningsresultat visar att effekten av hyposensibilisering bibehålls på en god nivå i flera år.

Patientversionens text har uppdaterats enligt Lääkäriseura Duodecims God medicinsk praxis av redaktör Kirsi Tarnanen som svarar för patientversionerna. Texten har granskats av ordföranden för arbetsgruppen för God medicinsk praxis, docent, specialistläkaren i barnsjukdomar och allergiska sjukdomar hos barn Erkka Valovirta och redaktören för God medicinsk praxis, docent, specialistläkaren i hälso- och sjukvård Katriina Kukkonen-Harjula från institutionen för medicin vid Östra Finlands universitet.

Översättningen till svenska är bekostad och granskad av Finska Läkaresällskapet.

Ansvarsbegränsning

God medicinsk praxis- och Avstå klokt-rekommendationerna är sammandrag gjorda av experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik, behandling och rehabilitering som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.

Läs mer

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään lisätieto-artikkelia tai linkkiä.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.