Fetma hos barn och ungdomar

Patientinformation
Kirsi Tarnanen och Jorma Komulainen
24.1.2013

God medicinsk praxis -rekommendation på finska «Lihavuus (lapset)»1

Fetma hos barn och ungdomar har blivit alarmerande vanligt såväl i Finland som i världen i övrigt; bland 12–18-åringar i Finland har andelen överviktiga och feta blivit rentav tre gånger större under de senaste 30 åren.

Normalvikt, övervikt, fetma?

Fetma hos barn och ungdomar kan bedömas utgående från längd och vikt eller med hjälp av kroppsmasseindex.

Längd och vikt

Man följer med längd och vikt hos barn och ungdomar med en kurva som de flesta föräldrar känner till från rådgivningsbesök. Kurvan visar vikten i förhållande till medelvikten hos lika långa barn av samma kön.

Kroppsmasseindex (body mass index, BMI)

Kroppsmassseindex är ett annat sätt att bedöma förhållandet mellan längd och vikt, och indexet ger också en fingervisning om fettmängden i barnets eller den ungas kropp.

Kroppsmasseindex beräknas med formeln vikt / längd x längd (till exempel 45 kg / 1,54 x 1,54 m), men denna formel kan man inte direkt använda som kriterium för fetma hos barn och ungdomar. På webbplatsen http://www.isobmi.se/ «http://www.isobmi.se/»1 finns en behändig räknare för att beräkna indexet ISO-BMI, som lämpar sig speciellt för barn och ungdomar (2–18 år). Räknaren ger både viktindexet och en förklaring i ord.

Varför talas det så mycket om fetma hos barn?

Därför att fetma kan försämra livskvaliteten för barn och unga; till exempel kan barnet eller den unga bli retad eller diskriminerad för att han eller hon är fet. Fetma kan inverka menligt också på hälsan, den fysiska aktiviteten (motionsintresset och den fysiska prestationsförmågan) och på det sociala umgänget.

Dessutom ökar fetma risken för många sjukdomar senare i livet, till exempel hjärt-kärlsjukdomar, fettlever, astma och sömnapné. Hos flickor kan fetma som börjat i barndomen eller ungdomen öka risken för polycystiska ovarier (ett tillstånd där det bildas ett stort antal blåsor i äggstockarna). Att förebygga och behandla fetma hos barn och ungdomar är således förebyggande hälso- och sjukvård, och att investera i hälsa för vuxenlivet och också för ålderdomen.

Fetma hos barn och unga fortsätter också ofta i vuxenåldern.

Varför blir barnet eller den unga fet?

Då man blir fet får man alltid för mycket energi i förhållande till förbrukningen. I sällsynta fall kan fetma hos barn orsakas av sjukdom. Om ett barn växer allt långsammare trots att längdtillväxten inte ännu borde ha upphört, är det skäl att kontrollera barnets eller den ungas sköldkörtelvärden. Också vissa mediciner kan orsaka fetma.

Hur kan man förebygga fetma?

Det är svårare att gå ner i vikt än att förebygga fetma. Därför är det viktigt att man är medveten om problemen med fetma och tar till förebyggande åtgärder så tidigt som möjligt, i det skedet då barnets längdtillväxt hjälper till att normalisera förhållandet mellan längden och vikten. Genom att öka motionen kan man stöda strävandena att behärska vikten. Det viktigaste är ändå att lära sig rätta kostvanor som en naturlig del av vardagen.

I den ursprungliga God medicinsk praxis-rekommendationen om fetma hos barn (på finska) finns omfattande information om att förebygga fetma (avsnittet ”Lihavuuden ehkäisy” samt tabellen ”Lasten lihavuuden ehkäisyn periaatteet terveydenhuollossa ja perheissä”).

Hur blir man då av med övervikt?

När det gäller barn och unga är det viktigt att hela familjen förbinder sig vid och deltar i behandlingen. Ändamålet med behandlingen är inte att magra utan att förändra levnadsvanorna i hälsosammare riktning. Familjens levnadsvanor påverkar barnets eller den ungas fetma, så det lönar sig att fästa uppmärksamhet exempelvis vid följande aspekter:

  • att äta morgonmål regelbundet
  • att familjen äter tillsammans
  • att undvika sockerhaltiga drycker dagligen
  • att kosten är väl sammansatt och fiberhaltig
  • att öka användningen av grönsaker, bär och frukt
  • att minska på fetthalten i maten
  • att använda mindre snabbmat
  • att undvika småätande.

Vid behandling av överviktiga barn och ungdomar strävar man efter att förbättra kostens kvalitet, att öka mängden motion, att minska på tiden som tillbringas med dator, tv, videospel eller mobil och att få barnet eller den unga att äta förnuftigare.

En rätt förvekligad behandling av fetma ökar barnets eller den ungas välbefinnande och främjar bestående förändringar i levnadsvanorna. Behandlingen är inte skadlig för det psykiska välbefinnandet och ökar inte risken för ätstörningar. Läkemedelsbehandling eller operation är däremot inte sedvanliga behandlingsmetoder för fetma hos barn eller ungdomar.

Patientversionen är sammanställd utifrån Finska Läkarföreningen Duodecims God medicinsk praxis-rekommendation av medicinska redaktören Kirsi Tarnanen. Texten har granskats av medlemmen i arbetsgruppen, specialistläkaren i barnendokrinologi Jorma Komulainen från Finska Läkarföreningen Duodecim.

Översättningen till svenska är bekostad av Finska Läkaresällskapet.

Ansvarsbegränsning

God medicinsk praxis- och Avstå klokt-rekommendationerna är sammandrag gjorda av experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik, behandling och rehabilitering som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.

Läs mer

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään lisätieto-artikkelia tai linkkiä.

Suosituksen yhteyteen ei ole liitetty yhtään kuvaa tai kaaviota.